e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

3.3.2009

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:

Specyfika spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie jest ona także przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej. Aczkolwiek w niektórych jeszcze dziedzinach spółka ta traktowana jest jak podmiot (np. na gruncie ustawy o podatku VAT), to należy ją traktować jako zwykłą umowę wspólników. Wspólnicy tworzący spółkę cywilną odpowiadają osobiście za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej w tej formie.

Spółka jawna.

Spółka jawna, jako osobowa spółka handlowa jest podmiotem praw i obowiązków, zaciągniętych przez nią samą. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie ze sobą oraz ze spółką, przy czym odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest subsydiarna (szczegóły w poradzie „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej"). Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, podczas gdy w przypadku spółki cywilnej rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej podlegają tylko wspólnicy tej spółki.

Kwestia obowiązkowego przekształcenia.

Spółka jawna została zaprojektowana w celu prowadzenia przedsiębiorstwa większych rozmiarów. Dlatego też większe przedsięwzięcia gospodarcze powinny być przeprowadzane co najmniej w tej formie. Przyczyną tego stanu jest podmiotowość spółki jawnej, która sama występuje w obrocie gospodarczym, jako podmiot praw i obowiązków. Za takim rozwiązaniem przemawia także regulacja spółki jawnej w Kodeksie spółek handlowych, który powinien być naczelnym aktem regulującym stosunki pomiędzy przedsiębiorcami.


Do 8 stycznia 2009 roku tj. do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h. przewidywał obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w sytuacji, w której przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli 800 000 EURO. Kwota ta odnosiła się do przychodów, nie zysków spółki. Należało więc brać pod uwagę wszelkie przychody pochodzące z wymienionych źródeł, przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń (np. odliczenia kosztów uzyskania przychodu czy należnych podatków).

Z dniem 8 stycznia 2009 roku zniesiony został obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.  

Natomiast zgodnie z art. 26 k.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przed zgłoszeniem wspólnicy są zobowiązani dostosować umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Spółka cywilna staje się spółką jawną z chwilą wpisu do rejestru. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

 

 Zobacz także.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ