Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia rejestru, wzór karty rejestracyjnej oraz dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób.

Gdzie bezrobotny lub poszukujący pracy powinien dokonać rejestracji?

Rejestracji dokonuje się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. W przypadku braku zameldowania właściwy jest powiatowy urząd pracy, na obszarze którego osoba rejestrowana aktualnie przebywa.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Osoba rejestrująca się jest obowiązana przedstawić do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;

  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli tak dokument posiada.

Dodatkowo osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

W jaki sposób następuje rejestracja?

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów oraz po wypełnieniu karty rejestracyjnej, bezrobotny lub poszukujący pracy poświadcza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Rejestracja następuje tego samego dnia. W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

Co powinna zrobić osoba zarejestrowana, która zamierza zmienić miejsce zameldowania lub pobytu?

Generalną zasadą jest obowiązek zawiadamiania w terminie 7 dni powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w wypełnionej w czasie rejestracji karcie rejestracyjnej. W szczególności jednak osoba, która zamierza zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, obowiązana jest poinformować powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana o terminie tej zmiany. Ponadto powinna złożyć wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu. Następnie osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

Kiedy osoba zarejestrowanazostaje wyłączona z rejestru?

W przypadku bezrobotnego wyłączenie z rejestru następuję w momencie utraty przez niego statusu bezrobotnego.

Natomiast osoba poszukująca pracy zostaje wyłączonaz rejestru w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się lub na swój wniosek.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 262, poz. 2607). 


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika