Powtórna kontrola celna u podatnika

Tzw. powtórna kontrola celna nie jest ograniczona do podatników - podlega jej każda osoba bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w czynnościach związanych z wymianą towarową. Jest ona przeprowadzana przez organy celne. 

Zasady powtórnej kontroli celnej

Kontrola może zostać przeprowadzona wobec osób zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z dokonywaniem wymiany towarowej. Zazwyczaj jest ona podejmowana z urzędu, ale może również być podjęta na wniosek. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie - nawet po wielu latach od transakcji będącej jej przyczyną.

Czynności kontrolne są przeprowadzane w zakresie uznanym przez organy celne za niezbędny, zarówno na terytorium Polski, jak i  - o ile umowa międzynarodowa tak przewiduje - poza naszym krajem. Organ kontrolujący ma możliwość ustalenia tożsamości osób, sprawdzenia rodzaju towaru, włącznie z poddaniem go badaniom i pobraniem próbek, przeprowadzania rewizji celnej, kontroli istnienia i autentyczności dokumentów, księgowości i innej dokumentacji przedsiębiorstwa, kontroli i przeszukania środków transportu, pomieszczeń, bagażu i osób fizycznych, nakładania zamknięć celnych na towary, środki transportu, pomieszczenia, zarządzania konwoju celnego lub strzeżenia towarów itd.

Wyniki kontroli, w tym także ustalenia kontrolne poczynione przez organy celne innych państw członkowskich Unii Europejskiej, stanowią podstawę do ewentualnego podjęcia przez organy celne czynności niezbędnych dla uregulowania danego sytuacji towaru.   

Obowiązki kontrolowanego 

Kontrolowany ma obowiązek:

1. dostarczyć w wyznaczonym terminie żądane dokumenty i informacje;

2. udzielić niezbędnej pomocy w wykonywaniu czynności kontrolnych, w tym m.in. poprzez:

 • zapewnienie warunków do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

 • udostępnienie w niezbędnym zakresie środków łączności, a także innych urządzeń technicznych, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

 • zapewnienie dostępu do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli;

 • udostępnienie towarów, dokumentów lub środków transportu;

 • zapewnienie wglądu w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli, także sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, a zwłaszcza dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają one charakter poufny;

 • umożliwienie sporządzenia kopii dokumentów;

 • przedstawienie na żądanie kontrolującego urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej, sporządzonych w języku obcym;

 • udzielenie niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

 • umożliwienie pobrania próbek towarów;

 • umożliwienie sporządzenia szkiców, filmowania i fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;

 • przeprowadzenie na żądanie kontrolującego inwentaryzacji w zakresie niezbędnym dla potrzeb kontroli;

 • wydanie za pokwitowaniem towarów lub dokumentów, jeżeli organ celny uzna za niezbędne przeprowadzenie ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli;

3. przechowywania dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej przez okres 5 lat. 

Uprawnienia kontrolowanego    

Kontrolowany ma prawo:

 • wylegitymować funkcjonariusza celnego lub pracownika organu celnego oraz żądać okazania pisemnego upoważnienia i przekazania jego kopii, jeśli kontrola jest przeprowadzana poza terenem należącym do urzędu celnego albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;

 • uczestniczyć osobiście lub poprzez upoważnionego pracownika w czynnościach kontrolnych albo zrezygnować z uczestniczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie;

 • zapoznać się z treścią protokołu pokontrolnego, otrzymać jego kopię i wnieść do niego zastrzeżenia lub wyjaśnienia;

 • podpisać albo odmówić podpisania protokołu pokontrolnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.);

 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika