Nowe obowiązki identyfikacyjne przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) nadkłada na przedsiębiorców nowy obowiązek identyfikacyjny. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od 30 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, każdy przedsiębiorca ma obowiązek umieszczać w oświadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów – numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwać się numerem NIP w obrocie prawnym i gospodarczym.

Dodatkowo zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy, na każdego przedsiębiorcę, który oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub w sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, nałożono obowiązek umieszczania w ofercie co najmniej:

- oznaczenia firmy

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

- siedziby albo adresu.

Dla przypomnienia wskazać należy, iż przepisy prawa powszechnie obowiązującego w sposób precyzyjny regulują kwestię oznaczenia firmy. Ogólne normy prawne w tym zakresie znajdują się w kodeksie cywilnym, tj.:

Art. 434 Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art. 435 § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.”

W kodeksie cywilnym znajdziemy także ogólne regulacje prawne dot. siedziby osób prawnych oraz osób ustawowych do których odpowiednio stosuje się przepisy o osobach prawnych:

Art. 41 Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.”

Analizując treść ustawy prawo przedsiębiorców zwrócić należy uwagę, iż w myśl art. 20 ust. 5 tej ustawy nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców nie naruszają obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych. Tym samym np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca przedsiębiorcą, ma obowiązek realizować zarówno wymogi wskazane w art. 206 kodeksu spółek handlowych, jak i wymogi wskazane w art. 20 ustawy prawo przedsiębiorców. Również spółka akcyjna będąca przedsiębiorcą ma obowiązek spełniać zarówno wymogi wskazane w art. 374 kodeksu spółek handlowych, jak i wymogi wskazane w art. 20 ustawy prawo przedsiębiorców.


Joanna Bacior

Radca Prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika