Dla kogo Platforma Paliwowa?

1 lipca rusza „Platforma Paliwowa”, czyli elektronizacja sprawozdawczości dla przedsiębiorców rynku paliwowego

System teleinformatyczny Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod nazwą „Platforma Paliwowa” ma pomóc w uszczelnieniu rynku paliwowego oraz zmniejszyć obciążenia dla firm na nim działających. Elektronizacja sprawozdawczości przy użyciu nowego systemu rozpocznie się już 1 lipca 2023 roku.

System jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości oraz ujednoliceniem zasad stosowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nadzorujące rynek.

1 lipca 2023 r. rusza sprawozdawczość w oparciu o ustawę Prawo energetyczne. Oznacza to, że zmianie ulega forma sprawozdawczości – z papierowej na elektroniczną – przy czym zakres raportowy pozostaje niezmienny.  

W praktyce od 1 lipca br. przedsiębiorcy będą korzystać wyłącznie z systemu „Platforma Paliwowa”, aby złożyć sprawozdania i informacje, wynikające z ustawy Prawo energetyczne:

 • sprawozdanie „4ba” składane przez przedsiębiorców magazynujących i przeładowujących paliwa ciekłe w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (pierwsze sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 14 lipca 2023 r.);
 • sprawozdanie „43d” składane przez przedsiębiorców wytwarzających paliwa ciekłe oraz przywożących i wywożących paliw ciekłe w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (pierwsze sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 20 lipca 2023 r.);
 • informację „43e” składaną przez przedsiębiorców posiadających stacje paliw ciekłych, środki transportu paliw ciekłych, instalacje wytwórcze, magazynowe i przesyłowe  w terminie 7 dni od zmiany profilu działalności (rozpoczęcia, rozszerzenia, zakończenia eksploatacji).

Składanie sprawozdań i informacji przez system elektroniczny jest możliwe po wcześniejszej rejestracji. Wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy powinni zwrócić się z wnioskiem do RARS o założenie konta w portalu, spełniając określone warunki.

Docelowo system będzie gromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw paliwowych zbieranych w oparciu o:

 • ustawę Prawo energetyczne;
 • ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

w planach zaś jest rozwinięcie portalu o sprawozdawczość wynikającą z:

 • ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw;
 • ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Uruchomienie systemu IT Platforma Paliwowa

Z uwagi na konieczność zgromadzenia dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie Państwa Pełnomocników w systemie Platforma Paliwowa informujemy o konieczności przesłania do RARS kompletu poniżej wymienionych dokumentów.

Wymienione w wykazie dokumenty, z dopiskiem Platforma Paliwowa, proszę przesłać do dnia 14 czerwca 2023 r. w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kogo dotyczy Platforma Paliwowa?

Przedsiębiorca - przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 4ba i art. 43d, art. 43e oraz  podmioty przywożące, o których mowa w art. 43d ust. 1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. ) obowiązane do składania sprawozdań lub informacji przy użyciu formularza udostępnionego w Platformie Paliwowej.

Kim jest Pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba wyznaczona do reprezentowania Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorstwa - wykonywania w jego imieniu czynności w ramach Platformy Paliwowej. Może to być właściciel lub inna upoważniona do działania osoba.

Od lipca planujemy wynająć naszą stacje innej firmie dlatego też zwracam się z pytaniem czy w takiej sytuacji dalej musimy wypełniać przesłane przez Państwa dokumenty oraz wnosić opłatę skarbową?

W takim przypadku koniecznym będzie założenie konta na platformie w celu uaktualnienia informacji, o której mowa w artykule 43e ustawy- Prawo energetyczne (informacja o eksploatowanej infrastrukturze). Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu Przedsiębiorca, w termie 7 dni od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji. Co do opłaty skarbowej jest ona konieczna do uiszczenia tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca posiada pełnomocnika natomiast w przypadku kiedy sam podpisuje składane przez Platformę paliwową dokumenty, nie ma konieczności składania pełnomocnictwa i opłaty skarbowej (jedynie pozostałe dokumenty zamieszczone w wykazie). Jednocześnie przypominam o konieczności złożenia do URE wniosku o zmianę koncesji w zakresie przedmiotu i zakresu lub w przypadku zaprzestania wykonywania działalności o cofnięcie koncesji.

Jeżeli prowadzimy jedynie sprzedaż butli gazowych, które sami napełniamy czy też musimy wysyłać te dokumenty?

Tak. Przedsiębiorstwa, które posiadają rozlewnie gazu płynnego są zobowiązane do złożenia informacji, o której mowa w art. 43e. Rozlewnia gazu płynnego zajmuje się napełnianiem i dystrybucją gazu płynnego propan-butan i propan w butlach o różnej pojemności czym spełnia definicję obrotu paliwami ciekłymi. Odsyłam do lektury rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, w którym to w § 1 pkt 9 jest mowa o definicji rozlewni gazu płynnego.

Jesteśmy Spółdzielnią zajmującą się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych w tym gazu w butlach?

Nie ma takiej potrzeby. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

Nasza Spółka nie posiada infrastruktury technicznej do produkcji, transportu i magazynowania paliw, nie posiada zapasów paliw. Nie jest objęta obowiązkiem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Jaki zatem powinniśmy mieć zakres dostępu do Platformy Paliwowej oraz poziom uprawnień dla pełnomocnika/-ów?

W przypadku gdy Przedsiębiorca:

 • nie posiada żadnej infrastruktury technicznej, jak również nie korzysta z usług firm zewnętrznych świadczących usługę transportu paliw ciekłych do odbiorcy końcowego- nie jest objęty obowiązkiem składania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (43e);
 • nie posiada wpisu do rejestru podmiotów przywożących (RPP), koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) lub koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)- nie jest objęty obowiązkiem składania sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (43d);
 • nie zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych, a tym samym nie świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji- nie jest obowiązkiem składania sprawozdania zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, którym świadczył usługi logistyczne (4ba);

Nie ma konieczności zakładania konta na platformie paliwowej. Nie mniej jednak w przypadku zmiany profilu działalności koniecznym będzie niezwłoczne założenie konta i realizacja obowiązków sprawozdawczych, którymi zostanie objęty. Co do zakresu dostępu do Platformy Paliwowej oraz poziom uprawnień dla Pełnomocnika/-ów, zależy on od organizacji przedsiębiorstwa. Odwołuje do lektury objaśnień poszczególnych ról zawartych wykazie dokumentów do pobrania. 

Jesteśmy firmą transportową, która kupuje paliwo od PKN Orlen korzystając tylko z kart paliwowych dla naszych aut oraz dla aut Przewoźników. Nie magazynujemy i nie dokonujemy przewozu paliw.

Za mało informacji do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do rejestru podmiotu przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na PP. Natomiast jeśli posiada koncesję OPC i w przedmiocie i zakresie działalności ma środki transportu powinien założyć konto na platformie celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e (np. zakupu albo sprzedaży autocysterny).

Moja moja firma prowadzi wyłączenie wymiana butli gazowy 11kg jednoklatkowych - nie napełniamy tych butli tylko dostarcza nam je firma. Jest to sprzedaż dla klientów indywidualnych.

Nie ma konieczności rejestracji na PP. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

Czy system IT Platforma Paliwowa obejmuje wszystkie podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami płynnymi. Nasza firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) handluje gazem propan-butan i nie prowadzi usług magazynowych oraz nie sprowadzamy gazu z zagranicy. Gaz kupowany jest od innych składów podatkowych mających swoją siedzibę w Polsce.

Jeśli przedsiębiorca obraca gazem płynnym LPG- stacja LPG, powinien zarejestrować się na platformie paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e (np. w przypadku włączenia wyłączenia zbiornika/ zwiększenia pojemności itp.). Jeżeli jest to wyłącznie sprzedaż butli (bez napełniania) nie musi rejestrować się na PP.

Firma nie jest ani producentem ani importerem, posiadam koncesję tylko i wyłącznie na obrót.

Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na platformie paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e (np. w przypadku włączenia/ wyłączenia zbiornika).

W najbliższych dniach podejmiemy działania w celu wykreślenia firmy z REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE jesteśmy w dalszym ciągu zobligowani do przesłania stosownych dokumentów określonych w otrzymanym piśmie. Nadmieniam jednocześnie, iż od wydania decyzji z 31 sierpnia 2022 r. nie sprowadziliśmy żadnego rodzaju i ilości paliwa.

Tak, od momentu wpisu do momentu wykreślenia Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 43d. Ostatnie sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu należy złożyć za miesiąc w trakcie trwania którego nastąpiło wykreślenie z rejestru (przykładowo: jeżeli przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w dniu 25 czerwca 2023 r. to ostatnie sprawozdanie składa za miesiąc czerwiec 2023, w terminie do dnia 20 lipca 2023 r.).

Koncesję otrzymaliśmy dopiero w tym roku. Czy platforma nas obowiązuje? Posiadamy warsztat samochodowy oraz montaż centralnych ogrzewań, nie zajmujemy się transportem ciężarowym oraz nie posiadamy stacji obsługi paliw. Czy platforma nas obowiązuje?

Jeśli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do rejestru podmiotu przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na PP.

Naszej spółki, która zajmuje się jedynie handlem paliwami (tj. bez przywozu i produkcji) i posiada zbiorniki na stacji paliw o pojemności 284,7 m3 zgłoszenie nas dotyczy?

TAK. Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e. Tym samym Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na platformie paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e, np. w przypadku włączenia/wyłączenia zbiornika czy zakupu nowej stacji.

Czy dotyczy nas Platforma, jeśli zajmujemy się paliwami tylko dystrybucją gazów technicznych?

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne posiada paliwami ciekłymi lub wpis powinno założyć koncesję na obrót konto na PP, w celu złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e- Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e czy też w celu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 43d.

Mamy koncesje na sprzedaż paliw i jesteśmy tylko detalistami. Czy nas też to dotyczy?

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne posiada paliwami ciekłymi powinno założyć koncesję na obrót konto na PP, w celu złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e- Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e.

Czy mamy obowiązek rejestracji w systemie jeśli nie zajmujemy się dystrybucją paliw, a jedynie wykorzystujemy zbiornik o poj. 5000l na potrzeby własne? Jesteśmy firmą sprzedającą węgiel, groszki, pellety, drewno oraz brykiet drzewny.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do rejestru podmiotu przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na PP.

Nasza firma sprzedaje w naszych sklepach spożywczych butle z gazem do kuchenek to także musimy przesyłać pełnomocnictwo i rejestrować się na platformie?

Nie ma konieczności rejestracji na PP. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

Obracamy paliwami ciekłymi tylko i wyłączenie na zasadach kart paliwowych. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w PP?

Nie.

Obracamy wyłączenie konfekcjonowanym gazem płynnym LPG, czy musimy być zarejestrowani w Platformie?

Przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie obrotu konfekcjonowanym gazem płynnym LPG, nie są zobowiązane do zakładania konta na Platformie Paliwowej oraz zgłaszania informacji dotyczącej infrastruktury paliw ciekłych.

Budowa systemu

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych buduje system Platforma Paliwowa w oparciu o ustawę z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Po startowym uruchomieniu systemu Platforma Paliwowa wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw, składające sprawozdania w oparciu o:

 
 • ustawę Prawo Energetyczne (art. 4ba, art. 43d, art. 43e oraz art. 43f);
 • ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 

- zobowiązane będą do realizacji sprawozdawczości w oparciu o system IT Platforma Paliwowa.

Zakres informacji zawartych w systemie Platforma Paliwowa

System obejmuje dane z:

 • deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach;
 • informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym, o której mowa w art. 22 ust. 3;
 • informacji składanej przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw o magazynowanych zapasach obowiązkowych i handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania (art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach);
 • wniosku o zmianę wpisu do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach;
 • wniosku o wykreślenie wpisu z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach;
 • wniosku o wpis do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 14 ust. 1 ustawy o zapasach;
 • sprawozdań składanych na podstawie art. 43d, art. 4ba oraz art. 43e ustawy prawo energetyczne, dla których nadzór sprawuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji dla przedsiębiorców znajduje się na stronie „Platforma Paliwowa”.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika