Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Co to jest zażalenie?

Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Ten środek zaskarżenia wnosi się do sądu wyższej instancji. I tak zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego (dawne Ośrodki Zamiejscowe NSA), wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. To generalna zasada. W szczególności zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest:

 •  przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 •  wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności z zakresu prawa administracyjnego;
 •  zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
 •  odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 •  sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 •  oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 •  odrzucenie skargi kasacyjnej;
 •  odrzucenie zażalenia;
 •  zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 •  ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał postanowienie, na które chcemy się „żalić”. Wojewódzki sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, po jego doręczeniu pozostałym stronom. Występują od tego pewne wyjątki. Mianowicie gdy zażalenie zarzuca:

 • nieważność postępowania lub
 • jest oczywiście uzasadnione

wojewódzki sąd administracyjny, który wydał skarżone postanowienie, może nie przesyłając akt do NSA, uchylić postanowienie i rozpoznać sprawę na nowo.

Jaki jest termin do wniesienia zażalenia?

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od doręczenia postanowienia sądu.

Co powinno znaleźć się w zażaleniu?

Zażalenie powinno zawierać te same elementy jak pismo w postępowaniu sądowym czyli:


1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Ponadto oprócz wyżej wymienionych elementów w zażaleniu należy zamieścić:

 • wskazanie zaskarżonego postanowienia,
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Szczególnym wymogom musi odpowiadać zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Objęte ono jest tzw. przymusem adwokackim, co oznacza, że powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Co zrobić, gdy druga strona wniesie zażalenie?

Jeżeli druga strona wniesieni zażalenie, należy wtedy wnieść odpowiedź na zażalenie, także w terminie 7 dni.

Na uwagę zasługuję fakt, iż wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Zażalenie rozpatrywane jest na posiedzeniu niejawnym.

Jakie jeszcze inne orzeczenia mogą zostać zaskarżone w drodze zażalenia?

Zaskarżeniu podlegają także zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego w danej sprawie. Do takich zarządzeń stosuje się odpowiednio wyżej opisane zasady. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego można jednak wnieść wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie.

Pamiętaj, że:

 • Zażalenie przysługuje wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie,
 • Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od doręczenia postanowienia,
 • Zażalenie wnosi się do sądu, który wydal zaskarżone postanowienie,
 • Do zażalenia należy dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników dla doręczenia każdej ze stron

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1270).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • luceryt 2012-11-12 02:39:22

  jak długo sąd rozpatruje zażalenie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika