Zabezpieczenie wierzytelności

Listy zastawne i banki hipoteczne

W banku

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Co to jest rejestr zabezpieczenia?

Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje więc podstawę emisji listów zastawnych. Jest on jednym z najistotniejszych dokumentów, gdyż emisja listów zastawnych stanowi podstawę finansowania banków hipotecznych. Należy przypomnieć, że środki uzyskane z emisji listów zastawnych stanowią źródło finansowania działalności banku hipotecznego. Listy te natomiast mogą być emitowane tylko na podstawie wierzytelności banku hipotecznego.

Rejestr prowadzony jest odrębnie dla hipotecznych a odrębnie dla publicznych listów zastawnych, gdyż podstawą ich emisji są różne wierzytelności.

Wpisy do rejestru dokonywane są do pełnej wysokości kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej zawartej z bankiem hipotecznym lub umowy kredytowej, z której wynika wierzytelność hipoteczna nabyta przez bank hipoteczny.

Nadzór nad rejestrem

Nadzór nad prowadzeniem przez bank rejestru zabezpieczenia wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych sprawuje powiernik. Jest to jedno z jego zadań kontrolnych, sprawowanych niezależnie od banku hipotecznego. Nadzór nad rejestrem przejawia się także w tym, iż rozporządzenie wierzytelnością wpisaną do rejestru i stanowiącą podstawę emisji listów zastawnych, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody powiernika. Zgoda ta musi być uprzednia, to znaczy nie może być udzielona po fakcie rozporządzenia wierzytelnością oraz musi nastąpić na piśmie. Wszelkie ustne zapewnienia powiernika są nieważne.

Sposób prowadzenia rejestru

Rejestr prowadzony jest według wzoru określonego przez Komisję Nadzoru Bankowego. Komisja określiła dwa wzory, odrębne dla wierzytelności stanowiących podstawy do emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych.

Rejestr wierzytelności stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych składa się z części A i B. W części A wpisuje się następujące dane:

 • sygnaturę akt,
 • podstawowe dane identyfikacyjne obciążonej nieruchomości,
 • bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości,
 • odrębnie - wysokość wierzytelności banku i wysokość wierzytelności stanowiącej podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych,
 • stopę oprocentowania wierzytelności,
 • sposób spłaty kapitału,
 • uwagi powiernika, datę wpisu i podpis powiernika.

Część B rejestru zawiera dokładne informacje na temat zabezpieczenia wierzytelności.

Podobne informacje znajdują się w rejestrze zabezpieczenia wierzytelności stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych, z tym że w rejestrze tym więcej informacji znajdziemy na temat gwaranta lub poręczyciela wierzytelności.

Pamiętaj, że:

 • każdy bank hipoteczny ma obowiązek prowadzenia rejestru,
 • rejestr podlega szczególnej kontroli powiernika,
 • rejestr prowadzi się odrębnie dla wierzytelności będących podstawą emisji hipotecznych i publicznych listów zastawnych,
 • wzór rejestru określa Komisja Nadzoru Bankowego.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

  Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo złych kredytów zostało w pewien sposób zniwelowane poprzez zabezpieczenie (...)

 • 19.4.2018

  Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

  Minister Finansów wydał 4 kwietnia 2018 r. interpretację ogólną w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych.

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • 22.5.2019

  Urząd zadzwoni do petenta...

  Czekasz na dokumenty z urzędu? Załatwiasz jakąś sprawę i chcesz, by urzędnik poinformował Cię, że wszystko jest gotowe? Chcesz, by urząd przypomniał Ci, że Twój dowód osobisty (...)