Odpowiedzialność syndyka (Porada sporządzona na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 roku została uchwalona nowa ustawa)

Syndyk jest zobowiązany do pełnienia swoich obowiązków należycie, zgodnie z powagą swego urzędu i ze składaną przysięgą. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa bowiem wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków.

Odpowiedzialność dyscyplinarna syndyka

Sędzia-komisarz może syndyka i zarządcę, zaniedbujących swoje obowiązki, upomnieć, a gdyby to nie odniosło skutku, nałożyć na nich grzywnę do jednego tysiąca złotych, która może być potrącona z wynagrodzenia. Jeżeli syndyk nie pełni należycie swoich obowiązków, sąd może na jego miejsce wyznaczyć innego syndyka. Uprawnienie do odwołania syndyka spoczywa już nie na sędzim-komisarzu, ale na sądzie orzekającym w postępowaniu upadłościowym. W przypadkach tych syndykowi nie przysługuje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza lub sądu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza syndyka.

Syndyk odpowiada z tytułu wyrządzenia szkody wobec upadłego i wierzycieli. Syndyk odpowiada za szkodę, jaką wyrządził niesumiennym pełnieniem obowiązków. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadach odszkodowawczej odpowiedzialności cywilnej, to znaczy na zasadzie winy, związku przyczynowego. Po pierwsze szkoda musiała powstać w majątku, którym zarządzał. Ponadto syndyk, który wyrządził szkodę nie ze swojej winy lub gdy nie miał wpływu na powstanie szkody będzie zwolniony od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Syndyk odpowiada tylko za taką szkodę, która wypływała bezpośrednio z jego zachowania. Nie odpowiada wobec wierzycieli i upadłego za przez nich utracone korzyści.

Odpowiedzialność karna syndyka

Z ustawy o rachunkowości wynika również odpowiedzialność karna syndyka. Syndyk masy upadłości jest kierownikiem jednostki i od dnia, w którym zostanie ustanowiony spoczywają na nim obowiązki kierowników jednostek przewidziane w ustawie o rachunkowości. Jest zobowiązany między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z przepisami w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej majątku, którym zarządza.

Ustawa ta przewiduje, że jeżeli ktoś (a zatem także i syndyk) wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

  • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub
  • podawania w tych księgach nierzetelnych danych, bądź do
  • niesporządzenia sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Pamiętaj, że:

  • Sędzia-komisarz nie może odwołać syndyka – to uprawnienie sądu. Sędzia-komisarz może jedynie upomnieć syndyka, a następnie nałożyć na niego karę grzywny.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika