Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom minimum zabezpieczenia społecznego w okresie, w którym nie będą już zdolni do samodzielnej pracy.

Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają:

 • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów,
 • osoby wykonującymi pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby pobierające stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami sportowymi”,
 • pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych oraz absolwenci pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • duchownymi,
 • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową,
 • osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Celnej,
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,  
 • osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

Każda osoba wymieniona w powyższym katalogu podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W niektórych sytuacjach może nastąpić zbieg tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Sytuacje takie rozstrzygane są na zasadach opisanych w poradzie "Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego".

Wyjątki dla zleceniobiorców

Z kręgu osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyłączone zostały osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Oznacza to, że np. W przypadku studenta, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, a który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, od jego wynagrodzenia nie będzie potrącana składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym osoby te mając zawartą umowę o pracę, zawarły z tym samym pracodawcą umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika