Kiedy musisz powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp?

Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek powołać pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Jest to organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy. Natomiast zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzenia konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Kiedy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania konsultacji z pracownikami?

Pracodawca ma obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności dotyczy to:

 1. zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 2. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 3. tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 4. przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 5. szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli natomiast u pracodawcy powołana jest komisja bhp, konsultacje mogą być prowadzone w ramach tejże komisji.
W trakcie prowadzonych konsultacji pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. Pracodawca ma natomiast obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia konsultacji. W szczególności pracodawca ma zapewnić, aby konsultacje odbyły się w godzinach pracy. Za czas nie przepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli warunki pracy zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, pracownicy lub ich przedstawiciele zostali wyposażeni w szczególne uprawnienie. Otóż na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy


Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Kto powinien wchodzić w skład komisji bhp?

Do komisji powinni zostać powołani w równej liczbie:

 1. przedstawiciele pracodawcy, w tym:
  • pracownicy służby bhp i
  • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 2. przedstawiciele pracowników, w tym:
  • społeczny inspektor pracy,

Przedstawiciele pracowników wybierani są przez zakładowe organizacje związkowe.

W przypadku, gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, przedstawiciele pracowników powinni zostać wybrani przez pracowników, w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy.

Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Co należy do zadań komisji bhp?

Komisja bhp ma za zadanie:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z wykonywaniem tych zadań, komisja może korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy na koszt pracodawcy. Jednak takie przypadki muszą być uzgadniane z pracodawcą.

Jak często powinny odbywać się posiedzenia komisji bhp?

Komisja powinna odbywać posiedzenia co najmniej raz w kwartale. Posiedzenia te odbywają się w godzinach pracy.
Pracownik, który bierze w nich udział zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie przepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu komisji.

W związku z tym, że komisja bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyłącznie organem opiniodawczym i doradczym pracodawcy, to właściwie nie jest wyposażona w uprawnienia władcze zarówno w stosunku do pracodawcy, jak i w stosunku do pracowników.

Pamiętaj, że:

 • Pomimo nałożenia na pracodawcę obowiązku powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, nie została określona sankcja za naruszenie tego obowiązku,
 • Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy pokrywają się z zadaniami służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Pracodawca nie został obciążony przez kodeks pracy żadnymi obowiązkami informacyjnymi wobec komisji bhp,
 • Pomimo, iż komisja może korzystać z ekspertyz i opinii sporządzonych przez specjalistów spoza zakładu pracy, to nie może w ogóle zawrzeć z nimi umowy o sporządzenie opinii lub ekspertyzy, gdyż nie ma zdolności prawnej i nie może zaciągać zobowiązań.

  Stroną umowy może być tylko pracodawca,

 • Częstotliwość i terminy posiedzeń komisji ustala pracodawca stosownie do potrzeb,
 • Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych da nich konsekwencji z tytułu działalności w ramach konsultacji lub w związku z wnioskowaniem do PIP o przeprowadzenie kontroli.

Podstawa prawna:

 • Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika