Postępowanie upadłościowe

Archiwum

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Strona 1 z 4

Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez syndyka, złożenie sprawozdania z dokonanych czynności sędziemu-komisarzowi), w obecnym stadium następuje jego likwidacja.

Kto przeprowadza likwidację?

Syndyk przeprowadza likwidację majątku masy upadłości po spisaniu inwentarza i sporządzeniu bilansu albo po złożeniu sprawozdania ogólnego o stanie masy upadłości, gdy sporządzenie spisu inwentarza i sporządzenie bilansu nie może nastąpić w terminie ze względu na stan skomplikowania danego postępowania. W sprawozdaniu ogólnym powinna się znaleźć informacja o tym, jaka jest możliwość zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości. Zarówno bilans, jak i sprawozdanie składa się sędziemu-komisarzowi.

Jeszcze przed rozpoczęciem likwidacji syndyk może sprzedać ruchomości, o ile to jest potrzebne na zaspokojenie kosztów postępowania. Syndyk może również sprzedać ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości, albo których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wielkie w stosunku do ich wartości. Takie działanie nie wymaga zezwolenia sędziego-komisarza.

Ustawodawca wyraźnie precyzuje, że chodzi o sprzedaż ruchomości, więc gdyby nawet wskutek opóźnienia sprzedaży nieruchomość miała stracić na wartości, to nie będzie można jej sprzedać przed rozpoczęciem likwidacji.

Podobnie, jak działalność syndyka przed likwidacją, również rozpoczęcie likwidacji nie wymaga postanowienia sędziego-komisarza, aczkolwiek sędzia-komisarz będzie miał znaczący wpływ na to, czy likwidacja będzie się toczyć, czy też będzie wstrzymana aż do ogłoszenia upadłości.

Czy zarządzona przez syndyka likwidacja może być wstrzymana?

Tak. Złożony bilans lub sprawozdanie pozwalają sędziemu-komisarzowi na ingerencję w tok postępowania i w związku z tym likwidacja, którą zarządzi syndyk masy upadłości może być wstrzymana przez sędziego-komisarza.

Sędzia-komisarz może działać tutaj według własnej oceny sytuacji, a wstrzymanie likwidacji następuje z urzędu aż do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Powodem takiego wstrzymania może być na przykład uznanie, że np. w spisie inwentarza, złożonym bilansie, lub złożonym sprawozdaniu zachodzą takie usterki, nieścisłości, że wstrzymanie likwidacji jest zasadne według sędziego-komisarza.

Wstrzymanie likwidacji sędzia-komisarz może również zarządzić na wniosek – w razie wniesienia przez upadłego podania o dopuszczenie do zawarcia układu z wierzycielami. Również tutaj sędzia-komisarz decyduje o tym, czy podanie jest na tyle uzasadnione, żeby skutkowało wstrzymaniem likwidacji masy upadłości (sędzia-komisarz kieruje się własnym osądem).

Jeżeli natomiast nastąpiło dopuszczenie do zawarcia układu z wierzycielami sędzia-komisarz na żądanie upadłego wstrzyma likwidację. W tym przypadku sędzia-komisarz nie ma możliwości odmówienia takiemu żądaniu, jeżeli spełnia wymogi formalne.

Jak następuje likwidacja?

Likwidacja następuje przez sprzedaż ruchomości i nieruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i zrealizowanie innych jego praw majątkowych, wchodzących w skład masy upadłości.

Syndyk początkowo wzywa dłużników by dobrowolnie spełnili swoje świadczenia. Jeżeli dłużnicy nie będą chcieli świadczyć dobrowolnie, to ściągnięcie od nich wierzytelności nastąpi po wystąpieniu przez syndyka przeciwko nim z powództwem o zapłatę lub, jeśli tytuł egzekucyjny już istnieje, to z żądaniem uiszczenia należności.

Sprzedaż ruchomości.

Sprzedaż ruchomości dokonana będzie bądź:

  • za zezwoleniem sędziego-komisarza z wolnej ręki przez syndyka,
  • bądź w drodze licytacji publicznej. Licytacja przeprowadzona będzie na żądanie syndyka przez komornika lub notariusza.

Sprzedaż z wolnej ręki musi się odbywać za zezwoleniem sędziego komisarza. Jeżeli takiego zezwolenia nie będzie, to sprzedaż będzie nieważna.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: