Stosunek pracy

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Strona 1 z 3

Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich zależą od kategorii, do której nauczyciel należy.

Jakie szczegółowe obowiązki mają nauczyciele akademiccy?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

 1. prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz podnosić swoje kwalifikacje,
 2. kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez uczelnię,
 3. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Pracownicy naukowi są obowiązani:

 1. prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz podnosić swoje kwalifikacje,
 2. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego należy również kształcenie młodej kadry naukowej.

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

 1. kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez uczelnię,
 2. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
 3. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Specyfika obowiązków nauczycieli zatrudnionych w uczelniach medycznych
lub w uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych
polega na tym, iż uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych będących zakładami opieki zdrowotnej lub oddziałach innych zakładów opieki zdrowotnej (szpitali), udostępnianych uczelniom.
Nauczyciele tacy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartej ze szpitalem klinicznym albo innym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem).
Podobne zasady obowiązują uczelnie działające w zakresie nauk weterynaryjnych.

Czy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie?

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, stosownie do zakresu swoich obowiązków.


Dokonuje się jej co cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, a także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.
W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie roku.
Podstawowe kryteria oceny i tryb okresowego oceniania nauczycieli akademickich określa statut uczelni.

Jaki czas pracy obowiązuje nauczyciela akademickiego?

Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiar pensum w granicach:

 • dla pracowników naukowo-dydaktycznych min. 120, max. 210 godzin obliczeniowych rocznie,
 • dla starszych wykładowców i wykładowców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych min. 240, max. 360 godzin obliczeniowych rocznie,
 • dla lektorów i instruktorów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych min.300, max. 540 godzin obliczeniowych rocznie ustala senat uczelni.

Pensum może być również wykonywane poza uczelnią, a w szczególności w szkole ponadpodstawowej, na zasadach określonych przez senat.

Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników naukowych wynosi 36 godzin tygodniowo.

Czy nauczyciel akademicki może pracować ponad wymiar swojego czasu pracy?

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum.
Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi akademickiemu?

Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego składa się z wynagrodzenia zasadniczego i innych składników.

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy i dodatek funkcyjny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

onnanoko

2.9.2017 15:40:52

Re: Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Czy nauczyciel akademicki pracujący jednocześnie w szpitalu może w trakcie pracy prowadzić zajęcia ze studentami?

Bartek

13.10.2016 20:39:15

Re: Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Czy adiunktowi mozna zlecic prowadzenie zajec w ramach pensum w soboty i/lub niedziele? Czy jezeli adiunkt prowadzi zajecia w soboty i niedziele to przysluguja mu dni wolne w ciagu tygodnia (obowiazujacych 36 godzin)?

marcin

10.4.2015 18:54:28

Re: Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Witam. Czy nauczyciel akademicki moze wyznaczyc studentowi miejsce zdawania egzaminu inne niz uczelnia??

Karol

5.4.2015 3:54:29

Re: Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Zgodnie z ustawą o Szkolnictwie Wyższym minimalne pensum instruktorskie to 300, a maksymalne 540 h dydaktycznych przy pełnym etacie. Jednocześnie pracownik dydaktyczny, nie podlega regulacji 36h tygodniowo, jak ma to miejsce w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych. W tej sytuacji obwiązuje zasada 80% dydaktyka, 20% organizacja [przygotowanie do zajęć, konsultacje, zaliczenia, egzaminy etc]. Idąc tym tokiem rozumowania, otrzymujemy proste działanie matematyczne [540 = 80%] 540 : 4 = 135 - Co stanowi 20% czasu pracy, przeznaczonego na organizację - Suma 135 + 540 = 675 Oznacza wymiar czasu pracy w trakcie całego roku akademickiego mającego 30 tygodni, zatem : 675 : 30 = 22,5 h tygodniowo Pytanie, co pracownik dydaktyczny robi w wakacje, poza okresem obowiązywania pensum ?

nasztata

23.5.2011 9:3:47

Re: Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Skąd te 36 godz obowiązkowego czasu pracy?

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • 14.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole (...)

 • 18.1.2018

  Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

  Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzane są ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)

 • 16.12.2013

  Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

  Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, (...)