Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym?

Jeśli chcesz zajmować się produkcją lub obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją lub wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub cywilnym, to musisz uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dowiedz się, jak możesz to zrobić. Działalność w tym zakresie jest ściśle regulowana.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić listownie.

Kto potrzebuje koncesji?

Potrzebujesz koncesji, jeśli chcesz zajmować się:

 • wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • obrotem technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 Nie musisz mieć koncesji, jeżeli zajmujesz się obrotem:

 • wyrobami pirotechnicznymi: widowiskowymi (klasa F1, F2 i F3), teatralnymi (klasa T1) oraz pozostałymi (klasa P1);
 • bronią palną pozbawioną cech użytkowych;
 • bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, pozbawionymi trwale i nieodwracalnie bojowych cech użytkowych

Koncesję dostaniesz, jeśli jesteś osobą fizyczną (masz firmę wpisaną do CEIDG), i:

 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, albo masz zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt jako rezydent długoterminowy Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności (jeśli nie wykluczają tego umowy międzynarodowe),
 • masz ukończone 21 lat,
 • masz co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy rusznikarzy oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu replikami broni czarnoprochowej) lub średnie branżowe,
 • masz udokumentowane przygotowanie zawodowe (aby potwierdzić przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania firmą pod kątem wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym lub obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musisz odbyć szkolenie. Pamiętaj, że szkolenie odbywa się na twój koszt - zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF)),
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie masz zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się w twojej sprawie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jeżeli nie prowadzisz firmy jako osoba fizyczna (np. gdy masz spółkę prawa handlowego), to – aby dostać koncesję – co najmniej dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu i prokurent lub pełnomocnik muszą spełnić te same wymagania co osoby fizyczne.

Wymóg dotyczący niekaralności oraz braku prowadzonych postępowań w sprawach dotyczy też wspólników spółki, członków zarządu i prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy, którzy mają co najmniej 20% udziałów lub akcji. Dlatego do wniosku dołącz dokumenty ich dotyczące:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku cudzoziemca – odpowiedni dokument wydany przez uprawniony urząd w kraju pochodzenia)
 • zaświadczenie o niekaralności dotyczące podmiotu zbiorowego – tylko gdy udziałowiec bądź akcjonariusz nie jest osobą fizyczną (w przypadku udziałowca/akcjonariusza zagranicznego – odpowiedni dokument wydany przez uprawniony urząd w kraju udziałowca/akcjonariusza).

Ponadto, żeby dostać koncesję, nie możesz być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS oraz ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Jeżeli twoja działalność uwzględnia magazynowanie, to koniecznie uzyskaj następujące dokumenty:

 • opinię – potwierdzającą, że zapewniasz odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne w miejscu planowanej działalności;
 • zaświadczenia – potwierdzające, że miejsce twojej planowanej działalności oraz wykorzystywane urządzenia są zgodne z przepisami sanitarnymi, przepisami o ochronie przeciwpożarowej i o ochronie środowiska, a wydane przez:
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
  • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Zobacz listę instytucji uprawnionych do wydania opinii (PDF)

Nie potrzebujesz opinii i zaświadczeń, jeśli zajmujesz się pośrednictwem lub obrotembez prawa magazynowania

Przyrzeczenie udzielenia koncesji

W wyjątkowych przypadkach możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Promesa nie uprawnia jednak do prowadzenia działalności.

Pamiętaj, że wniosek powinien spełniać te same wymogi formalnoprawne co wniosek o udzielenie koncesji.

Promesa jest wydawana na czas określony (nie krótszy niż 6 miesięcy). W tym czasie urząd nie może odmówić ci udzielenia koncesji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie spełniasz wszystkich warunków lub jest zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego.

Kiedy można załatwić sprawę?

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwić sprawę?

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Złóż wniosek o koncesję do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Potrzebne dokumenty:

1.Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 2. Dokument określający status podmiotu (np. statut, umowa, akt założycielski) 3. Zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia) 5. Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe 6. Zaświadczenia o niekaralności 7. Orzeczenie lekarskie 8. Orzeczenie psychologiczne 9. Opinia potwierdzająca możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych 10. Zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach sanitarnych 11. Zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej 12. Zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer albo taką informację posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, oraz informację czy działalność ma odbywać się z magazynowaniem lub bez prawa magazynowania,
 • wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,
 •  wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,
 • dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w  art. 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,

e) adres miejsca stałego pobytu,

 • wskazanie osób uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną,
 •  listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość posiadanych przez nich udziałów lub wielkość znacznych pakietów akcji.

We wniosku składa się oświadczenie:

 1. o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości,
 2. o braku decyzji o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z  2020 r. poz. 117, z późn. zm.),
 3. o nie toczeniu się przeciwko podmiotowi będącemu udziałowcem/akcjonariuszem postępowań w sprawie umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie składne jest przez osoby uprawnione do reprezentowania udziałowca lub akcjonariusza),
 4.  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie składane jest wyłącznie przez przedsiębiorców indywidualnych oraz osoby uprawnione do kierowania działalnością koncesjonowaną),
 5. o nie toczeniu się postępowań w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe przedsiębiorców (oświadczenie składane jest przez przedsiębiorców indywidualnych, osoby wchodzących w skład reprezentacji wnioskodawcy (np. Członków Zarządu i Prokurentów),  pełnomocników uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną),
 6. o spełnianiu warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie ewidencji w Systemie Rejestracji Broni – oświadczenie to składa się wyłącznie w przypadku ubiegania się o działalność w zakresie obrotu strzelecką bronią palną lub jej istotnymi częściami.

Powyższe oświadczenia składa się pod klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a także właściwie wypleniając (m.in. skreślając niewłaściwe sformułowania) i opatrując datą oraz własnoręcznym podpisem.

Zwróć uwagę na to, aby:

 • złożyć oświadczenie o osobach ustanowionych do kierowania firmą tylko wtedy, gdy nie jesteś osobą fizyczną, np. gdy masz spółkę (jako osoba fizyczna składasz je tylko, jeśli chcesz upoważnić dodatkową osobę – w takiej sytuacji powinna ona spełniać te same warunki co osoba fizyczna starająca się o koncesję);
 • dołączyć następujące dokumenty potwierdzające twój status prawny: wydruk z CEIDG (gdy jesteś osobą fizyczną), akt założycielski lub statut lub umowę wraz dokumentami je zmieniającymi (w innych przypadkach);
 • uzyskać zaświadczenie o niekaralności – możesz to zrobić w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub punktach KRK przy sądach powszechnych, a także elektronicznie poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (jeśli jesteś spoza Polski, uzyskaj dokument wydany przez odpowiedni urząd w kraju twojego pochodzenia);
 • uzyskać zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS – możesz to zrobić w Oddziałach Centralnej Informacji KRS przy sądach rejonowych, gdy złożysz wniosek CI KRS-CDN o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
 • dokument potwierdzający twoje przygotowanie zawodowe był wydany przez instytucję upoważnioną do prowadzenia szkoleń – zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF);
 • dołączyć dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie (lub ich odpowiedniki wydane za granicą): świadectwo dojrzałości ze szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej –tylko w uzasadnionej sytuacji możesz dołączyć zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej lub uczelni;
 • do wniosku dołączyć też inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozpatrzenia twojej sprawy;
 • dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej – 17 zł (jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika lub złożyłeś dokument poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego).

Do wniosku dołącz też orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne

Orzeczenie lekarskie może być wydane przez psychiatrę, który posiada prawo do wykonywania zawodu oraz ma drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Orzeczenie psychologiczne dostaniesz od psychologa, który ma uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Taki psycholog posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Orzeczenie lekarskie i orzeczenia psychologiczne są ważne 3 miesiące od daty wydania.

2. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie wniosek

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), ministerstwo wezwie cię do uzupełnienia wniosku lub poprawienia błędów w podanym terminie. Jeśli nie uzupełnisz wniosku lub nie poprawisz błędów w tym czasie, to twoja sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy faktycznie spełniasz warunki do prowadzenia działalności w ramach koncesji.

Ponadto ministerstwo może zażądać od ciebie innych dokumentów lub dodatkowych informacji, jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, obronność lub inny ważny interes kraju.

3. Ministerstwo wystąpi o opinię do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministra Rozwoju, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta wojewódzkiego Policji

Otrzymanie pozytywnych opinii jest podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Instytucje wydadzą opinię jak najszybciej – najpóźniej w ciągu miesiąca.

4. Ministerstwo zaproponuje wnioskodawcy projekt koncesji

Ministerstwo zapewni ci udział w postępowaniu i przygotuje projekt koncesji, który potem przekaże ci do akceptacji. W ten sposób możesz sprawdzić, czy zawarte w projekcie koncesji informacje są poprawne, albo wnieść uwagi do projektu (jeśli dane w projekcie nie zgadzają się z twoim wnioskiem).

Jeżeli we wniosku podasz adres e-mail do kontaktu, to ministerstwo – na twoją prośbę – prześle ci projekt także drogą elektroniczną.

Jeśli akceptujesz treść, poinformuj o tym ministerstwo.

Ministerstwo przygotuje projekt koncesji najszybciej, jak to jest możliwe – zaraz po otrzymaniu wszystkich pozytywnych opinii od instytucji.

5. Wnioskodawca dostanie decyzję o przyznaniu koncesji lub odmowę

Koncesję dostaniesz na taki czas, jaki podasz we wniosku – jednak nie może być on krótszy niż 5 lat i nie dłuży niż 50 lat.

W ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania ci koncesji powinieneś rozpocząć działalność (jeśli tego nie zrobisz, ministerstwo cofnie decyzję o udzieleniu koncesji).

Masz 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności na powiadomienie o tym ministerstwa (jeżeli tego nie zrobisz, twoja koncesja może zostać cofnięta).

Masz 14 dni na powiadomienie ministerstwa o zmianach danych zawartych w koncesji i w złożonych dokumentach (jeśli tego nie zrobisz, twoja koncesja może zostać cofnięta).

Osoby, którym udzielono koncesję oraz osoby wpisane do koncesji jako osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji, muszą co 5 lat przedstawiać aktualne orzeczenia lekarskie i aktualne orzeczenia psychologiczne (jeśli nie przedstawisz powyższych orzeczeń, ministerstwo cofnie decyzję o udzieleniu koncesji).

Ministerstwo może nie udzielić ci koncesji, jeśli nie spełnisz wymogów formalnych i merytorycznych. Dotyczy to też sytuacji, kiedy:

 • twoja firma zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu;
 • twoja firma jest w likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego;
 • cofnięto ci koncesję w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy to przypadku, gdy nie rozpocząłeś działalności w ciągu 6 miesięcy od otrzymania koncesji);
 • reprezentuje cię osoba, która w innej firmie była wspólnikiem, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem, a która swoim działaniem doprowadziła do cofnięcia koncesji firmie;
 • wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest osoba lub spółka, której w ciągu ostatnich 10 lat cofnięto koncesję (nie dotyczy to przypadku, gdy przyczyną cofnięcia koncesji było nierozpoczęcie działalności w ciągu 6 miesięcy od otrzymania koncesji).

Koncesja zawiera:

 • podstawę prawną, na jakiej została ci udzielona,
 • twoje oznaczenie jako przedsiębiorcy, a także twoją siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imiona i nazwiska członków zarządu, a także prokurentów lub pełnomocników (jeśli kierują firmą),
 • rodzaj i zakres działalności gospodarczej, który jest zgodny z koncesją,
 • adres i datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • twoje obowiązki, gdy zakończysz działalność,
 • datę wydania koncesji oraz czas jej ważności.

Ile trzeba zapłacić?

616 zł

Wysokość opłaty dotyczy jednego zakresu działalności. W przypadku kilku zakresów – pomnóż kwotę 616 zł przez liczbę zakresów działalności (np. przy obrocie bronią i amunicją opłatę oblicz: 2 x 616 zł).

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Opłatę przelej na konto 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile trzeba czekać?

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 2 miesięcy. Termin oczekiwania wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania pozytywnych opinii o twoim wniosku.

Jak można się odwołać?

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez ministra, to możesz:

 • zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji);
 • wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję. Masz na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Wpis od skargi wynosi 500 zł, ale masz możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.

Koncesja po śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli umiera przedsiębiorca mający ważną koncesję lub ważną promesę koncesji, to prawo do koncesji lub promesy koncesji zachowują:

 • właściciele przedsiębiorstwa w spadku (np. małżonek z prawem do udziału w takim przedsiębiorstwie);
 • wspólnicy spółki cywilnej (wymagane jest przedstawienie zgody właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na objecie koncesji lub udzielenie koncesji określonej w promesie).

Po śmierci przedsiębiorcy posiadana przez niego koncesja nie wygasa automatycznie, ale dopiero:

 • z upływem 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny;
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, chyba że w ciągu tych trzech miesięcy zarządca sukcesyjny złoży do organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wniosek o potwierdzenie możliwości jej wykonywania.

Zarządca sukcesyjny, który chce potwierdzić możliwość dalszego wykonywania działalności koncesjonowanej przedsiębiorstwa, w terminie 3 miesięcy od ustanowienia musi:

 • złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności określonej koncesją,

 • przedłożyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania/posiadania koncesji,

 • oświadczyć, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w koncesji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków.

W przypadku spełniania wszystkich ustawowych warunków zarządca sukcesyjny otrzymuje potwierdzenie możliwości wykonywania działalności koncesjonowanej i może niezwłocznie kontynuować działalność.

Promesa po śmierci przedsiębiorcy 

Po śmierci przedsiębiorcy posiadającego promesę koncesji wydana promesa nie wygasado czasu ważności promesy.

Ministerstwo może odmówić udzielenia koncesji wynikającej z promesy jedynie w przypadku, gdy:

 • zmienią się dane we wniosku o udzielenie promesy (inne niż dane osoby, która złożyła wniosek o promesę),

 • jako właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnik spółki cywilnej złożysz wniosek o udzielenie koncesji, ale nie spełniasz:

  • warunków określonych w promesie lub

  • warunków wykonywania działalności w ramach koncesji

 • działalność może zagrażać obronności lub bezpieczeństwu państwa czy porządku publicznego.

Zakończenie działalności 

Jeżeli chcesz zakończyć omawianą działalność koncesjonowaną, to:

 • zawiadom o tym niezwłocznie ministerstwo i właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,

 • koniecznie zabezpiecz resztę towaru oraz dokumentację ewidencji.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika