Opodatkowanie przychodów osób zagranicznych osiąganych w Polsce

Sposób pobierania podatku.

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, od dochodów określonych w przepisach pobierany jest w formie zryczałtowanej, czyli niezależnie od kosztów uzyskania przychodów.

Przy ustalaniu obowiązku podatkowemu lub wysokości podatku pierwszeństwo mają umowy międzynarodowe w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Adresatem norm określonych w tych umowach są organy podatkowe, które są nimi związane, przepisy te nie nakładają natomiast żadnych obowiązków na podatników. Oczywistym jest jednak, iż stosowanie tych przepisów jest dla podatników korzystne, gdyż ma ich chronić przed niekorzystnym efektem rozbieżności w systemach podatkowych różnych państw.

Przepisy polskiego prawa podatkowego nakładają na organy podatkowe warunek stosowania norm umów międzynarodowych: zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych, wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji). Tym samym podatnik, który chce skorzystać z korzystnych dla siebie ustaleń umowy międzynarodowej, musi przedstawić organowi podatkowemu certyfikat rezydencji.

Poniżej koncentrujemy uwagę jedynie na wybranych rodzajach przychodów, pomijając te, które z uwagi na swą specyfikę nie mają dużego znaczenia dla przeciętnego podatnika.

Biorąc pod uwagę pierwszeństwo norm umów międzynarodowych, poniższe omówienie opodatkowania określonych przychodów należy zawsze wzbogacić o zwrot: jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej...

Źródła przychodów.

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;

5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami)

Zespół
e-prawnik.pl

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika