Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Od 1 lipca 2001 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej.

Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca?

Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Prawo polskie wyznacza dla obcokrajowców szczególne warunki, które muszą spełnić, aby legalnie wjechać do Polski, przebywać w naszym kraju oraz go opuścić.

Zasadą jest, że cudzoziemiec wjeżdżając do Polski i przebywając w naszym kraju legalnie, musi posiadać ważny dokument podróży (np. paszport) oraz wizę.

Dodatkowo powinien mieć odpowiednią do planowanego czasu pobytu w naszym kraju, ilość środków materialnych na pokrycie kosztów pobytu lub okazać zaproszenie od obywatela polskiego, który zobowiązał się do pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca.


Dokumenty uprawniające do przebywania na terytorium Polski różnią się w zależności od czasu trwania i charakteru pobytu.
Wyróżniamy:

 1. wizę - to zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, uprawniające go do wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych,

 2. kartę pobytu - to dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać wizę na wjazd do Polski?

Wiza jest dokumentem wydawanym przez polskie władze, który może uprawniać do jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu.

Powinna ona określać:

 1. okres jej ważności, nie dłuższy niż 5 lat, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd i musi nastąpić ostatni wyjazd z terytorium Polski,

 2. okres pobytu cudzoziemca na terytorium Polski w okresie ważności wizy,

 3. cel wjazdu i pobytu.

Wiza może określać także inne warunki i informacje, w szczególności:

 1. miejsce, w którym powinno nastąpić przekroczenie granicy,

 2. liczbę dzieci oraz innych osób towarzyszących cudzoziemcowi, któremu wydano wizę, wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca.

Wizę wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 3 miesiące.

W okresie tym cudzoziemiec, który ma środki niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwolenie na wjazd do innego państwa lub na powrót do kraju pochodzenia, może wystąpić o wydanie kolejnych wiz.


Łączny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu.

W stosunku do obywateli niektórych państw, z którymi Polska podpisała umowy, nie istnieje obowiązek posiadania wizy na wjazd do Polski ( zobacz: Lista krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym).

Obywatele tych państw mogą bez przeszkód wjechać do Polski na podstawie samego paszportu i przebywać w naszym kraju przez ściśle określony czas (zależny od umowy pomiędzy państwami, najczęściej jest to okres do 3 miesięcy), jednakże bez prawa do podejmowania zatrudnienia.

Kto wydaje wizy?

Aby uzyskać wizę należy udać się do polskiego konsula za granicą.
W Polsce wizy wydaje i przedłuża ich ważność wojewoda (właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wizę może wydać komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej.

Mogą oni odmówić wydania cudzoziemcowi wizy, ale tylko w wyraźnie przewidzianych w prawie przypadkach.

Podczas pobytu w Polsce cudzoziemiec powinien pamiętać o obowiązku zameldowania się w urzędzie gminy w miejscu pobytu. Zazwyczaj ten obowiązek wykonuje właściciel hotelu, w którym zatrzymał się cudzoziemiec.


W przypadkach, gdy cudzoziemiec nie może się czuć bezpiecznie na terenie swojego państwa i obawia się powrotu z powodu grożących prześladowań, można mu przyznać w Polsce status uchodźcy lub azyl.


Czy cudzoziemiec może uzyskać wizę, jeśli chce pracować na terenie Polski?

Jeżeli celem wjazdu i pobytu na terytorium Polski jest zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, wiza może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej na terytorium Polski albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane.

Kiedy cudzoziemiec nie otrzyma wizy?

Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy lub odmawia wjazdu na terytorium Polski, jeżeli:

 1. wydana została ostateczna decyzja o wydaleniu,

 2. została wydana ostateczna decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. został skazany prawomocnym wyrokiem:

  • Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,

  • granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego,

 4. istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi działalność mającą na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność,

 5. istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi działalność terrorystyczną, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność,

 6. istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewozi lub przenosi przez granicę, bez wymaganego zezwolenia, broń, amunicję, materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze lub środki odurzające bądź psychotropowe, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność,

 7. istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi działalność polegającą na umożliwianiu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność albo przekroczył granicę wbrew przepisom,

 8. istnieje uzasadnione podejrzenie, że jego wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają inny cel niż deklarowany,

 9. jego pobyt zagroziłby zdrowiu publicznemu,

 10. nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,

 11. jego wjazd i pobyt są niepożądane ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską,

 12. jego wjazd lub pobyt są niepożądane ze względu na inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa albo z uwagi na konieczność ochrony ładu i porządku publicznego.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, odmawia się wydania wizy albo wjazdu na terytorium Polski także w przypadku, jeżeli od daty uprzedniej odmowy nie upłynęło 12 miesięcy, a cudzoziemiec nie przedstawił nowych okoliczności mających wpływ na podjęcie takiej decyzji.

Pamiętaj, że:

 • jeśli cudzoziemiec jest obywatelem kilku państw, to w Polsce jest uważany za obywatela tego państwa, którego paszport okazał przy przekraczaniu polskiej granicy.

 • jeśli osoba mieszkająca na stałe zagranicą i będąca obywatelem innego państwa, posiada także obywatelstwo polskie, nie musi starać się o wizę. Prawo polskie zawsze traktuje taką osobę jak obywatela polskiego.

 • koszt wydania wizy przez polskiego konsula zależy od jej rodzaju oraz okresu ważności i składa się z :

 • opłaty za przyjęcie wniosku wizowego (5-10 USD)

 • opłaty za udzielenie wizy (30 - 150 USD)

 • cudzoziemcy będący obywatelami niektórych państw mogą przekroczyć granicę po uiszczeniu opłaty związanej z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania zasady wzajemności w stosunkach z tymi państwami.

 • wizę w celu przejazdu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 dni.

 • cudzoziemcowi polskiego pochodzenia można wydać wizę w celu repatriacji.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wydaje się wizę w celu przesiedlenia się. Wizy te wydaje się na okres ważności 12 miesięcy. W tym czasie powinien nastąpić wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy prawne :

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1998 r., Nr 1, poz. 1 ze zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców ( Dz. U. 1997 r., Nr 114, poz. 739)

 • Ustawa z 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r., Nr 42, poz. 475)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów (Dz. U. 1998 r., Nr 1, poz. 2)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz. U. 1995 r., Nr 17, poz. 83)

 • Zasady i tryb wydawania wizy w celu repatriacji określa ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2001 r., Nr 42, poz. 475), z zastrzeżeniem art. 79 ust. 3 i 5.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Irena Lichwa 2019-12-03 11:27:25

  Moj chlopak mieszka w Nigeri zaprosilam go do Polski czy mosi miec pieniadze na swoim koncie jezeli ja zapewniam mu wszystko i czy przed uzyskaniem wizy mosi miec rezerwacje biletu do Polski

 • karolina 2019-10-04 13:16:06

  Chciała bym żebyś przyjechał do mnie muj przybrany system z Nigierji co muszę zrobić

 • gosia 2011-09-27 20:56:41

  Mój chłopak jest z Mali pracuje legalnie w Hiszpanii i mieszka chcę,żeby przyjechał do polski na 2tyg jakie wymogi musimy spełnić


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika