Program współdziałania dla dużych podatników

1 lipca br. ruszył Program Współdziałania

Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa.

Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie do największych firm.

Wnioski o zawarcie umowy o współdziałanie można składać już od 1 lipca 2020 r. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl. Wniosek można złożyć za pomocą ePUAPu, pocztą lub e-mailem.  

Do wniosku podatnik będzie mógł fakultatywnie załączyć ocenę wdrożonych w organizacji Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Wzór samooceny również będzie opublikowany na stronie www Programu.

Korzyści dla firmy:

 • indywidualne podejście i priorytetową obsługę,
 • szybszy kontakt z administracją,
 • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi,
 • brak odsetek za zwłokę,
 • brak obowiązku raportowania  MDR ( z wyjątkiem schematów transgranicznych,
 • uznanie dobrej wiary podatnika,
 • zmniejszone o połowę opłaty m.in. za opinię zabezpieczającą,
 • nową formę zaliczki uproszczonej CIT dostępną tylko dla podatników objętych Programem.

Informacje podstawowe

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do wdrożenia Programu Współdziałania, sięgając po koncepcję organizacji systemu podatkowego proponowaną przez OECD - Horizontal Monitoring Compliance.

Program Współdziałania to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. Założenia Programu, które uwzględniają wytyczne OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) zostały wpisane w projekt ustawy Nowa Ordynacja Podatkowa.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy z podatnikiem został już wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Wartości, na których oparty jest Program

Zasadą funkcjonowania Programu jest nawiązanie i utrzymywanie współpracy między Krajową Administracją Skarbową oraz dużymi podmiotami objętymi Programem, w oparciu o trzy podstawowe wartości: zaufanie, transparentność i zrozumienie .

 • Wzajemne zaufanie (KAS do podatników i podatników do KAS) - to uzasadnione przekonanie, że partner będzie postępował zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Wzajemna transparentność - to gotowość i umiejętność otwarcia się podmiotu aplikującego lub objętego Programem oraz KAS w zakresie kwestii podatkowych. Transparentność ze strony KAS to otwartość w zakresie informowania o okolicznościach z jakimi są związane pytania kierowane do podatnika oraz w zakresie wdrażania czynności nadzorczych wobec podatnika.
 • Wzajemne zrozumienie - to znajomość stanowisk i interesów obu stron. Zrozumienie oznacza, że strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, którym jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Zgłoszenie do Programu

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i inicjowane przez zainteresowany podmiot. Chęć uczestnictwa powinna być wyrażona przez podatnika w formie pisemnej.

Etapy Programu

Program Współdziałania składa się z 2 istotnych elementów:

 • procesu przyjęcia, którego końcowym etapem jest podpisanie umowy o współdziałanie
 • nadzoru nad podatnikiem w ramach Programu.

Proces funkcjonowania Programu Współdziałania

Pokaż wersję tekstową grafiki: Proces funkcjonowania Programu Współdziałania

Po podpisaniu umowy następuje monitorowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego w celu weryfikacji czy są one wciąż skuteczne oraz adekwatne do wielkości i złożoności struktury organizacyjnej danego podmiotu. W wyniku przeprowadzonego monitoringu, dokonywana jest korekta indywidualnego planu nadzoru nad wypełnianiem obowiązków podatkowych, polegająca na dostosowaniu zakresu i częstotliwości nadzoru do poziomu kontroli wewnętrznej wdrożonej przez podatnika.

Jakie są korzyści dla podatników z wdrożenia HM?

Wdrożony HM przyczyni się do stworzenia innego spojrzenia podatników na organy podatkowe i pozwoli określić nowy charakter współpracy z administracją skarbową oparty na partnerstwie, gwarantujący:

 • indywidualne podejście,
 • szybszy kontakt z administracją podatkową,
 • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi w zamian za transparentność (organ podatkowy w czasie rzeczywistym, udziela po konsultacji z samym podatnikiem, odpowiedzi na nurtujące go pytania),
 • zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (które powstają w przypadku kontroli podatkowej prowadzonej kilka lat po zakończeniu roku podatkowego, generując tym samym konieczność zaangażowania zasobów ludzkich i technicznych),
 • możliwość zarządzania podatkami w czasie teraźniejszym (z uwagi na możliwość poznania jak najszybciej to możliwe oceny administracji skarbowej odnośnie przyjętych rozwiązań podatkowych i poznania konsekwencji finansowej swojego stanowiska),
 • uporządkowanie reguł zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwiększenie efektywności a także wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • prestiżowy charakter w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia z KAS, który świadczyć będzie o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności przedsiębiorcy.

Jakie są korzyści dla KAS z wdrożenia HM?

Do podstawowych korzyści dla KAS zaliczyć można:

 • zwiększenie zaufania ze strony podatników,
 • lepsze zarządzanie ryzykiem skutkujące zwiększeniem poziomu poprawnego wypełniania obowiązków podatkowych,
 • lepsze, efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych,
 • możliwość monitorowania rozliczeń podmiotów strategicznych w czasie rzeczywistym (w miarę potrzeby).

Dokumenty Programu Współdziałania

Przeczytaj dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego i inne.

Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie

Zgodnie z art. 20s. § 1. Ustawy Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów publikuje wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie.

Wniosek ten ma na celu ustandaryzowanie informacji w nim zawartych i może być wykorzystany przez podmioty aplikujące do Programu Współdziałania, np. poprzez przekazanie go na adres mailowy program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie (PDF, 248 kB)

Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy

Opublikowany kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy może posłużyć podatnikowi do przeprowadzenia wstępnej oceny poziomu wdrożenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego funkcjonujących w podmiocie aplikującym do Programu Współdziałania.

Kwestionariusz samooceny może być przekazany przez podatnika wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie.

Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Zgodnie z Art. 20u. pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik, który zawarł umowę o współdziałanie, jest obowiązany do posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego). W związku z powyższym Ministerstwo Finansów opracowało dokument pn. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego w celu ustandaryzowania podejścia podatników w zakresie wymagań dotyczących ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Dokument ten był przedmiotem konsultacji podatkowych.

Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (PDF, 973 kB)

Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz załącznikami

Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz z załącznikami został opracowany w toku konsultacji podatkowych, które miały na celu wypracowanie wraz z interesariuszami wspólnego podejścia w zakresie najważniejszych elementów Programu, tj.:

 1. w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania,
 2. w zakresie przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej,
 3. w zakresie przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Podstawa prawna:

Źródło: podatki.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika