e-prawnik.pl Porady prawne

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

9.5.2014

Od czego należy płacić podatek rolny?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kto musi opłacać podatek rolny?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
  b)  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a kiedy wygasa?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Przykład:

 • Jeśli ktoś kupuje grunt, to obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów, tj. umowę przenoszącą własność nieruchomości na nabywcę (umowę o skutku rozporządzającym).

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie obowiązki ciążą na podatnikach podatku rolnego?

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym, podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez Internet.

Jakie są stawki podatku rolnego?

Stawki tego podatku wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Rada gminy może uchwałą obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze danej gminy.

W jakich terminach i w jaki sposób należy opłacać podatek rolny?

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Płatności można dokonać przelewem na konto, a w przypadku osób fizycznych istnieje także możliwość zapłaty gotówką.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 j.t.);

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

..

12.4.2016 18:43:42

Re: Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Czy osoba mieszkająca w gospodarstwie ale nie będąca właścicielem gruntów rolnych ani współwłaścicielem ma obowiązek płacenia podatku. ? I czy mogą takiej osobie pobrać podatek z renty ?

Re: Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Aga

3.4.2013 11:8:51

Re: Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Niezbyt jasno podana informacja dot. podatku rolnego. Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że jeśli w ewidencji grunt jest sklasyfikowany jako rolny to podatek rolny i koniec. Jest jednak inaczej bo jeśli sklasyfikowany jako Rb to podatnik też płaci rolny( tak jest w moim mieście, ja mam sklasyfikowany jako B i zamiast po 0,035zł/m2 płacę po 0,30zł/m2.Ddziałka moja zabudowana i sąsiada też a różnica w podatku ogromna. Jak to zrównać?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ