Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Czego nie powinieneś zaniedbać, jeśli chcesz, by zakład ubezpieczeń pokrył szkody spowodowane przez Ciebie?

Żeby zakład ubezpieczeń był zobowiązany wobec poszkodowanego do zapłaty odszkodowania, konieczne jest przeprowadzenie pewnych czynności, które noszą nazwę likwidacji szkody. Likwidację szkody przeprowadza pracownik zakładu ubezpieczeń, którego nazywamy likwidatorem.

Kierowca pojazdu ma obowiązek dokonania czynności, które są konieczne do tego, żeby zakład ubezpieczeń pokrył szkody przez niego spowodowane. Likwidacja ma na celu ustalenie okoliczności powstania szkody komunikacyjnej, jej rozmiaru, a także wysokości należnego odszkodowania. Szkoda komunikacyjna powstaje w związku z ruchem pojazdu, tzn. podczas jazdy samochodem ale także w czasie postoju oraz wsiadania lub wysiadania z samochodu.

 1. Zapobieganie powiększeniu szkody. Przede wszystkim kierowca lub posiadacz pojazdu, który spowodował wypadek powinien podjąć działania odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wypadku, starać się o złagodzenie jego skutków oraz zapewnienie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym. Te podstawowe obowiązki mają na celu zapobiegnięcie powiększeniu się szkody.

 2. Udzielenie osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń oraz umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. W razie kolizji z innym pojazdem, należy ustalić te same dane dotyczące ubezpieczenia tego pojazdu. Sprawca wypadku może także złożyć poszkodowanemu oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania szkody.

 3. Zawiadomienie o wypadku zakładu ubezpieczeń ma być dokonane niezwłocznie, zazwyczaj zakład ubezpieczeń wskazuje termin 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Ubezpieczający powinien także podać informacje na temat zaistniałego zdarzenia. Zawiadomienie Policji o zdarzeniu jest konieczne, jeśli były ofiary w ludziach albo gdy okoliczności nasuwają przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. Zawiadomienie Policji i spisanie przez funkcjonariusz protokołu wypadku pozwala poszkodowanemu znacznie łatwiej udowodnić sprawcy wypadku, że to on jest odpowiedzialny za szkodę w razie, gdyby sprawca się nie przyznał.

 4. Ustalenie stanu faktycznego jest dokonywane przez specjalistów zakładu ubezpieczeń.

  Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzenia postępowania dotyczącego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości należnego odszkodowania. Posiadacz lub kierujący pojazdem albo osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące wypadku i pomóc w ustaleniu jego okoliczności. Jeśli szkoda dotyczy pojazdu, do czasu oględzin przez specjalistę nie można w nim dokonywać żadnych napraw. Zakład ubezpieczeń powinien poinformować zainteresowanych, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Tymi dokumentami mogą być np. rachunki z warsztatu samochodowego poświadczające zakres dokonanych napraw oraz ich cenę.

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC może nastąpić na podstawie :

 1. uznania roszczenia przez sprawcę

 2. ugody

 3. prawomocnego orzeczenia sądu.

Naturalnie dwie pierwsze podstawy pozwalają na o wiele szybsze uzyskanie odszkodowania niż orzeczenie sądu.

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio osobie uprawnionej, zawiadamiając o tym posiadacza pojazdu. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od zawiadomienia (nie czekając na orzeczenie sądu).

Jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie dopełnił wymienionych wyżej obowiązków lub nie dostarczył wymaganych dokumentów, to zakład ubezpieczeń może żądać zwrotu części wypłaconego odszkodowania, której nie płaciłby, gdyby te osoby wypełniły swoje obowiązki. Może to uczynić tylko, gdy udowodni, że osoby te działały z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a zaniedbanie miało wpływ na zakresu odpowiedzialności lub spowodowało zwiększenie rozmiarów szkody.

Pamiętaj, że :

 • Zaspokojenie lub uznanie przez posiadacza lub kierującego pojazdem roszczenia o naprawienie wyrządzonej ruchem tego pojazdu szkody, która jest objęta ubezpieczeniem OC, nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń, jeżeli nie wyraził on na to uprzednio zgody. Nie będzie on zatem zobowiązany do zwrotu tej sumy ubezpieczonemu,

 • Z reguły zakład ubezpieczeń z góry określa jakich czynności należy dokonać gdy ubezpieczony jest uczestnikiem wypadku; i tak w przypadku kolizji z innym pojazdem jeśli ubezpieczony jest stroną poszkodowaną powinien uzyskać: oświadczenie sprawcy wypadku, dane personalne sprawcy wypadku, dane samochodu uczestniczącego w kolizji oraz nazwę i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego i numer polisy Odpowiedzialności Cywilnej; gdy natomiast ubezpieczony jest sprawcą kolizji, wszystkie powyższe dane powinien poszkodowanemu udostępnić (gdy nie sposób z łatwością ustalić winnego, kwestię tę należy pozostawić do rozstrzygnięcia Policji),

 • W przypadku kolizji zgłoszenie co do zasady powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni, gdy tymczasem w przypadku zgłoszenia kradzieży zgłoszenie zazwyczaj powinno być dużo wcześniej dokonane, najczęściej ubezpieczyciel wymaga dokonania tego w 48 godzin,

 • Prawie każdy z ubezpieczycieli wymaga, aby wraz ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej ubezpieczony dostarczył także wszystkie wymagane dokumenty oraz postawił pojazd do oględzin (do zgłoszenia powinny być zatem dołączone następujące dokumenty: zawiadomienie o szkodzie w pojeździe - co do zasady na oryginalnym druku ubezpieczyciela i w przypadku poszkodowanych - rannych osób zgłoszenie o szkodzie osobowej, kserokopię prawa jazdy, kserokopię dowodu rejestracyjnego, oświadczenie sprawcy kolizji w oryginale wraz z opisem zdarzenia, danymi personalnymi sprawcy, danymi samochodu oraz nazwę i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego i numer polisy OC sprawcy nadto oświadczenie o trzeźwości lub otrzymaną notatkę z Policji,

 • Zawsze, w przypadku kolizji bez względu na to, które z Towarzystw Ubezpieczeniowych jest Twoim ubezpieczycielem pomocne może być oświadczenie naocznego świadka zdarzenia,

 • Co do zasady na pokrycie szkód firmy ubezpieczeniowe mają 30 dni, jeżeli jednak likwidacja szkody trwa zbyt długo (w powyższym terminie nie otrzymałeś ani wypłaty odszkodowania, ani uzasadnienia opóźnienia) możesz wystąpić o naprawienie jej z tytułu twojej polisy autocasco (twój ubezpieczyciel wystąpi o zwrot wypłaconego odszkodowania do towarzystwa sprawcy, a ty nie stracisz zniżek w autocasco). Po uzgodnieniu z ubezpieczycielem sprawcy z jego polisy OC mogą być pokryte również koszty samochodu zastępczego, rezygnacji z urlopu oraz utraconych zarobków (istotne np. dla taksówkarza). Jeśli to ty jesteś sprawcą wypadku, cudze szkody z tego powodu obciążą twoją polisę OC. Straty, które ty sam poniesiesz, towarzystwo pokryje zaś tylko wtedy, jeśli masz autocasco.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika