Ochrona środowiska

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Kto ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Pewnej grupy przedsiębiorców dotyczą liczne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Chodzi tu o:

 • przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa poniższa tabela:

Poz. 

Symbol PKWiU 

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania z tworzyw sztucznych  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania z aluminium  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania z papieru i tektury  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami  

bez względu na symbol PKWiU 

opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)  

 • przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w poniższych tabelach:

Rodzaje produktów:

Poz. 

Symbol PKWiU 

Rodzaj produktu 

31.40.21 

31.40.22 

akumulatory kwasowo-ołowiowe 

31.40.23 

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) 

31.40.23 

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) 

31.40.1, 

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, 

 

z wyłączeniem 

z wyłączeniem 

 

31.40.12 

części ogniw i baterii galwanicznych 

Rodzaje tzw. pozostałych produktów

Poz. 

Symbol PKWiU 

Rodzaj produktu 

23.20.18-50 

oleje smarowe, 

 

z wyłączeniem: 

z wyłączeniem: 

 

23.20.18-50.10 

oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny 

 

23.20.18-50.40 

oleje białe, parafina ciekła 

 

23.20.18-50.60 

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne 

 

23.20.18.50-80 

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje 

 

23.20.40 

oleje odpadowe 

bez względu na symbol PKWiU 

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 

25.11.11 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

 

25.11.13-55.00 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121 

 

25.11.13-57.00 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 

 

25.11.14-04 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 

 

25.11.14-06.00 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle 

 

25.11.14-08.00 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 

 

25.11.14-10.00 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

25.11.20 

opony używane pneumatyczne z gumy 

 

25.12.10-30.00 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

 

25.12.10-50.00 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 

 

25.12.10-90.00 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 

 • przedsiębiorców, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy;

 • przedsiębiorcę, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie (znak towarowy lub firma, nazwa przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa, pod którą wykonuje działalność gospodarczą) zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, w przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu;

 • przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane; 

 • przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane;

 • przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w podanych wyżej tabelach określających rodzaje produktów oraz rodzaje pozostałych produktów. 

Przepisów wspomnianej ustawy nie stosuje się jednak do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Na czym polega obowiązek zapewnienia odzysku?

Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ww. przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.  

Przedsiębiorcy ci obowiązani są przy tym do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, co najmniej w wysokości określonej w poniższej tabeli, z wyłączeniem poziomu odzysku odpadów z opakowań, których rodzaje określa tabela podana na początku niniejszego opracowania.  

Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych w stosunku do masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, opakowań i produktów:

Poz. 

Odpad powstały z: 

Poziom odzysku 

Poziom recyklingu 

rodzaj produktów 

symbol PKWiU 

opakowania razem 

bez względu na symbol PKWiU 

50 1) 

25 1) 2) 

opakowania z tworzyw sztucznych 

bez względu na symbol PKWiU 

25 1) 

opakowania z aluminium 

bez względu na symbol PKWiU 

40 1) 

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 

bez względu na symbol PKWiU 

20 1) 

opakowania z papieru i tektury 

bez względu na symbol PKWiU 

48 1) 

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 

bez względu na symbol PKWiU 

38 1) 

opakowania z materiałów naturalnych 

(drewna i tekstyliów) 

bez względu na symbol PKWiU 

15 1) 2) 

akumulatory kwasowo-ołowiowe 

31.40.21 

31.40.22 

wszystkie zgłoszone 

wszystkie zebrane 

akumulatory niklowo-kadmowe  

(wielkogabarytowe) 

31.40.23 

60 

60 

10 

akumulatory niklowo-kadmowe  

(małogabarytowe) 

31.40.23 

40 

40 

11 

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) 

31.40.23 

40 

40 

12 

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) 

31.40.23 

20 

20 

13 

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, 

31.40.1, 

25 

25 3) 

 

z wyłączeniem: 

z wyłączeniem 

 

 

 

części ogniw i baterii galwanicznych 

31.40.12 

 

 

14 

oleje smarowe, z wyłączeniem: 

23.20.18-50 

 

 

 

 

z wyłączeniem: 

50 

35 4) 

 

- oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny 

23.20.18-50.10 

 

 

 

- oleje białe, parafina ciekła 

23.20.18-50.40 

 

 

 

- mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne 

23.20.18-50.60 

 

 

 

- oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje 

23.20.18-50.80 

 

 

 

- oleje odpadowe 

23.20.40 

 

 

15 

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 

bez względu na symbol PKWiU 

40 

40 

16 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

25.11.11 

75 

15 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121 

25.11.13-55.00 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 

25.11.13-57.00 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 

25.11.14-04 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle 

25.11.14-06.00 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 

25.11.14-08.00 

 

 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25-11.14-10.00 

 

 

 

opony używane pneumatyczne z gumy 

25.11.20 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

25.12.10-30.00 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 

25.12.10-50.00 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 

25.12.10-90.00 

 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

2) Nie dotyczy palet drewnianych. 

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych. 

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji. 

Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa tabela podana na początku niniejszego opracowania, jest obowiązany osiągnąć:

 • do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty, oraz 

 • do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. 

Przedsiębiorca taki jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, w określonym czasie.  

W przypadku ogniw i baterii galwanicznych oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych  (31.

40.1,  z wyłączeniem 31.40.12 ), ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym ustala się jako średnią roczną z ilości wprowadzonych na terytorium kraju tych produktów w danym roku kalendarzowym oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim działalność polegającą na wprowadzaniu na terytorium kraju takich produktów, ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym ustala się odpowiednio jako ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym albo jako średnią roczną z ilości tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym albo jako średnią roczną z ilości tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym oraz roku poprzednim.

Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o odpowiednio prowadzoną ewidencję dodatkową.

Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje zasadniczo w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu.  W przypadku jednak importu produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju. 

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu. 

Opakowania lub produkt uważa się przy tym za wprowadzone do obrotu tylko raz.  

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi dodaje się:  

 • masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju, 

 • masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, określonych w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym.

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9, R13 i R14 z załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tzn.:

 • R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii 

 • R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 

 • R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

 • R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali 

 • R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 

 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad 

 • R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 

 • R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów 

 • R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

 • R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R 1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)  

 • R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 

Przy obliczaniu natomiast osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tj.:

 • R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników 

 • R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

 • R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali 

 • R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych 

 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad 

 • R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń 

 • R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów 

 • R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju 

 • R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, pod warunkiem spełnienia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, określonych w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym. 

Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, do masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów nie wlicza się produktów i produktów w opakowaniach, które zostały wyeksportowane lub opuściły terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów lub produktów w opakowaniach, na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawę produktów lub produktów w opakowaniach. 

Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów opakowaniowych i poużytkowych, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.

Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powszechnie dostępnego wykazu prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji.

Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:  

 1. posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji,  

 2. posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska,  

 3. uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych.  

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie w tej sprawie.

Określono w nim roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007 r., wynoszące odpowiednio:

Poz. 

Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad 

Symbol PKWiU 

2006 r. 

2007 r. 

% poziom 

% poziom 

odzysku 

recyklingu 

odzysku 

recyklingu 

opakowania razem 

bez względu na symbol PKWiU 

43 1) 

50 1) 

25 1,2) 

opakowania z tworzyw sztucznych 

bez względu na symbol PKWiU 

22 1) 

25 1) 

opakowania z aluminium 

bez względu na symbol PKWiU 

35 1) 

40 1) 

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 

bez względu na symbol PKWiU 

18 1) 

20 1) 

opakowania z papieru i tektury 

bez względu na symbol PKWiU 

45 1) 

48 1) 

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 

bez względu na symbol PKWiU 

35 1) 

40 1) 

opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) 

bez względu na symbol PKWiU 

13 1), 2) 

15 1), 2) 

akumulatory kwasowo-ołowiowe 

31.40.21 

31.40.22 

wszystkie zgłoszone 

wszystkie zebrane 

wszystkie zgłoszone 

wszystkie zebrane 

akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) 

31.40.23 

60 

60 

60 

60 

10 

akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) 

31.40.23 

35 

35 

40 

40 

11 

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) 

31.40.23 

25 

25 

40 

40 

12 

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) 

31.40.23 

15 

15 

20 

20 

13 

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, z wyłączeniem: 

części ogniw i baterii galwanicznych 

31.40.1, 

z wyłączeniem 

31.40.12 

15 

15 3) 

35 

35 3) 

14 

oleje smarowe, 

23.20.18-50,  

45 

32 4) 

50 

35 4) 

 

z wyłączeniem: 

z wyłączeniem:  

 

- oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, 

23.20.18-50.10 

 

- oleje białe, parafina ciekła, 

23.20.18-50.40 

 

- mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, 

23.20.18-50.60 

 

- oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, 

23.20.18-50.80 

 

- oleje odpadowe 

23.20.40 

15 

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 

bez względu na symbol PKWiU 

32 

32 

40 

40 

16 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

25.11.11 

70 

12 

75 

15 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia £ 121 

25.11.13-55.00 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 

25.11.13-57.00 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 

25.11.14-04 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle 

25.11.14-06.00 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 

25.11.14-08.00 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.11.14-10.00 

 

opony używane pneumatyczne z gumy 

25.11.20 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

25.12.10-30.00 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 

25.12.10-50.00 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 

25.12.10-90.00 

17 

materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. 

22.22.12 

35 

48 

Objaśnienia: 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2) Nie dotyczy palet drewnianych. 

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych. 

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872);
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 639, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1807, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r., 62, poz. 628)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.8.2009

  Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

  Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła do polskiego prawa ochrony środowiska, nowe instrumenty (...)

 • 14.9.2007

  Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

  Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska, a także sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami (...)

 • 5.3.2018

  Możliwe wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań

  Na zlecenie resortu środowiska powstała „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”. Trwają także prace analityczne zmierzające do wdrożenia do polskiego prawa (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)