Pozostałe

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co?

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie ze względu na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, lecz również wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy nowych doświadczeń i umiejętności.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

 Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź, czy już taki funkcjonuje. Jeżeli tak, to należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli zaś w Twoje gminie nie ma żadnego klubu dziecięcego, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

W jakim wieku dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

 W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Ile czasu dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

 W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców (tak jak jest w przypadku żłobka).

Ile trzeba zapłacić za klub dziecięcy?

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący klub dziecięcy. W przypadku klubów dziecięcych publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy uchwałą może także częściowo bądź całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie są mniejsze (co powinno zostać określone w statucie tej instytucji).

Kto opiekuje się dziećmi w klubie dziecięcym?

 W klubie dziecięcym, podobnie jak w żłobku, może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom klubu dziecięcego mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę klubie dziecięcym?

 W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, zaś w razie gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci.

Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w klubie dziecięcym?

 Rodzice mają prawo np. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem oraz konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem. Poza tym mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze klubu dziecięcego?

 Wyróżniamy kluby dziecięce publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy) oraz kluby dziecięce prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne). Jednakże we wszystkich obowiązują takie same standardy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że klub dziecięcy spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w klubie dziecięcym i kwalifikacji personelu.

Kto może tworzyć i prowadzić klub dziecięcy?

Kluby dziecięce mogą tworzyć, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W celu utworzenia klubu dziecięcego należy zarejestrować działalność gospodarczą.

Podmiot tworzący instytucję ustala statut klubu dziecięcego, określając w szczególności:

 1. nazwę i miejsce jego prowadzenia; 
 2. cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 3. warunki przyjmowania dzieci; 
 4. zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym. 

Jak założyć klub dziecięcy?

Prowadzenie klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239 poz. 1593, ze zm.) oraz wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmioty, który chce prowadzić klub dziecięcy powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz bądź prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia klubu dziecięcego. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wymagane dokumenty do rejestracji klubu dziecięcego

 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.  

Inne dokumenty potrzebne przy rejestracji klubu dziecięcego

 Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata stanowi dochód własny gminy. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie. Wysokość opłaty ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały. Jeżeli gmina jest podmiotem tworzącym żłobek lub klub dziecięcy, jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

Jakie wymagania musi spełniać lokal?

Klub dziecięcy, może być prowadzony w lokalu, znajdującym się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach. Jednak dopuszcza się także, prowadzenie klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II bądź po uzgodnieniach z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeśli lokal: 

 1. jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci; 
 2. znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia; 
 3. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
 4. został wyposażony w: 
 •  
  • trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, 
  • gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, w jakim może przebywać nie więcej niż piętnaścioro dzieci, jest strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, określoną w przepisach techniczno-budowlanych, zlokalizowaną w budynku innym niż tymczasowy W jednej strefie pożarowej może znajdować się jeden lokal, który jest przeznaczony na nie więcej niż piętnaścioro dzieci. 

Lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie winny spełniać następujące warunki:
 1. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2,
 2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
 3. jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
 4. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
  • podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
  • ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
 5. pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;
 6. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 7. w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C;
 8. jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;
 9. jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
 10. jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 11. jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
 12. meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
 13. wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
 14. zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 15. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;
 16. w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 17. apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

W klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania.

Co, gdy klub dziecięcy został już wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 2. datę i numer wpisu do rejestru;
 3. formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 4. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy;
 5. miejsce prowadzenia klubu dziecięcego.

Odmowa dokonania wpisu

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wójt, burmistrz czy prezydent miasta odmawia dokonania wpisu do rejestru. 

Kiedy nastąpi wykreślenie z rejestru?

 Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy podmiot wpisany do rejestru złoży wniosek o wykreślenie albo nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Może tak się zdarzyć, że organ nadzorujący w osobie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie. Wtedy daje termin do ich usunięcia. Właśnie nieusunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z rejestru. Kolejną przesłanką do wykreślenia jest przekazanie we wniosku oraz dokumentach dołączonych do wniosku przez podmiot zarejestrowany, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Zarówno odmowa dokonania wpisu do rejestru, jak i wykreślenie z niego, następuje w drodze decyzji administracyjnej. O wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru, podmiot zarejestrowany ma obowiązek, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, do poinformowania organu prowadzącego rejestr. Zarówno zmiany w rejestrze, jak i wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat. 

Jaki personel pracuje w klubie dziecięcym?

Osoba kierująca klubem dziecięcym

Pracą klubu dziecięcego kieruje osoba, która posiada kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Organizację wewnętrzną klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez osobę kierującą klubem dziecięcym, za realizację którego ona odpowiada.

Opiekun w klubie dziecięcym. Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie. Kto może być opiekunem?

Opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku czy w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Jeśli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. 

Wolontariusz jako pomoc opiekuna w sprawowaniu opieki nad dziećmi

Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40 - godzinne szkolenie.

Jednakże, jeżeli wolontariusz posiada kwalifikacje i doświadczenie w pełni wykwalifikowanego opiekuna jest zwolniony
z odbywania szkolenia. 

Jakie wymagania są stawiane osobom zatrudnionym w klubie dziecięcym?

Osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, opiekunem oraz wolontariuszem w klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723, ze zm.).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ewa

20.4.2018 5:48:51

Re: Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Jak najbardziej warto. Z własnego doświadczenia mogę polecić Żłobek Małe Skrzaty w Warszawie, do którego chodzi mój malec.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak zapisać dziecko do żłobka?

  Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Możesz zapisać swoje dziecko do żłobka.

 • Może zapisać dziecko do żłobka?

  Potrzebujesz więcej czasu np. na pracę zawodową. Zapisz swoje dziecko do żłobka. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom (...)

 • Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

  Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić. 

 • Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

  Dzienny opiekun jest to zorganizowana opieka na dziećmi w wieku do 3 lat. Taka organizacja opieki daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma (...)

 • Łatwiej o żłobki...

  Trzykrotnie większe wydatki z budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków, łatwiejsze zakładanie tych placówek, większe bezpieczeństwo dzieci oraz możliwość zwolnienia z opłat (...)

NA SKÓTY