Podatek VAT i akcyza

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Dla kogo poszczególne metody?

Różne metody rozliczenia podatku od towarów i usług umożliwiają podatnikom wybór, dzięki któremu mogą oni dostosować rozliczenie do specyfiki prowadzonej działalności. Warto zapoznać się z każdą z dostępnych metod, aby wybrać najbardziej korzystną, a przy tym dostosowaną do rodzaju i skali działalności.

Nie wszystkie metody rozliczeń VAT są dostępne dla każdego z podatników. Podatnicy posiadający status małego podatnika mogą wybrać pomiędzy:

  • rozliczeniem na zasadach ogólnych,
  • rozliczeniem kwartalnym, a
  • metodą kasową.

"Małym podatnikiem" jest podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. 

Podatnicy niebędący małymi podatnikami mogą natomiast wybrać pomiędzy:

  • rozliczeniem na zasadach ogólnych, tzn. miesięcznym, a
  • rozliczeniem kwartalnym.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

W przypadku wyboru rozliczenia VAT na zasadach ogólnych zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego rozliczane są miesięcznie. Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Powyższy zapis oznacza, że nawet jeśli w danym miesiącu nie wystąpiły czynności opodatkowane (podatek należny) ani nie miały miejsca zakupy (podatek naliczony), podatnik jest obowiązany złożyć (w takiej sytuacji de facto pustą) deklarację.

Rozliczenie na zasadach ogólnych jest domyślnym rozliczeniem podatników podatku VAT i nie wymaga osobnego zgłoszenia.

Rozliczenie kwartalne - mały podatnik

W przypadku wyboru kwartalnej metody rozliczania podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, ale podatek rozliczany jest kwartalnie. Podatnicy zobowiązani są do składnia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Podatnik zamierzający wybrać rozliczenie kwartalne podatku VAT zobowiązany jest najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze rozliczania VAT za okresy kwartalne (powyższego można dokonać zwykłym pismem, nie zapominając jednak o dokonaniu także aktualizacji formularza VAT-R).Natomiast podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Rezygnacja z rozliczenia kwartalnego jest możliwa nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów za które podatnicy składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Rozliczenie kwartalne - podatnik niebędący małym podatnikiem

W przypadku wyboru kwartalnej metody rozliczania podatku VAT podatnicy niebędący małymi podatnikami zobowiązani są do składnia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7D w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Podatnik, nie będący małym podatnikiem zamierzający wybrać rozliczenie kwartalne podatku VAT, zobowiązany jest najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa VAT-7D, złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze rozliczania VAT za okresy kwartalne. Natomiast podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Podatnicy niebędący małymi podatnikami rozliczający się kwartalnie mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Zaliczki wynoszą 1/3 kwoty podatku należnego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczkę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wpłacana.

Na czym polega metoda kasowa?

Cechą charakterystyczną tej metody jest odmienny od ogólnego moment dokonania rozliczenia, zarówno podatku należnego, jak też naliczonego, który został przesunięty na późniejsze okresy rozliczeniowe niż te, które obowiązują innych podatników VAT.

W przypadku wyboru metody kasowej – dostępnej wyłącznie dla małych podatników – obowiązek podatkowy powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podmiotu innego niż zarejestrowany podatnik VAT. 

Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Wybór kasowej metody rozliczania VAT wiąże się dodatkowo z obowiązkiem kwartalnego rozliczania tego podatku oraz składnia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zawiadomienie o wyborze kasowej metody rozliczania VAT należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę rozliczania VAT (powyższego można dokonać zwykłym pismem, nie zapominając jednak o dokonaniu także aktualizacji formularza VAT-R).

Podatnik może zrezygnować ze stosowania metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w których rozliczał się tą metodą. Zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania metodą kasową należy złożyć w terminie do końca kwartału, w którym metoda ta była stosowana. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył (odpowiednio) kwotę 1.200.000 euro lub 45.000 euro.

Ustawodawca wyłączył możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku za pomocą deklaracji VAT-7K czy VAT-7D dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (niektóre wyroby stalowe i paliwa), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeśli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku. W przypadku gdy łączna wartość dostaw tych towarów (bez kwoty podatku) przekroczyła  progi, o których mowa wyżej, podatnicy ci są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.);

 

Na podst.: www.finanse.mf.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: