Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

Coraz powszechniejsze są sytuacje, kiedy w tym samym miejscu i w tym samym czasie prowadzi działania wiele zakładów pracy. W związku z tym, kiedy w jednym miejscu wykonują swoją pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców pojawia się większe ryzyko zagrożenia dla zdrowia, czy nawet życia takich osób, a także wpływa to bezsprzecznie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w samym miejscu pracy. Wtedy zgodnie z art. 208 kodeksu pracy koniecznym staje się m. in. wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Mimo iż art. 208 kodeksu pracy obowiązuję od 2009 roku, to dalej częstokroć dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawcy choćby działający w tym samym biurowcu zapominają o jego istnieniu i obowiązkach z niego wynikających. Często również niesłusznie identyfikuje się ten przepis tylko i wyłącznie z placami budowy, gdzie ma miejsce styczność pracowników wielorakich pracodawców. W tym stanie rzeczy nie jest dostatecznie wystarczającym i usprawiedliwiającym dla takich pracodawców, nierealizujących zapisów z art. 208 kodeksu pracy, że każdy z nich indywidualnie podejmował właściwe działania z zakresu BHP, gdyż wymóg z przedmiotowego przepisu, poszerza na te podmioty de facto współodpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego z nich.

Przechodząc do samej treści art. 208 kodeksu pracy, wskazać należy, że w przypadku, kiedy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Należy również pamiętać o tym, że wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w powyżej, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. Jak wynika, bowiem z art. 207 kodeksu pracy odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy własnym pracownikom jest niepodzielna, w związku, z czym wyznaczenie koordynatora nie zdejmie jej z poszczególnych pracodawców.

Artykuł 208 kodeksu pracy nie zawiera precyzyjnych informacji, na temat tego, kto może zostać koordynatorem, jaki jest tryb jego wyboru, czy też w końcu, jakie przysługują mu prawa i obowiązki. Za słuszną uznać należy koncepcję pojawiającą się w doktrynie prawa pracy, z której wynika, że ukonstytuowanie koordynatora wraz z określeniem zasad jego działania, w tym również tryb jego wyboru, czy też prawa do wydawania wiążących poleceń powinno mieć odzwierciedlenie w dokumencie będącym porozumieniem między zobligowanymi pracodawcami, w którym to określą oni uprawnienia i obowiązki takiego koordynatora, jak również szerzej określą zasady swojej współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa i higieny warunków pracy w wspólnym dla nich miejscu pracy. Zwrócenia uwagi również wymaga zakres odpowiedzialności koordynatora, która to odpowiedzialność będzie zależna od tego, jaki stosunek prawny łączy go ze współdziałającymi pracodawcami. Jeśli będzie pracownikiem jednego z nich, wówczas będzie ponosił odpowiedzialność wobec swojego pracodawcy za wykonanie obowiązków pracowniczych, jeśli zaś łączyć go będzie umowa cywilnoprawna z współdziałającymi, wówczas będzie odpowiadał na podstawie odpowiedzialności kontraktowej.

Przedmiotowej regulacji nie należy traktowa w kategorii pustego zapisu ustawowego, gdyż niewykonanie z obowiązków z art. 208 kodeksu pracy prowadzi do odpowiedzialności wykroczeniowej z art. 283 § 1 kodeksu pracy, zgodnie, z którym podmioty odpowiedzialne za stan bhp lub kierujące pracownikami, jeśli nie przestrzegają przepisów lub zasad bhp, podlegają karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 220 kodeksu karnego, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialności karnej nie będzie podlegał sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.


Anna Jasielska-Papierkowska

Radca prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika