Kiedy się należy podatek od gier hazardowych?

Czego dotyczy podatek od gier hazardowych?

Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach.

Grami losowymi są gry, w tym gry urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe.

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Gry w karty to gry black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.

Grami na automatach są również gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń urządzane są również gry na automatach o niskich wygranych. Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.

Podatek od gier jest uregulowany w rozdziale 7 "Podatek od gier" (art. 71 – 77) oraz w art. 139 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kto jest podatnikiem?

Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Co stanowi przedmiot opodatkowania?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 • urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 • udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Co jest podstawą opodatkowania podatkiem od gier?

 Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

 • w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
 • w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
 • w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek;
 • w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek;
 • w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
 • w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry;
 • w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;
 • w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
 • w grze na automacie - kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Jakie stawki podatku obowiązują?

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
 • loterii pieniężnej - 15%;
 • gry liczbowej - 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie -12%

W podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku w wysokości 50%.

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2 000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Jakie obowiązki mają podatnicy w zakresie składania deklaracji, obliczania i wpłaty podatku?

Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem od gier (z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera) są obowiązani, bez wezwania, do:

 • składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
 • obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Do rozliczania podatku od gier służą następujące rodzaje deklaracji: POG-5, wraz z odpowiednimi załącznikami, i POG-P.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.). 

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika