Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

W myśl obowiązujących przepisów prawa, spółka komandytowa jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego i jego złożenia do właściwego sądu rejestrowego. Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, jeżeli jednak jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy jego członkowie.

W przypadku jednak spółki komandytowej sporządzającej sprawozdanie finansowe, dokument ten powinien zostać podpisany przez osobę prowadzącą w spółce księgi rachunkowe (księgowy) oraz osoba prowadząca sprawy spółki (komplementariusz).

Porady prawne

W przypadku gdy komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdanie finansowe spółki komandytowej powinni podpisać członkowie zarządu komplementariusza, zgodnie z obowiązującą w spółce zasadą reprezentacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż "kierownikiem jednostki" jest inna spółka (np. kapitałowa), zasadnym jest przyjąć, że wymóg podpisania dokumentu przez wszystkich członków organu prowadzącego sprawy spółki jest w tym przypadku wyłączony.

Przechodząc do problematyki zatwierdzania sprawozdań finansowych, wskazać tym samym należy, iż w przypadku spółek osobowych organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości są wspólnicy spółki. Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kodeks spółek handlowych dzieli wspólników spółki komandytowej w zależności od zakresu ich odpowiedzialności na komandytariuszy i komplementariuszy. Rozwiewając ewentualne niejasności, czy komandytariusze również wchodzą w skład organu zatwierdzającego, wskazać należy, że w piśmiennictwie czynność zatwierdzenia sprawozdania finansowego zalicza się do tak zwanych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, co do których, w przypadku spółek komandytowych wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki będzie stanowi inaczej. Dlatego też, zasadnym jest przyjęcie, że jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej należy uznać wszystkich wspólników spółki, bez względu na ich zakres odpowiedzialności.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być dokonane w pisemnej uchwale. Jeżeli w spółce komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami są osoby fizyczne (wspólnicy sp. z o.o.), podpis pod uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe tej spółki powinni złożyć członkowie zarządu reprezentujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) oraz wszyscy komandytariusze (wspólnicy sp. z o.o.).

Po podpisaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki na komplementariuszach ciąży obowiązek złożenia tegoż dokumentu do sądu rejestrowego wraz z uchwałą oraz opinią biegłego rewidenta w ciągu 15 dni, licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania (podjęcia uchwały).


Magdalena Kubik

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Mateusz 2020-06-27 21:33:37

    Jeżeli w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka zoo posiadająca jednoosobowy zarząd (Pan X) oraz komandytariuszem sp.k. jest również Pan X, to czy pod uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Pan X: 1. Podpisuje się dwa razy jako Prezes spółki zoo oraz komandytariusz? 2. Podpisuje się raz jako Prezes spółki zoo? 3. Podpisuje się raz jako komandytariusz a do podpisania uchwały w imieniu spółki zoo wskazuje pełnomocnika? Będę wdzięczny za odpowiedź Mateusz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika