Opłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa od kupujacych od rolników

Do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa zobowiązane są podmioty skupujące (tj. podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych), będące podatnikami podatku od towarów i usług. Podmiot skupujący, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

Porady prawne

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Dochody Funduszu będą stanowić:

 • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące;
 • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.


Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r.

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty będzie można składać od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.

Ustawa nakłada obowiązek przekazania przez podmiot, który jest niewypłacalny, syndyk lub inną osobę sprawującą zarząd nad majątkiem tego podmiotu wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte produkty rolne do Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 2 miesięcy od daty niewypłacalności tego podmiotu.

Podmioty zobowiązane do wpłat

Do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego.

Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzn. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115. 

Wartość produktów rolnych bez VAT nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Jeśli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany kwartał nie przekracza dwudziestokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tę należność zalicza się na poczet wpłat na Fundusz za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła dwudziestokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Podmiot skupujący składa dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego, kwartalne deklaracje o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokości naliczonych wpłat.

Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

 • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
 • listownie,
 • za pośrednictwem ePUAP.

Zob.:

Wysoka kara

Co ważne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 uFOR, podmiot skupujący, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1 uFOR , czyli do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

Kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od kwoty nałożonej kary pieniężnej nie nalicza się odsetek.

Informacje praktyczne o wpłatach na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Czy podmiot, zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, o przeważającej działalności produkującej piwo, wykorzystujący do produkcji wyrobów gotowych zakupione produkty, które są wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest podmiotem skupującym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa zobowiązane są wszystkie podmioty dokonujące nabycia produktów rolnych określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od producenta rolnego.

W jaki sposób podmiot skupujący ma wykazać, że: nabycie danego produktu rolnego wiąże się z powstaniem albo nie wiąże się z powstaniem obowiązku uiszczania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa oraz że dany produkt pochodzi albo nie pochodzi wyłącznie z produkcji roślinnej lub zwierzęcej z własnych upraw albo z hodowli lub chowu, w przypadku gdy dokonuje zakupu produktów rolnych, od podmiotów zajmujących się jednocześnie: produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu, jak i skupem produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) oraz następnie dokonujących odsprzedaży takich produktów rolnych na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz Wnioskodawcy?

Podmiot skupujący powinien posiadać stosowną dokumentację źródłową uprawdopodobniającą obowiązek naliczania wpłat lub zwolnienie z tego obowiązku. Dodatkowo należy wskazać, iż podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (Rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów,
o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

W przepisach ustawy o FOR brak jest definicji legalnej pojęcia „działalność rolnicza”, jednakże cele regulacji ustawy o FOR mogą być osiągnięte przy użyciu terminologii zastanej już i wypracowanej w różnych gałęziach prawa, w tym również na gruncie prawa unijnego. Pojęcie zdefiniowane w szczególności na gruncie następujących przepisów: art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2021/2115, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

KOWR twierdzi, iż definiowanie pojęcia działalności rolniczej wypracowanej w systemie prawa, w kontekście praw i obowiązków wynikających z ustawy o FOR w stopniu najwyższym zapewnia odpowiednio stosowana definicja legalna wynikająca z przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalnością rolniczą w rozumieniu ww. przepisów jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

a)     miesiąc - w przypadku roślin,

b)     16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

c)     6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

d)    2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Czy podmiot skupujący jest zobowiązany do dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa z tytułu dokonania zakupu produktów rolnych wskazanych w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od:

1.      podmiotów posiadających gospodarstwo rolne poza terytorium Unii Europejskiej i prowadzących działalność rolniczą poza terytorium Unii Europejskiej;

2.      podmiotów posiadających siedzibę/ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Unii Europejskiej i zajmujących się wyłącznie skupem produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) oraz następnie dokonujących odsprzedaży tych produktów rolnych na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz Wnioskodawcy;

3.      podmiotów posiadających gospodarstwo rolne poza terytorium Unii Europejskiej i prowadzących działalność rolniczą poza terytorium Unii Europejskiej zajmujących się zarówno: produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu, jak i skupem produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) oraz odsprzedażą takich produktów rolnych na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz Wnioskodawcy - przy czym w takim przypadku zachodzą sytuacje, zgodnie z którymi produkty rolne będące przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę od takiego podmiotu, nie pochodzą z produkcji roślinnej lub zwierzęcej z własnych upraw albo z hodowli lub chowu prowadzonych przez taki podmiot we własnym zakresie, ale były one uprzednio przedmiotem skupu (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) i następnej odsprzedaży przez ten podmiot na rzecz Wnioskodawcy. Możliwe jest również zaistnienie sytuacji, w ramach której jednocześnie część produktów rolnych zakupionych przez Wnioskodawcę będzie pochodzić z produkcji roślinnej lub zwierzęcej z własnych upraw albo z hodowli lub chowu wyżej wymienionego podmiotu oraz w części produkty rolne będą pochodzić ze skupu produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu), które następnie zostaną odsprzedane Wnioskodawcy;

4.      podmiotów posiadających gospodarstwo rolne na terytorium Unii Europejskiej i prowadzących działalność rolniczą na terytorium Unii Europejskiej zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną lub zwierzęcą
i własnych upraw albo z hodowli lub chowu, którzy wytworzyli produkty rolne w swoim własnym zakresie;

5.      podmiotów posiadających siedzibę/ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej i zajmujących się wyłącznie skupem produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) oraz następnie dokonujących odsprzedaży takich produktów rolnych na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz Wnioskodawcy;

6.      podmiotów posiadających gospodarstwo rolne na terytorium Unii Europejskiej i prowadzących działalność rolniczą na terytorium Unii Europejskiej zajmujących się zarówno: produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu, jak i skupem produktów rolnych (od podmiotów zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą z własnych upraw albo z hodowli lub chowu) oraz następnie dokonujących odsprzedaży takich produktów rolnych na rzecz podmiotów trzecich, w tym na rzecz Wnioskodawcy?

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885, ze zm.) producentem rolnym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Za rolnika w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Działalność rolniczą definiuje się w taki sposób, aby oznaczała działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a)     wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk - przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa - a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

b)     utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu.

Odnosząc powyższe do ww. przypadków w opisie stanu faktycznego, uprawnione jest stwierdzenie, że za produkty zakupione od podmiotów wskazanych w opisie stanu faktycznego w punktach 1, 2, 3, 5, oraz 6b - nie należy dokonywać wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Konieczność złożenia deklaracji i dokonanie stosownej wpłaty dotyczy tylko podmiotów wskazanych w punktach 4 oraz 6a.

Czy w przypadku, gdy podmiot skupujący dokona transakcji zakupu produktów rolnych, objętych obowiązkiem odprowadzenia opłaty na FOR, udokumentowanej fakturą VAT lub fakturą VAT RR (zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o FOR) i złoży deklarację, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FOR za dany kwartał na podstawie tych faktur, które następnie w innym kwartale zostaną skorygowane na podstawie faktury VAT korygującej lub faktury VAT RR korygującej, w wyniku czego, okaże się, iż podmiot dokonał za taki kwartał opłaty na FOR, w wysokości wyższej niż należna:

a)    podmiot skupujący zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FOR za kwartał, w którym wysokość opłaty na FOR została określona na podstawie faktur VAT lub faktur VAT RR, w stosunku do których następnie wystawiono fakturę VAT korygującą lub fakturę VAT RR korygującą?

b)    podmiot skupujący zobowiązany jest uwzględnić faktury VAT korygujące i faktury VAT RR korygujące w deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FOR, składanej za okres rozliczeniowy, w którym takie faktury korygujące otrzymała?

c)    powstała nadpłata zostanie zaliczona z urzędu na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań wynikających z opłaty na FOR?

d)    koniecznym jest złożenie wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań dot. uiszczenia opłaty na FOR?

W opisanych powyżej przypadkach będzie konieczne złożenie korekty deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o FOR za kwartał, w stosunku, do którego nastąpiła korekta deklaracji podatkowej. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań, ewentualny zwrot może nastąpić jedynie na wniosek podmiotu złożony wraz z korektą deklaracji.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa nakłada na podmioty skupujące obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na Fundusz od transakcji w ramach, których podmiot skupujący nabędzie produkty rolne określone w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzwanie płatności. W jaki sposób podmiot skupujący ma ustalić, czy kontrahent zbywający na jego rzecz produkty rolne, jest producentem rolnym w rozumieniu tego przepisu? Czy w ramach zawieranej transakcji podmiot zbywający produkty rolne na rzecz podmiotu skupującego obowiązany jest potwierdzić podmiotowi skupującemu posiadanie przez niego statusu producenta rolnego? Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa w ogóle nie reguluje tej kwestii, a ustalenie, czy dany podmiot jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy, ma kluczowe znaczenie?

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru, tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (rozdział 7c "Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013").

W przepisach ustawy o FOR brak jest definicji legalnej pojęcia „działalność rolnicza”, jednakże cele regulacji ustawy o FOR mogą być osiągnięte przy użyciu terminologii zastanej już i wypracowanej w różnych gałęziach prawa, w tym również na gruncie prawa unijnego. Pojęcie to zdefiniowane w szczególności na gruncie następujących przepisów: art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2021/2115, art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W ocenie KOWR zdefiniowanie pojęcia działalności rolniczej wypracowanej w systemie prawa, w kontekście praw i obowiązków wynikających z ustawy o FOR w stopniu najwyższym zapewnia odpowiednio stosowana definicja legalna wynikająca z przepisu z art. 2 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ww. przepisów, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Czy ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa ma zastosowanie do zagranicznych podmiotów skupujących, nieposiadających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, ale zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej na potrzeby podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to czy taki zagraniczny podmiot skupujący zobowiązany jest do naliczenia i dokonania wpłaty:

a)    od transakcji zrealizowanej w Rzeczpospolitej Polskiej w ramach, której nabędzie produkty rolne od producenta rolnego posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)    od transakcji zrealizowanej w Rzeczpospolitej Polskiej w ramach, której nabędzie produkty rolne od producenta rolnego nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale zarejestrowanego
w Rzeczpospolitej Polskiej na potrzeby podatku od towarów i usług;

c)    od zrealizowanego w Rzeczpospolitej Polskiej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w ramach którego nabędzie produkty rolne od producenta rolnego posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale na potrzeby tej transakcji posługującego się identyfikatorem podatkowym nadanym przez inny kraj członkowski Unii Europejskiej;

d)    od zrealizowanego w Rzeczpospolitej Polskiej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w ramach którego nabędzie produkty rolne od producenta rolnego nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby tej transakcji posługującego się identyfikatorem podatkowym nadanym przez inny kraj członkowski Unii Europejskiej?

e)    od transakcji zrealizowanej w Unii Europejskiej, ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której nabędzie produkty rolne od producenta rolnego posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej, ale poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

f)     od transakcji zrealizowanej w Unii Europejskiej, ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której nabędzie produkty rolne od producenta rolnego posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Od wszystkich wymienionych transakcji w tym punkcie, które zostaną uwzględnione w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług, należy naliczyć i dokonać wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Czy art. 3 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa ma zastosowanie do transakcji w ramach których podmiot skupujący o którym mowa w tym przepisie posiadający siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a)    nabywa produkty rolne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od podmiotu będącego producentem rolnym nieposiadającym siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale zarejestrowanego w Rzeczpospolitej Polskiej na potrzeby podatku od towarów i usług?

b)    nabywa produkty rolne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od podmiotu będącego producentem rolnym nieposiadającym siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezarejestrowanego w Rzeczpospolitej Polskiej na potrzeby podatku od towarów i usług?

c)    dokonuje w Rzeczpospolitej Polskiej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (produktów rolnych) od podmiotu będącego producentem rolnym nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby tej transakcji posługującego się identyfikatorem podatkowym nadanym przez inny kraj członkowski Unii Europejskiej?

d)    dokonuje w Rzeczpospolitej Polskiej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (produktów rolnych) od podmiotu będącego producentem rolnym posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale na potrzeby tej transakcji posługującego się identyfikatorem podatkowym nadanym przez inny kraj członkowski Unii Europejskiej?

e)    dokonuje importu towarów (produktów rolnych) od podmiotu będącego producentem rolnym, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

f)     nabywa produkty rolne na terytorium Unii Europejskiej, ale poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej od podmiotu będącego producentem rolnym nieposiadającym siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

g)    nabywa produkty rolne na terytorium Unii Europejskiej, ale poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej od podmiotu będącego producentem rolnym posiadającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Od wszystkich transakcji wymienionych w tym punkcie, które zostaną uwzględnione w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług, należy naliczyć i dokonać wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Czy wpłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług naliczana ma być tylko i wyłącznie od produktów rolnych, które zostały nabyte od producenta rolnego, który wytworzył produkt rolny będący przedmiotem transakcji zawartej z podmiotem skupującym czy też wpłata na Fundusz naliczana ma być również od produktów rolnych, które nie zostały przez niego wytworzone?

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa naliczane powinny być jedynie od produktów rolnych, które zostały wytworzone bezpośrednio przez producenta rolnego. Wpłaty naliczane są od produktów rolnych nabytych od producentów rolnych i wpłacane przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Za producenta rolnego należy uznać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego, posiadaczami zwierząt oraz grupy producentów rolnych o ile są one podmiotem, który sam produkuje towary rolne, a nie jest jedynie pośrednikiem w ich zbyciu. W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie, to w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o FOR.

Czy art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa reguluje wyłącznie rodzaj dokumentu, który ma stanowić podstawę do określenia wartości produktów rolnych na potrzeby obliczenia wysokości wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa, czy też reguluje również ujęcie wartości produktów rolnych w konkretnej deklaracji podatkowej za dany okres, co miałoby stanowić podstawę do stwierdzenia za jaki okres kwartalny ma zostać dokonane naliczenie i wpłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa? Czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że moment ustalenia wartości produktów rolnych na potrzeby obliczenia wysokości wpłaty powstaje wraz z ujęciem odpowiednio faktury VAT lub faktury RR w rozliczeniu podatkowym (ujęcie dokumentu w JPK-VAT)? Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług konkretna faktura VAT potwierdzająca transakcję zakupu produktu rolnego może zostać ujęta według decyzji nabywcy w deklaracji podatkowej za jeden z czterech różnych okresów miesięcznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W jaki sposób podmiot skupujący ma przeliczyć wartość produktów rolnych nabytych od producenta rolnego za cenę wyrażoną w walucie obcej? W art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wskazano, że wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług. W ustawie o Funduszu Ochrony Rolnictwa nie wyjaśniono czy także sposób przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych określony w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będzie miał w takiej sytuacji zastosowanie. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zobowiązują wystawcy faktury do wykazania na niej kwoty bez podatku od towarów i usług w złotych polskich.

Ponieważ, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wartość produktów rolnych nabytych od producenta rolnego ustalana jest na podstawie deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy przyjąć, że kwotę wartości wyrażoną w walucie obcej należy przeliczyć zgodnie z ww. ustawą.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. W jaki sposób następować powinno przyporządkowanie naliczenia do danego okresu kwartalnego, tj. zgodnie z datą wystawienia lub zaksięgowania danej faktury, czy też zgodnie z datą sprzedaży/dostawy, czy też zgodnie z datą przypisania do danej deklaracji podatkowej? Jakie zasady mają mieć zastosowanie w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus lub in minus do wcześniej ujętych do naliczenia wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa faktur VAT?

Prawidłowo naliczona kwota wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa powinna być naliczana na podstawie składanych deklaracji JPK_VAT. Faktury korygujące należy ujmować zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Czy faktury i faktury korygujące otrzymane i wystawione po 1 stycznia 2024 r., a dotyczące dostaw zrealizowanych do 31 grudnia 2023 r., nie powinny być ujmowane w naliczeniu Funduszu od 1 stycznia 2024 r.?

Według art. 21 ustawy o FOR wpłaty na Fundusz naliczane są od dnia 1 stycznia 2024 r. od wartości produktów rolnych ujętych w fakturach VAT oraz fakturach VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy w przypadku faktur zaliczkowych wpłata na Fundusz powinna być naliczona po łącznym spełnieniu 2 warunków, czyli po otrzymaniu faktury zaliczkowej i dostawie fizycznej towarów?

Według art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego podlegających opłacie 0,125% na Fundusz jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze ogólną zasadę uregulowaną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, oraz fakt, że w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, w ocenie KOWR prawidłowo naliczona kwota wpłaty na Fundusz powinna być tożsama ze składanymi deklaracjami JPK_VAT.

Czy faktury korygujące (zarówno na plus, jak i na minus) powinny być uwzględniane w deklaracji na Fundusz w momencie ich otrzymania przez Spółkę, tak jak w ewidencji JPK?

Do naliczania wpłat na Fundusz powinny być uwzględniane faktury korygujące wystawione odnośnie faktur wykazanych w deklaracjach JPK_VAT.

Co w sytuacji, kiedy producent rolny (spadkobierca) nie wystawi na rzecz podmiotu skupującego faktury/faktury korygującej za dostarczony produkt?

Według art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.
W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Czy Fundusz powinien być naliczany w miesiącu uwzględnienia faktury VAT RR w JPK?

Wysokość wpłaty powinna być naliczana od wartości produktów rolnych ustalonej na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Czy obowiązek wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dotyczy wyłącznie podmiotów skupujących, które nabywają „gotowy” produkt rolny, a więc produkt rolny po zakończeniu wszystkich etapów produkcji danego produktu np. świni (tj. kupującego tucznika), czy też pierwszego nabywającego (skupującego) produkt celem prowadzenia dalszej produkcji rolnej (tj. rolnika kupującego prosiaka) lub celem dalszej odsprzedaży produktu (tj. podmiot skupujący, który np. kupuje prosiaka od producenta rolnego prowadzącego fermę macierzystą, a następnie sprzedaje prosiaka innemu producentowi, rolnemu prowadzącemu warchlakarnię)?

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy podmiotu skupującego, który zakupił produkt bezpośrednio od producenta rolnego. W opisanym wyżej przypadku obowiązek wpłaty na fundusz spoczywa na podmiocie skupującym po zakończeniu wszystkich etapów produkcji danego produktu lub też celem jego dalszej odsprzedaży. 

Czy obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy każdego nabycia produktu rolnego od producenta rolnego (a więc, czy wpłaty dokonywane będą kilkukrotnie, tj. przy każdym kolejnym nabyciu produktu przez podmiot skupujący np. świni na różnych etapach chowu), czy wyłącznie pierwszego nabycia (wpłata jednorazowa), tj. nabycia od pierwszego producenta rolnego danego produktu?

Jeżeli podmiot skupujący, który jest również producentem rolnym, zakupuje produkt celem jego dalszego chowu (mając na uwadze art. 2 ust 1 ustawy o podatku dochodowym), to wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący, który zakupił gotowy produkt. 

Jeśli dokonywanie wpłat na Fundusz ma się odbywać jednorazowo (czyli tylko na etapie pierwszego nabycia produktu), czy obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu nabywającego dany produkt po raz pierwszy w tym nabywającego produkt producenta rolnego, a więc niezależnie od tego, czy produkt ten jest nabywany przez podmiot nabywający w celu jego dalszej sprzedaży, który może mieć również status producenta rolnego, ale dokonuje w tym przypadku dalszej sprzedaży (np. kupił większą ilość prosiaków i część od razu odsprzedał bez rozpoczęcia chowu, a w oparciu o resztę prowadzi chów albo kupił partię prosiąt, którą odsprzedaje w całości bez rozpoczęcia chowu we własnym zakresie), czy też w celu prowadzenia dalszego etapu produkcji?

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy podmiotu skupującego, który nabył produkt bezpośrednio od producenta rolnego. Obowiązek wpłaty na fundusz spoczywa na podmiocie skupującym, który zakupił produkt celem jego dalszej odsprzedaży.
W przypadku dalszego chowu zakupionego produktu (mając na uwadze art. 2 ust 1 ustawy o podatku dochodowym), wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący. 

Jeśli dokonywanie wpłat na Fundusz ma się odbywać kilkukrotnie (tj. od każdego nabycia), czy obowiązek ten aktualizuje się wyłącznie w przypadku nabycia produktu bezpośrednio od producenta rolnego, który brał udział w procesie produkcji danego produktu, czy również od podmiotu skupującego, który ma status producenta rolnego, ale dokonuje w tym przypadku dalszej sprzedaży np. kupił większą ilość prosiaków i część od razu odsprzedał, a w oparciu o resztę prowadzi chów albo kupił partię prosiąt którą odsprzedaje w całości bez rozpoczęcia chowu we własnym zakresie?

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy podmiotu skupującego, który nabył produkt bezpośrednio od producenta rolnego. Obowiązek wpłaty na fundusz spoczywa na podmiocie skupującym, który zakupił produkt celem jego dalszej odsprzedaży.
W przypadku dalszego chowu zakupionego produktu (mając na uwadze art. 2 ust 1 ustawy o podatku dochodowym), wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący. 

Czy w przypadku przyjęcia, że jedyną opłatę uiszcza pierwszy nabywca, który może być również producentem rolnym, który sam również prowadzi chów to wówczas w przypadku nabycia świń od takiego producenta rolnego, który sprzedaje zarówno i swoje produkty jak i produkty kupione od innych rolników, nabywca powinien wymagać oświadczenia jaka część zwierząt sprzedawanych nie podlega już obowiązkowi wpłaty, gdyż została nabyta od innych rolników?

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

Czy obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz powstaje kilkukrotnie i aktualizuje się przy każdym kolejnym nabyciu danego produktu rolnego przez podmiot skupujący (np. przy nabyciu tego samego produktu zboża przez kolejne podmioty), czy też powstaje jednorazowo i dotyczy wyłącznie pierwszego nabycia, tj. nabycia od pierwszego producenta rolnego danego produktu?

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy wyłącznie podmiotu skupującego, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego danego produktu.

Jeśli dokonywanie wpłat na Fundusz ma się odbywać jednorazowo, czy obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu nabywającego dany produkt po raz pierwszy, czyli czy dotyczy także producenta rolnego (produkującego własne zboże), jeżeli jest on pierwszym podmiotem nabywającym dany produkt w celu dalszej odsprzedaży (np. z uwagi na posiadaną pojemność magazynową skupił zboże od lokalnych rolników)?

 Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy każdego podmiotu skupującego, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego danego produktu oraz dotyczy producenta rolnego, który jest nabywającym dany produkt w celu jego dalszej odprzedaży.

Czy producentem rolnym w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest podmiot prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej osoba fizyczna prowadzącą działalność polegającą na uprawie i zbywaniu Kwiatów i innych roślin doniczkowych uprawianych w szklarniach?  

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności producentem rolnym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Za rolnika w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Działalność rolniczą definiuje się w taki sposób, aby oznaczała działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a)     wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk - przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa - a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

b)     utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu.

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący
i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

W przepisach ustawy o FOR brak jest definicji legalnej pojęcia „działalność rolnicza”, jednakże cele regulacji ustawy o FOR mogą być osiągnięte przy użyciu terminologii zastanej już i wypracowanej w różnych gałęziach prawa, w tym również na gruncie prawa unijnego. Pojęcie zdefiniowane w szczególności na gruncie następujących przepisów: art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2021/2115, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

W ocenie KOWR definiowanie pojęcia działalności rolniczej wypracowanej w systemie prawa, w kontekście praw i obowiązków wynikających z ustawy o FOR w stopniu najwyższym zapewnia odpowiednio stosowana definicja legalna wynikająca z przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ww. przepisów, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.

 

Czy wpływ na uznanie podmiotu, o którym mowa w pytaniu 24, za producenta rolnego w rozumieniu Ustawy o FOR ma jego wpis do prowadzonej przez ARiMR ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji o przyznanie płatności?

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o FOR do naliczania i dokonywania wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.

W związku z powyższym, przy dokonywaniu tych czynności nie jest wymagane posiadanie numeru indentyfikacyjnego producenta rolnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednakże, zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy o FOR, posiadanie ww. numeru jest jednym z niezbędnych warunków przy składaniu przez producenta rolnego wniosku o rekompensatę.

Spółka nabywa od producenta rolnego żywiec (nalicza wpłatę na Fundusz), następnie mięso od Spółki kupuje spółka zależna i sprzedaje dalej. Spółka jest producentem rolnym – czy spółka odkupująca towar, również ma obowiązek naliczenia wpłat na FOR?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy podmiotu skupującego, który zakupił produkt bezpośrednio od producenta rolnego. W przypadku  gdy  podmiot skupujący również jest producentem rolnym i zakupuje produkt celem jego dalszego chowu, wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący.

Przedsiębiorca posiada plantację doświadczalną na własny użytek (nie dostarcza wytworzonych z niej produktów dalszym odbiorcom), ale jednocześnie dostarcza dalszym odbiorcom inne produkty rolne (wytworzone przez podmioty trzecie (rolników) i dostarcza do tego przedsiębiorcy). Mamy więc sytuację, w której dany przedsiębiorca bierze udział w dystrybucji produktów rolnych, ale nie jest ich producentem (nie działa jako producent rolny). Przedsiębiorca posiada użytki rolne, ale nie prowadzi na nich uprawy (jest jedynie właścicielem ziemi rolnej, na której nie jest prowadzona żadna uprawa). Jednocześnie przedsiębiorca bierze udział w dystrybucji produktów rolnych wytworzonych przez inne podmioty – rolników (czyli skupuje produkty rolne i dostarcza je dalszym odbiorcom). Czy w opisanych przypadkach przedsiębiorcę należy uznać za producenta rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa? Które podmioty będą zobowiązane do uiszczenia wpłat na fundusz w związku z działalnością prowadzoną przez tego przedsiębiorcę? Czy wpłat ma dokonać przedsiębiorca (jako podmiot skupujący produkty rolne), czy też dalsi odbiorcy tych produktów, którym przedsiębiorca następnie im dostarczy?  

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa zobowiązane są wszystkie podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o FOR, dokonujące nabycia produktów rolnych, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które zostały wytworzone bezpośrednio przez producenta rolnego.

W przypadku, gdy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Czy wpłaty na fundusz Ochrony Rolnictwa w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług powinny być naliczane wyłącznie od faktur krajowych czy też od unijnych? Czy wpłata na Fundusz powinna być dokonana wyłącznie od produktów rolnych dostarczonych przez polskie podmioty czy też obejmuje również dostawę produktów rolnych od zagranicznych podmiotów?  

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych JPK_VAT.

W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz. 

W przypadku faktur, których wartość wyrażono w walucie obcej należy przeliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy przy wpłatach na FOR mamy do czynienia z jednofazowym charakterem pobrania wpłaty tzn. czy obowiązek w odniesieniu do danego produktu rolnego powinien powstawać tylko na jednym etapie obrotu, tj. na etapie jego dostawy przez producenta rolnego, który wytworzył dany produkt rolny i sprzedał go nabywcy, o którym mowa w art. 3 ust 2 ustawy? Czy też każde nabycie produktu rolnego od podmiotu posiadającego status producenta rolnego (niezależnie czy producent ten wyprodukował /wytworzył dany produkt) rodzi obowiązek wpłaty na FOR?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa naliczane powinny być jedynie od produktów rolnych, które zostały wytworzone bezpośrednio przez producenta rolnego. Wpłaty naliczane są od produktów rolnych nabytych od producentów rolnych i wpłacane przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

W jakim momencie (za jaki okres) powstaje obowiązek w zakresie wpłat na FOR?

Zgodnie z art. 21 ustawy o FOR wpłaty na Fundusz naliczane są od dnia 1 stycznia 2024 r. od wartości produktów rolnych ujętych w fakturach VAT oraz fakturach VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego podlegających opłacie 0,125% na Fundusz jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Mając na uwadze ogólną zasadę uregulowaną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi oraz fakt, iż w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, w ocenie KOWR prawidłowo naliczona kwota wpłaty na Fundusz powinna być tożsama ze składanymi deklaracjami JPK_VAT. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.              

Faktury korygujące należy ujmować zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Jak należy traktować nabywane przez podmiot skupujący produkty rolne od producenta rolnego w sytuacji kiedy producent rolny ich nie wytworzył (gdy producent rolny sprzedaje to co kupił, a nie wytworzył)? Czy spółka będąca przetwórcą produktów rolnych (podmiotem skupującym) zobowiązana jest do naliczania opłat od wszystkich produktów rolnych nabywanych od producentów rolnych, wymienionych w załączniku nr I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czy tylko tych bezpośrednio wytworzonych przez producentów rolnych? (producenci rolni niejednokrotnie nie tylko sprzedają produkty rolne bezpośrednio przez siebie wytworzone (czasem również przetworzone), ale również prowadzą działalność często pośredniczą polegającą na dalszej sprzedaży produktów rolnych uprzednio zakupionych (formalnie w ustawie nie ma zastrzeżenia, że produkty rolne muszą być wytworzone przez rolnika).

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio, przez producenta rolnego.

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a niewytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.     

Czy spółka z ograniczona odpowiedzialnością, która posiada gospodarstwo w Polsce i hoduje kurczaki na swoich fermach drobiowych (z jednodniowych kurcząt nabywanych z zagranicy) jest producentem rolnym? (kurczaki te są następnie sprzedawane w formie produktów drobiarskich i garmażeryjnych do podmiotów w Polsce i za granicą?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

W przypadku zakupu produktu celem jego dalszego chowu, wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący.

Czy opłaty należy naliczać także od producentów rolnych posiadających siedzibę w innych państwach unijnych?

Status producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zgodnie z art. 3 ust.1 przedmiotowej ustawy, jest tożsamy z definicją „producenta rolnego” zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oznaczającego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą rolnikiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Za rolnika w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Działalność rolniczą definiuje się w taki sposób, aby oznaczała działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a)   wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk - przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa - a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

b)   utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W przypadku faktur, których wartość wyrażono w walucie obcej należy przeliczyć tę wartość zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. W jaki jednak sposób należy traktować faktury VAT, które mogą wpłynąć w pierwszym kwartale 2024 r. za dostawy z 2023 r.? Czy prawidłowe jest stanowisko, że od takich transakcji opłata na rzecz funduszu nie jest wymagana?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Czy opłaty należy naliczać zakup/sprzedaż /przewłaszczenie trzody/ drobiu w ramach następujących modeli, w których funkcjonuje spółka?

a)  Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności sprzedaje producentowi rolnemu paszę, a zabezpiecza się poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie na zwierzętach, których żywienie dotyczy. Oznacza to że spółka warunkowo staje się właścicielem (ale nie posiadaczem) zwierząt i w przypadku zapłaty przez producenta rolnego(hodowcę) ceny za paszę, przenosi zwrotnie własność zwierząt na producenta rolnego(hodowcę). W przypadku nie zapłacenia ceny, Spółka sprzedaje zwierzęta jako ich właściciel do ubojni, a następnie rozlicza się z uzyskanej od ubojni ceny sprzedaży z producentem rolnym (hodowcą), to jest z uzyskanej ceny za zwierzęta (żywiec) potrąca cenę paszy i przekazuje resztę ceny producentowi rolnemu (hodowcy).

b)  Zakup i sprzedaż zwierząt do ubojni do pośrednika – (firmy skupującej i sprzedającej żywiec) - spółka nabywa zwierzęta od hodowcy i sprzedaje je od razu do ubojni lub do pośrednika, przy czym spółka nigdy nie wchodzi w posiadanie zwierząt. Zwierzęta znajdują się cały czas w posiadaniu hodowcy, który na zlecenie spółki je zawozi do ubojni, bądź ubojnia wysyła je do hodowcy i zdaje zwierzęta w imieniu spółki. Cena płatna jest przez ubojnie na rachunek spółki jako właściciela. Spółka natomiast płaci hodowcy cenę sprzedaży zwierząt w terminie 14 dni od dostawy zwierząt do ubojni (termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w niektórych przepadach).

c)   Zakup małych zwierząt – spółka nabywa zwierzęta (prosięta) - na podstawie faktury i sprzedaje je hodowcy na podstawie ramowej umowy sprzedaży – zabezpieczając się przewłaszczeniem na zabezpieczenie na podstawie ramowej umowy przełączeniowej z tytułu zapłaty ceny zarówno za młode zwierzęta jak i za paszę używaną w celu ich hodowli. Tutaj mamy po kolei: a) kupno zwierząt przez spółkę od ich wytwórcy, b) sprzedaż zwierząt przez spółkę do hodowcy, c) przewłaszczenie zwierząt na spółkę tytułem zabezpieczenia z dalszym postępowaniem jak w pkt. a) powyżej.

We wszystkich wymienionych przypadkach wysokość wpłaty powinna być naliczana od wartości produktów rolnych ustalonej na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. W momencie uwzględnienia faktur
w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W ustawie FOR napisano „Wartość produktów rolnych bez podatku VAT nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.” Artykuły spożywcze korzystają z obniżonej stawki VAT wynoszącej 0%. Obowiązywanie obniżonej stawki zostało wydłużone, przynajmniej do 31 marca 2024 r. Równocześnie przepisy VAT nie wymagają wykazywania  zakupów ze stawkami NP., ZW i 0% w deklaracjach JPK_VAT. W związku z powyższym, jeśli pomijamy zakupy za stawką 0% w deklaracji JPK_VAT, to, mimo iż nabędziemy produkty rolne od producenta rolnego, wartość produktów rolnych przyjęta na potrzeby opłaty na FOR  wyniesie 0 zł?

Zgodnie z art. 21 ustawy o FOR, wpłaty na Fundusz naliczane są od dnia 1 stycznia 2024 r. od wartości produktów rolnych ujętych w fakturach VAT oraz fakturach VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Kupuje malutkie sadzonki w Niemczech do dalszej produkcji w kolejnym roku, są one kupowane od pół roku do roku przed sprzedażą, czy wtedy również muszę płacić na fundusz?

Mając na względzie przepisy dotyczące minimalnych okresów przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, które w przypadku roślin wynoszą miesiąc, tym samym w przedstawionej sytuacji, zakupując malutkie sadzonki do dalszej produkcji, tzn. przetrzymując je od poł roku do roku, w trakcie którego następuje ich wzrost biologiczny, podmiot staje się producentem rolnym. W związku z tym obowiązek naliczania i wnoszenia opłaty na fundusz spoczywa na podmiocie, który skupi od niego ten produkt.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. 

W jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja zakupu produktów rolnych w celu prawidłowego sporządzenia Deklaracji Wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa? (np. oświadczenia dostawców o statusie Producenta Rolnego załączane do faktury zakupu).

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru, tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego, czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1502, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (Rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

W ramach prowadzonej działalności, będącej elementem procesu hodowli drobiu, spółka dokonuje:

1)    zakupu od rolników będących podatnikami VAT oraz od rolników ryczałtowych jaj wylęgowych w celu przeprowadzenia procesu wylęgu piskląt i odsprzedaży piskląt hodowcom, którzy hodują te pisklęta na żywiec i dokonują sprzedaży gotowego produktu rolnego (żywca drobiowego) swoim odbiorcom, tj. ubojniom, a także:

2)    zakupu od rolników będących podatnikami VAT oraz od rolników ryczałtowych piskląt jednodniowych kurzych brojler w celu ich dalszej odsprzedaży hodowcom, którzy hodują te pisklęta na żywiec i dokonują sprzedaży gotowego produktu rolnego (żywca drobiowego) swoim odbiorcom, tj. ubojniom.

W związku z powyższym, czy dobrze rozumiemy, że w opisanych przypadkach spółka nie powinna być traktowana jako podmiot skupujący, wobec czego spółka nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania wpłaty w wysokości 0,125% wartości jaj i piskląt nabytych od swoich dostawców?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy podmiotu prowadzącego skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo, który nabył produkt rolny bezpośrednio od producenta rolnego. Obowiązek wpłaty na fundusz spoczywa także na podmiocie skupującym, który zakupił produkt celem jego dalszej odsprzedaży. W przypadku dalszego chowu zakupionego produktu (mając na uwadze art. 2 ust 1 ustawy o podatku dochodowym), wpłatę na fundusz wnosi kolejny podmiot skupujący.

Spółdzielnia Drobiarska zrzesza producentów drobiu. Jesteśmy grupą producentów rolnych zarejestrowaną w ARiMR na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych. Ustawa nakłada na producentów rolnych obowiązek sprzedaży produktów rolnych za pośrednictwem Spółdzielni. W związku z tym faktury za sprzedaż drobiu wystawiane są przez Spółdzielnią Drobiarską, a drugą stroną transakcji jest ubojnia. Kto w takim przypadku będzie miał obowiązek odprowadzać środki na Fundusz Ochrony Rolnictwa? Odprowadzanie środków przez Spółdzielnię zrzeszającą producentów rolnych mija się z celem utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Wpłaty naliczane są od produktów rolnych nabytych od producentów rolnych i wpłacane przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Za producenta rolnego należy uznać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego, posiadaczami zwierząt oraz grupy producentów rolnych, o ile są one podmiotem, który sam produkuje towary rolne, a nie jest jedynie pośrednikiem w ich zbyciu. W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie, to w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o FOR.

W przedstawionym przypadku dokonywany jest zakup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, a później odsprzedaż ich do ubojni, dlatego należy przyjąć, że to grupa producentów rolnych, jako podmiot skupujący, zobligowana jest do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Czy po spełnieniu przesłanek zawartych w definicji „producenta rolnego”, „producentem rolnym” może być każdy podmiot, którego gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów UE? Przykładowo, czy jeśli polski „podmiot skupujący” nabywa „produkty rolne” od „producenta rolnego” z Austrii, to czy taki polski „podmiot skupujący” będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa oraz do składania deklaracji do KOWR?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

W związku z powyższym, podmiot skupujący, który zakupuje produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego zobowiązany jest do składania deklaracji oraz dokonywania wpłat na fundusz. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktury VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W przypadku faktur, których wartość wyrażono w walucie obcej należy przeliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy nomenklatura brukselska z Załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zawiera listę produktów rolnych objętych ustawą o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ma własne reguły interpretacyjne lub noty, czy też należy się opierać np. na tych dotyczących nomenklatury scalonej (klasyfikacji według kodów CN i celnych)?

Według art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa są naliczane przez wszystkie podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, dokonujące nabycia produktów rolnych, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które zostały wytworzone bezpośrednio przez producenta rolnego.

W związku z powyższym, do realizacji celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, przy wypełnianiu deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, należy stosować się do nomenklatury produktów rolnych  wymienionych w ww. załączniku.

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa kawy (prażenie i mielenie kawy). Jednocześnie jesteśmy właścicielem gruntów rolnych o pow. 4 ha, które są wydzierżawiane rolnikowi oraz posiadamy grunty pod rowami i łąki o pow. 2, ha, które nie są użytkowane (brak upraw) – wskazane grunty nie są w ogóle użytkowane przez Spółkę lub Spółka je wydzierżawia. Czy powyższe kwalifikuje naszą Spółkę jako producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  o przyznanie płatności, mimo że na wspomnianych gruntach Spółka nie prowadzi żadnej działalności lub jedynie je wydzierżawia?

Status producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zgodnie z art. 3 ust.1 przedmiotowej ustawy, jest tożsamy z definicją „producenta rolnego” zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oznaczającego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą rolnikiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Za rolnika w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Działalność rolniczą definiuje się w taki sposób, aby oznaczała działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a)        wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk - przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa - a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

b)        utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu.

Siedziba jednego z naszych dostawców kawy znajduje się na terenie UE, a inny z dostawców ma siedzibę w Szwajcarii. Przedmiotem dostawy jest kawa surowa kod CN: 09011100 oraz kawa rozpuszczalna kod CN: 21011100, które posiadają certyfikat pochodzenia z spoza UE. czy w takich przypadkach Spółka ma obowiązek uiszczania opłaty na Fundusz ochrony rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wpłaty na Fundusz naliczane są od wartości produktów rolnych nabytych od producentów rolnych posiadających gospodarstwo rolne położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115.

W sytuacji, kiedy dostawca jest jednocześnie producentem rolnym towaru (wymienionego w powyższym załączniku do Traktatu), od którego firma nabywa produkty - powstaje obowiązek wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Co w sytuacji sprzedaży wyrobów z przetwórstwa kawy: kawa palona niepozbawiona kofeiny (mielona i ziarnista) kod CN 0901 21 00, i rozpuszczalna kod CN: 2101 11 00? Ze względu na to, że w załączniku nr 1 do traktatu UE znajduje się także kawa, to odbiorcy produktów wzywają nas do oświadczenia, czy jesteśmy producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności? Odbiorca produktów (kawy), argumentuje zapytanie tym, że musi posiadać stosowną dokumentację, z której będzie wynikał obowiązek naliczania wpłat lub zwolnienie z obowiązku uiszczania wpłat na FOR. Czy nasi odbiorcy powinni naliczać opłatę od zakupu naszych produktów?

Należy wskazać definicję producenta rolnego, zgodnie z którą prowadzona przez niego działalność rolnicza przyczynia się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez wytwarzanie produktów rolnych. Wskazany status jako przetwórca kawy wiąże się z obróbką nabytych towarów i - o ile nie zostały przez firmę wytworzone (kawa) - nie mieszczą się w zakresie zdefiniowania firmy jako producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.

Spółka z o.o., która prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa  młynarskiego - przemiał pszenicy na mąkę. Jednocześnie jest właścicielem gruntów rolnych o pow. 4,5 ha, które są wydzierżawiane rolnikowi oraz posiada grunty pod rowami i łąki o pow. 2,5 ha, które nie są użytkowane (brak upraw) – wskazane grunty nie są w ogóle użytkowane przez Spółkę lub Spółka je wydzierżawia. Czy powyższe kwalifikuje Spółkę jako producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, mimo że na wspomnianych gruntach Spółka nie prowadzi żadnej działalności lub jedynie je wydzierżawia?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na Fundusz przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. 

Wskazana działalność w zakresie przetwórstwa młynarskiego – polegająca na zakupie pszenicy od producentów rolnych nakłada obowiązek naliczenia i dokonania wpłaty przez Spólkę na fundusz ochrony rolnictwa zgodnie z art. 3 ust. 1 w wysokości 0,125% wartości produktów bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 3 wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnionych w deklaracjach podatkowych.

Spółka dokonuje zakupów pszenicy od producentów rolnych od których będzie uiszczać opłatę na fundusz ochrony rolnictwa 0,125% wartości netto zakupu. Ze względu na to, że w załączniku nr 1 do traktatu UE znajdują się także produkty przemysłu młynarskiego a nasze wyroby to mąka kod CN: 1101 00 15 i otręby pszenne kod CN 1104 19 10, tutaj odbiorcy naszych produktów wzywają nas do oświadczenia czy jesteśmy producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W uzasadnieniu Odbiorca twierdzi, że musi posiadać stosowną dokumentację z której będzie wynikał obowiązek naliczania wpłat lub zwolnienie z obowiązku uiszczania wpłat na FOR. Czy odbiorcy naszych produktów powinni naliczać opłatę od zakupu naszych produktów?

Przetwarzając zakupione produkty rolne bezpośrednio wytworzone przez producenta rolnego, spółka staje się podmiotem przetwórczym i nie można jej zakwalifikować jako producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W związku z powyższym odbiorcy Spółki nie powinni naliczać opłaty na fundusz ochrony rolnictwa.

Czy przepisy Ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, a w konsekwencji obowiązek naliczania i uiszczania wpłaty na przedmiotowy Fundusz, dotyczy również skupu grzybów (pieczarek) traktowanych wówczas jako produkty rolne? W załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na który powołuje się art. 3 ust. 1 Ustawy, nie wskazano grzybów jako osobnej kategorii produktów, stąd powzięta wątpliwość.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR, wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa są naliczane w wysokości 0,125 % wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W ww. załączniku, na który powołuje się art. 3 ust. 1 ustawy o FOR nie wskazano grzybów jako osobnej kategorii produktów, ale pieczarki w klasyfikacjach urzędowych zaliczane są do warzyw, a warzywa w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostały wyszczególnione w dziale 7 (warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne). W związku z powyższym, obowiązek naliczania i uiszczania wpłaty na przedmiotowy Fundusz dotyczy również skupu pieczarek i do realizacji celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, przy wypełnianiu deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, należy stosować się do nomenklatury produktów rolnych wymienionych w ww. załączniku.

Podmiot kupuje przetworzony już element pochodzenia zwierzęcego od innego Przedsiębiorcy (który nie jest producentem rolnym). W tej sytuacji Przedsiębiorca, od którego kupowany jest element odprowadził już należność na FOR przy zakupie towaru bezpośrednio od producenta rolnego. Po przetworzeniu produktu, sprzedaje go dalej Podmiotowi. Skoro przy pierwszej transakcji, tj. zakupie produktu od producenta rolnego, odprowadzana jest wpłata na FOR, to czy w przypadku dalszej sprzedaży przez Podmiot produktu np. do sieci handlowej, opłata ma zostać ponownie dokonana?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Jeżeli podmiot nabywa produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego, wpłatę na fundusz wnosi podmiot skupujący. Jeżeli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu produktów rolnych (nie są producentami rolnymi sprzedawanego produktu), to wpłatę na fundusz wnosi pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

Podmiot kupuje przetworzony już element od innego Przedsiębiorcy (który jest producentem rolnym). W tej sytuacji Przedsiębiorca, od którego kupowany jest element odprowadził już należność na FOR przy zakupie towaru bezpośrednio od producenta rolnego. Skoro przy pierwszej transakcji, tj. zakupie produktu od producenta rolnego, odprowadzona jest wpłata na FOR, to czy w przypadku dalszej odprzedaży prze Podmiot produktu np. do sieci handlowej, opłata ma zostać ponownie dokonana?

W przypadku, gdy producent rolny sprzedaje produkty zakupione i przetworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako „podmiot skupujący” i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Natomiast, gdy producent rolny sprzedaje produkty wytworzone i przetworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, jest on producentem rolnym danego produktu i podmiot zakupujący od niego ten produkt zobowiązany jest do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

W przypadku, gdy przedsiębiorca, który jest producentem rolnym sprzedaje produkty zakupione, nie wytworzone w swoim gospodarstwie, ale przetworzone przez niego, to on jest podmiotem skupującym zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR. W związku z powyższym podmiot, który zakupuje produkt przetworzony od ww. przedsiębiorcy nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty na fundusz.

Czy i w jakim zakresie podmiot ma składać oświadczenie o statusie producenta rolnego swoim kontrahentom, którzy wysyłają zapytania o wypełnienie i podpisanie takiego oświadczenia. Podmiot kupuje i przetwarza produkty pochodzące od producentówa. rolnych – wówczas odprowadza środki na FOR. Jeśli jednak kontrahent (podmiot trzeci) kupuje od podmiotu gotowe produkty, to czy w tym zakresie konieczne jest również odprowadzanie środków do Funduszu?

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych, jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru, tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego, czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (Rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa naliczane powinny być jedynie od zakupionych produktów rolnych, które zostały wytworzone bezpośrednio przez producenta rolnego. W związku z powyższym, w wydawanym oświadczeniu powinna znaleźć się informacja, iż podmiot nie posiada w tym przypadku statusu producenta rolnego i tym samym podmiot, dla którego wydawane jest przedmiotowe oświadczenie, nie jest zobowiązany do odprowadzenia środków na fundusz.

Jak należy traktować nabywane przez podmiot skupujący produkty rolne od producenta rolnego w sytuacji kiedy producent rolny dostarczył towar w grudniu 2023 r. i wystawił fakturę VAT w grudniu 2023 r., którą ostatecznie spółka otrzymała dopiero po 25 stycznia 2024 r. (czyli już po złożeniu JPK_VDEK za grudzień i uwzględni ją w deklaracji za styczeń)? W którym miesiącu należy naliczyć opłatę na fundusz od faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych? Czy decydująca jest data wystawienia czy otrzymania faktury VAT, czy też data zapłaty faktury (formalnie faktury VAT RR są wykazywane w deklaracji VAT zgodnie z datą zapłaty, natomiast faktury VAT mogą być uwzględniane w deklaracji VAT za miesiąc otrzymania faktury lub w trzech kolejnych deklaracjach podatkowych)? Czy opłaty na rzecz funduszu mają być naliczane również od nabyć produktów dla których stosowana jest zerowa stawka procentowa VAT lub zwolnienie z VAT? Formalnie tego typu transakcje nie są wykazywane w deklaracji VAT nabywcy, gdyż nie zawierają podatku VAT do odliczenia. (w dniu 9 grudnia 2023 r. zostało podpisane i opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towaru i usług, przyjmując 0% VAT na żywność w I kwartale 2024 r., tj. do 31.03.2024 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług oraz ustalane na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, w momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Grupa producentów rolnych zrzesza rolników którzy prowadzą odrębne, samodzielnie gospodarstwa. Gospodarstwa trudniące się produkcją trzody chlewnej nastawione są na systemy otwarte produkcji (zewnętrzny zakup prosiąt oraz produkcja tucznika w gospodarstwie) oraz system zamknięty (produkcja, prosiąt/tuczników/loszek/knurków hodowlanych odbywająca się od samego początku tylko w danym gospodarstwie). Kogo obejmuje wpłata na fundusz w przypadku gospodarstwa (system otwarty), kiedy rolnik zakupuje prosięta od innych gospodarstw, a do Grupy Producentów sprzedaje wyprodukowanego tucznika? Czy wpłatę na Fundusz powinien odprowadzić rolnik, który zakupuje bezpośrednio prosięta, czy grupa która zakupuje gotowy towar - tucznik i sprzedaje bezpośrednio do ubojni?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Mając powyższe na uwadze, w tym przepisy dotyczące minimalnych okresów przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, który w przypadku zwierząt wynosi co najmniej 2 miesiące, rolnik zakupując prosięta do dalszego chowu, tzn. przetrzymując je we wskazanym powyżej okresie, w trakcie którego następuje ich wzrost biologiczny, staje się ich producentem rolnym. W związku z powyższym, obowiązek wpłaty na fundusz spoczywa na Grupie producentów rolnych, która zakupując bezpośrednio od producenta rolnego tucznika do dalszej odsprzedaży, staje się w tym przypadku podmiotem skupującym. 

Czy do podstawy naliczania wpłat na Fundusz wlicza się wartość produktów rolnych nabytych od producentów rolnych, mających siedzibę oraz prowadzących działalność, w tym wytwarzających produkty rolne, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o FOR, obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Czy od 1 stycznia 2024 r. podmiot prowadzący działalność pod PKD 46.23.Z – sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, zajmujący się skupem i dalszą odsprzedażą bydła jest zobowiązany do zapłaty do wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa oraz od jakich podmiotów jest obowiązany dokonywać opłaty. Klient skupuje faktury RR od rolników ryczałtowych oraz faktury VAT od gospodarstw rolnych oraz od innych pośredników skupujących bydło (przedsiębiorcy). Czy jeśli taki podmiot wystawi fakturę ubojni, to ubojnia również dokona potrącenia na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Czy opłatę na rzecz FOR należy rozpatrywać jako dodatkową opłatę czy można rozpatrywać ją w kategorii podatku?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. 
W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący
i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

W przypadku, gdy podmiot nabywa produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego, kwartalną deklarację o wysokości naliczonych wpłat składa oraz wpłatę na fundusz wnosi podmiot skupujący. Jeżeli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu produktów rolnych, wpłatę na fundusz wnosi pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

Według art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Według art. 2 ust. 2 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, środki finansowe Funduszu nie są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego. Wpłaty na FOR stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Spółka prowadzi skup produktów rolnych opisanych w rozdziale 10 Zboża w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które nabywa od producentów rolnych. Następnie te zakupione produkty rolne są wykorzystywane jako surowiec do dalszej produkcji, w wyniku której powstaje produkt gotowy - etanol. Produkt gotowy jest sprzedawany do klientów. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt iż nabywany przez spółkę produkt rolny (zboże) podlega dalszej obróbce jako surowiec w procesie produkcyjnym w wyniku, którego powstaje produkt gotowy sprzedawany do klientów spółki jako etanol, oznacza że nabywany produkt rolny ani nie jest odsprzedawany dalej, ani nie jest nabywany jako produkt gotowy to zakup tego produktu nie jest objęty obowiązkiem wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy podmiot nabywa produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego i przetwarza je na gotowy produkt, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako „podmiot skupujący” i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Natomiast, gdy podmiot sprzedaje produkty wytworzone i przetworzone w swoim gospodarstwie, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, jest on producentem rolnym danego produktu i podmiot zakupujący od niego ten produkt zobowiązany jest do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR. 

W opisanym przypadku, zakupując zboże bezpośrednio od producenta rolnego celem jego przetworzenia na etanol i dalszej sprzedaży, Spółka staje się  podmiotem skupującym i przetwarzającym. W związku z powyższym, to Spółka jest zobowiązana do wpłaty na fundusz, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Czy obowiązek wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dotyczy wyłącznie podmiotów skupujących, które nabywają „gotowy” produkt rolny, a więc produkt rolny po zakończeniu wszystkich etapów produkcji danego produktu np. świni (tj. kupującego tucznika), czy też pierwszego nabywającego (skupującego) produktu celem prowadzenia dalszej produkcji rolnej (tj. rolnika kupującego prosiaka) lub celem dalszej odsprzedaży produktu (tj. podmiot skupujący, który np. kupuje prosiaka od producenta rolnego prowadzącego firmę macierzystą, a następnie sprzedaje prosiaka innemu producentowi rolnemu prowadzącemu warchlakarnię)?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego.  W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy podmiot nabywa produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego i przetwarza je na gotowy produkt, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako „podmiot skupujący” i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Natomiast, gdy podmiot sprzedaje produkty wytworzone i przetworzone w swoim gospodarstwie, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, jest on producentem rolnym danego produktu i podmiot zakupujący od niego ten produkt zobowiązany jest do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR. 

W opisanym przypadku, zakupując zboże bezpośrednio od producenta rolnego celem jego przetworzenia na skrobię i dalszej sprzedaży, stają się Państwo podmiotem skupującym i przetwarzającym. W związku z powyższym, to Państwo są zobowiązani do wpłaty na fundusz, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Skupu tytoniu od rolnika dokonuje bezpośrednio zrzeszenie działające w imieniu rolników będące płatnikiem podatku VAT, do którego należą rolnicy, uprawiający tytoń. Następnie w tym samym dniu zrzeszenie sprzedaje ten sam tytoń bez zysku firmie skupującej. Firma kupująca tytoń od zrzeszenia wystawia fakturę zbiorczą na zrzeszenie, a zrzeszenie wystawia faktury cząstkowe poszczególnym rolnikom. Który z podmiotów jest zobowiązany do naliczania i dokonania wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa? Czy będzie to zrzeszenie działające w imieniu rolników, które nie generuje zysków podczas skupu tytoniu a tylko pośredniczy w odbiorze tytoniu w imieniu rolników? Czy naliczania wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa ma dokonywać firma, która kupuje tytoń od zrzeszenia?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. 

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

W przypadku gdy podmiot (w tym przypadku zrzeszenie) nabywa produkty rolne (np. tytoń) bezpośrednio od producenta rolnego, wpłatę na fundusz wnosi podmiot skupujący. Jeżeli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu produktów rolnych, wpłatę na fundusz wnosi pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

Prowadzę działalność gospodarczą - pośrednictwo w kupnie bydła rzeźnego i jestem płatnikiem VAT. Czy ja jako pośrednik jestem zobowiązany pobierać od rolnika na Fundusz Ochrony Środowiska 0,125% wartości zakupionego bydła? Czy 0,125% wartości zakupionego bydła od rolnik ryczałtowego nie będącego czynnym podatnikiem VAT naliczana jest od wartości netto czy brutto w przypadku faktur VAT RR? Jestem zobowiązany wnosić wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska 0,125% wartości zakupionego bydła od rolnik? Ubojnia, do której dostarczam bydło, jest zobowiązana pobierać ode mnie jako pośrednika wpłat na Fundusz Ochrony Środowiska?

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

Do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa zobowiązane są wszystkie podmioty dokonujące nabycia produktów rolnych, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, od producenta rolnego.

Jesteśmy firmą, która zajmuje się skupowaniem owoców od Rolników na podstawie faktur VAT oraz faktur RR. Kupione owoce następnie sprzedajemy dalej do firm. W związku z otrzymywaniem faktur RR, naliczamy Fundusz Promocji, wysyłamy co kwartał deklarację do KOWR oraz opłacamy kwartalnie składki na Fundusz Promocji. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, mam pytanie – czy w związku z powyższym pomimo, że opłacamy Fundusz Promocji, mamy także obowiązek dokonywania opłat na FOR od 1 stycznia 2024?

Fundusz Promocji oraz Fundusz Ochrony Rolnictwa to są dwa niezależne od siebie fundusze, w związku z powyższym wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa winny być też wnoszone zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa są naliczane w wysokości 0,125 % wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i wpłacane przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

Czy firma, która posiada numer identyfikacji potencjalnego beneficjenta w ARIMR – automatycznie ma status producenta rolnego?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

W przypadku gdy podmiot nabywa produkty rolne (np. jabłka) bezpośrednio od producenta rolnego, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Czy jeżeli podmiot kupuje jabłka na faktury VAR RR od Rolników Ryczałtowców, a następnie te jabłka są sprzedawane kolejnemu podmiotowi, wówczas zarówno pierwszy podmiot jak i drugi podmiot musi naliczać co kwartał opłaty na FOR?

Jeśli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu produktów rolnych, deklarację składa oraz wpłatę na fundusz wnosi pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

Czy podmiot, który zakupuje towary od podmiotów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu mieszanki paszowe z udziałem premiksów powinien odprowadzić od tej transakcji Fundusz? Podmiot który wytwarza/wprowadza do obrotu mieszanki paszowe nie jest sam w sobie producentem towaru z którego powstaje gotowy pasza do sprzedaży. Przykład: Firma A  zakupuje towar od firmy B. Firma A - podmiot, który tylko odsprzedaje towar do odbiorców. Firma B - podmiot, który wytwarza lub wprowadza do obrotu mieszanki paszowe z udziałem premiksów.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.

W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a niewytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do złożenia deklaracji, zgodnie z art. 5 ust 1. ustawy o FOR oraz dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Podmiot który wytwarza /wprowadza do obrotu mieszanki paszowe z udziałem premiksów, ale nie jest sam w sobie producentem rolnym towaru, z którego powstaje gotowa pasza (tzn. zakupuje towar bezpośrednio od producenta rolnego, który następnie wykorzystywany jest do produkcji mieszanek), to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi on działalność gospodarczą, jako „podmiot skupujący” i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR. W związku z powyższym, podmiot który zakupuje gotowe mieszanki paszowe do dalszej odsprzedaży oraz jego odbiorcy nie powinni naliczać już opłaty na fundusz ochrony rolnictwa.

Jeśli posiadanie numeru ewidencyjnego producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznacza automatycznie, że osoba fizyczna lub osoba prawna jest producentem rolnym to w jaki sposób ją sprawdzić aby się dowiedzieć czy jesteśmy zobowiązani naliczyć i odprowadzić składkę?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego.  

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru, tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego, czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (Rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

Jeżeli osoba fizyczna, prawna czy spółdzielnia produkcyjna posiadają numer producentów rolnych i Spółka kupuje od nich owoce, które oni wcześniej zakupili od rolnika RR czy też rolnika zarejestrowanego na potrzeby VAT i odprowadzili składkę na FOR to czy dalej ten łańcuszek się ciągnie i spółka z o.o., która zakupiła od nich ten towar też nalicza i odprowadza wpłatę na Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Jeśli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które zakupiły produkty rolne (np. owoce) bezpośrednio od producenta rolnego i pośredniczą w zbywaniu zakupionych produktów rolnych, deklarację składa oraz wpłatę na fundusz wnosi pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

Nabywamy od rolników produkty rolne, które zużywamy do produkcji ciast. Zakładamy, że spełniamy definicję podmiotu skupującego. Zgodnie z przepisami podstawę ustala się wg wartości faktur uwzględnionych w deklaracji podatkowej VAT.  Co najmniej do 31-03-2024 podatek VAT na żywność (w tym produkty rolne) ma wynieść 0%. Taka stawka VAT powoduje, iż tych faktur nie wykazuje się w deklaracji podatkowej VAT po stronie kupującego. Rozumiem zatem, że do czasu powrotu stawki 5% VAT na żywność nie powstanie obowiązek uwzględniania faktur od zakupu produktów rolnych w podstawie naliczania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Zgodnie z art. 21 ustawy o FOR wpłaty na Fundusz naliczane są od dnia 1 stycznia 2024 r. od wartości produktów rolnych ujętych w fakturach VAT oraz fakturach VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek obliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

Czy jest już opracowany wzór deklaracji? Co będziemy wykazywać jako „określenie rodzaju”, czy będą to pozycje dokładnie jak w zał. I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa został zamieszczony wzór deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu wypełniania oraz zaokrąglania, która ma być składana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2023 roku o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Zob.:

Czy restauracja, która zaopatruje się w produkty rolne celem przygotowania dań, w tej sytuacji także jest „podmiotem skupującym”?

Każdy podmiot skupujący płody rolne bezpośrednio od producenta rolnego zobowiązany jest do wpłat na Fundusz.

Czy grupa producentów rolnych, która posiada wpis w ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, ma nadany numer identyfikacyjny (numer EP), a jednocześnie skupuje produkty rolne tylko od swoich członków w świetle ustawy o FOR jest zobowiązana do składania deklaracji i dokonywania wpłat? Ponadto, czy może ubiegać się o rekompensatę w razie upadłości przedsiębiorcy, który skupuje od niej produkty? W rozmowach telefonicznych podnoszony jest fakt traktowania grup producentów rolnych jako producentów poprzez nadanie im przez ARiMR numerów EP i fakt popierania przez państwo tworzenia grup producentów reprezentujących interesy swoich członków w celu poprawy organizacji rynków rolnych stąd też interpretacja, że w przypadku skupowania produktów rolnych tylko od swoich członków grupa nie powinna naliczać wpłat na FOR?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajduje się wyżej.

Ustawa o FOR nakłada obowiązek naliczania i dokonywania wpłat na FOR przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne wytworzone bezpośrednio od producenta rolnego. W przypadku, kiedy producent rolny sprzedaje produkty zakupione, a nie wytworzone w swoim gospodarstwie to, w tym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot skupujący i to on jest podmiotem zobligowanym do dokonania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W tym przypadku grupa producentów, która skupuje produkty rolne od swoich członków w świetle ustawy o FOR jest podmiotem skupującym i jest zobowiązana do składania deklaracji i dokonywania wpłat.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o FOR o rekompensatę w razie upadłości przedsiębiorcy przyznaje się i wypłaca producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny.

Czy podmioty skupujące są zobowiązane składać tzw. deklaracje „0”, aby nie ponosić konsekwencji z art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy o FOR?

W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokości naliczonych wpłat.

Jednakże, jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany kwartał nie przekracza dwudziestokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym przypadku wymagane jest złożenie deklaracji a tę należność zalicza się na poczet wpłat na Fundusz za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła dwudziestokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Czy w Deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa w ZESTAWIENIU KWOT NALICZONYCH I NALEŻNYCH Z TYTUŁU WPŁAT NA FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA: RODZAJ PRODUKTU ROLNEGO należy wpisywać nazwę produktu zgodnie z Załącznikiem I, czyli np. zboże bez rozbijania na poszczególne odmiany: kukurydzę, pszenicę, itp.?

Podmiot, wypełniając deklarację o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 01/2024/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 19.01.2024 r.), w części B wystarczy, że jako rodzaj produktu wpisze np. zboża, warzywa, owoce, zgodnie z załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poprawnie również będzie jak wskaże rodzaj produktu np. kukurydza, pszenica, ziemniaki czy jabłka.

Czy przedsiębiorca, który kupuje produkty rolne od rolnika na tzw. użytek własny (zboże na paszę dla własnych zwierząt) jest zobowiązany do składania deklaracji FOR?

Gdy podmiot kupuje produkty rolne od rolnika na tzw. użytek własny (zboże na paszę dla własnych zwierząt) tzn. nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przetworzenia zakupionych produktów rolnych lub dalszej ich odsprzedaży to w tym przypadku nie jest zobowiązany do składania deklaracji FOR.

Podmiot skupujący ma w swojej bazie podmiot, który pod jednym numerem REGON ma zarówno działalność rolniczą i inną działalność gospodarczą. Z tytułu działalności rolniczej jest zarejestrowany w ewidencji producentów w ARiMR i ma status producenta, jego obawa jest taka, że ustawa o FOR nie precyzuje, że wpłatę ma naliczać tylko od produktów wyprodukowanych bezpośrednio przez sprzedającego stąd obawa, że sam status producenta rolnego sprzedającego obliguje go do naliczania wpłaty na FOR od wszystkich zakupionych przez niego produktów.

Jeśli podmiot sprzedaje produkty wytworzone i przetworzone w swoim gospodarstwie, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, jest on producentem rolnym danego produktu i podmiot zakupujący od niego ten produkt zobowiązany jest do złożenia deklaracji oraz dokonania wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR.

Natomiast, jeżeli producent rolny nabywa produkty rolne bezpośrednio od innego producenta rolnego, celem ich dalszej np. odsprzedaży/przetworzenia, to zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o FOR, prowadzi działalność gospodarczą, jako „podmiot skupujący” i to on jest podmiotem zobligowanym do złożenia deklaracji oraz dokonania wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FOR, od zakupionych produktów.

Jeśli podmiot dokonuje zakupu od podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu produktów rolnych, składa deklarację oraz dokonuje wpłaty na fundusz pierwszy podmiot skupujący, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego.

W celu identyfikacji dostawców produktów rolnych jako producentów rolnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, można stosować wszelkie dopuszczalne prawem metody weryfikacji i dokumentowania. Podmiot skupujący ma prawo żądać od dostawcy towaru informacji o pochodzeniu nabytego towaru, tj. czy został on wyprodukowany przez sprzedającego czy też sprzedający jest podmiotem pośredniczącym. Kwestia ta regulowana jest m.in. przepisami ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, która nakłada obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych (Rozdział 7c Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013).

W jakim kwartale należy uwzględnić w deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na FOR faktury RR - czy w dacie ich wystawienia czy w dacie zapłaty za fakturę RR?

Zgodnie z ustawą o FOR art. 3 pkt 3 podstawą naliczenia wpłaty na FOR jest wartość netto faktury VAT uwzględnianej w deklaracji podatkowej. W związku z powyższym do wpłaty na FOR należy uwzględnić Faktury RR w kwartale, w którym zostały ujęte
w deklaracjach podatkowych.

Faktury RR zapłacone gotówką nie są w ogóle uwzględniane w deklaracji VAT. Czy stanowią one podstawę naliczenia wpłat na FOR?

Zgodnie z ustawą o FOR art. 3 pkt 3 podstawą naliczenia wpłaty na FOR jest wartość netto faktury VAT uwzględnianej w deklaracji podatkowej. W związku z powyższym wpłaty są naliczane od każdej Faktury, która zostanie uwzględniona w deklaracji podatkowej.

Czy faktury VAT z VAT-em 0% wystawione przez producentów rolnych prowadzących działalność gospodarczą stanowią podstawę naliczenia wpłat?

Podstawą naliczenia wpłaty na FOR jest wartość netto faktury VAT uwzględnianej w deklaracji podatkowej. W związku z powyższym faktury z VAT-em 0% wykazane w deklaracjach podatkowych są podstawą do naliczenia wpłat na FOR.

Czy w deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na FOR w części B w pozycji "Rodzaj produktu rolnego" należy wymienić w oddzielnych wierszach wszystkie zakupione warzywa i owoce (np. marchew, jabłko, banan, seler)
i dla każdego z nich oddzielnie podać ilość, wartość netto i kwotę do wpłaty? Czy może należy wymienić tylko pozycje podane w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, np.: w przypadku zakupu marchwi i selera podać w deklaracji jedną pozycję: "Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne", a w przypadku jabłka i banana podać w deklaracji pozycję: "Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów"?

Jako „rodzaj produktu rolnego” można wpisać w przypadku (np. marchwi, selera, itp.) - słowo: warzywa, natomiast w przypadku (np. jabłko, banan, itp.) można wpisać jako „rodzaj produktu rolnego” – słowo: owoce.

W jaki sposób można upoważnić pracownika spółki do składania deklaracji?

Formę upoważnienia pracownika regulują wewnętrze przepisy w danej spółce.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz i jakie są wszystkie możliwe sposoby składania deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz?

Wzór deklaracji został zamieszczony na stronach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jest dostępny tu: Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa; Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie KOWR Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

 • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
 • listownie,
 • za pośrednictwem ePUAP.

Gospodarstwo ogrodnicze w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest rolnikiem ryczałtowym. Gospodarstwo to równocześnie nabywa sadzonki od podmiotów unijnych i z tego tytułu składa do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT-8 i wpłaca podatek należny. Innymi słowy poprzez ogólne odesłanie w art. 3 ust.2 ustawy o FOR do całej ustawy o VAT a nie do poszczególnych przepisów ustawy o VAT, mamy następującą sytuację, że w jednym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług jesteśmy zwolnieni z obowiązku rozliczania się z tytułu podatku VAT, a w innym przepisie tej samej ustawy mamy obowiązek składania deklaracji VAT-8 i wpłacania z tego tytułu podatku należnego. W związku z powyższym czy przedmiotowe gospodarstwo jest zobowiązane do wpłacania na FOR opłaty z tytułu nabywania produktów rolnych od unijnych producentów rolnych?

Definicja producenta rolnego dla celów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przedstawiona wcześniej.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o FOR, obowiązek składania deklaracji oraz naliczania i dokonywania wpłat na FOR dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, które zakupiły produkty rolne bezpośrednio od producenta rolnego, w rozumieniu przytoczonej powyżej definicji.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wpłaty na fundusz powinny być naliczane od wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług i ustalane na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. W momencie uwzględnienia faktur w deklaracji podatkowej, powstaje obowiązek naliczenia i dokonania stosownej wpłaty na Fundusz.

W deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 01/2024/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 19.01.2024 r.) w części B należy wskazać rodzaj produktu rolnego. Czy wystarczy, że podmiot zobowiązany wpisze zgodnie z załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako rodzaj produktu np. warzywa czy rodzaj produktu ma być dokładnie określony np. ziemniaki?

Podmiot, wypełniając deklarację o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 01/2024/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 19.01.2024 r.), w części B wystarczy, że jako rodzaj produktu wpisze np. warzywa, owoce, zgodnie z załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawnie również będzie jak wskaże rodzaj produktu, np. ziemniaki czy jabłka.

Czy będzie dostępna instrukcja wypełniania deklaracji?

Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, zawiera wszelkie wymagane objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania.

Czy będzie dostępny dokument, np. rozporządzenie, dot. szczegółowego wykazu towarów uwzględnionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W dziale 7 ww. załącznika np. wskazane są: warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne? O które dokładnie korzenie i bulwy jadalne chodzi?

Na dzień dzisiejszy ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa nie przewiduje dodatkowego dokumentu uszczegółowiającego wykaz towarów uwzględnianych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Nie ma katalogu słownika rodzaju produktów rolnych, który mógłby być wykorzystywany przy wypełnianiu deklaracji. Jednakże, co do zasady przyjmowany powinien być każdy wpisany produkt, który jest ujęty ww. załączniku i który został przez podmiot uwzględniony w deklaracji podatkowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 maja 2023 o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1130);
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 885, ze zm.);
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1502);
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz 864, ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2647, z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2587, z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towaru i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 2670);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Na podst.: gov.pl/web/kowr


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika