Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku?

Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie procedury określonej w samej ustawie Prawo własności przemysłowej.

Sekwencja czynności

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, zgłoszenie znaku towarowego każdorazowo musi zostać poprzedzone złożeniem w Urzędzie Patentowym:

 1. podania o rejestrację znaku towarowego,

 2. dowodu pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli jednak dowód pierwszeństwa nie opiewa na podmiot zgłaszający, należy przedstawić podstawę do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa - dowód ten lub podstawę należy przedstawić w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia znaku,

 3. w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego - dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,

 4. jeżeli znak towarowy zawiera oznaczenia, do używania których konieczne jest uzyskanie zgody niektórych organów, tj. oznaczenia które:
  a) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczna jego część 
  b)  zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych
  - należy przedstawić dokument stwierdzający uprawnienie do używania tych oznaczeń w znaku towarowym,

 5. w przypadku ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, zgłaszający powinien dołączyć regulamin używania znaku

 6. jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika - należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

Jeżeli podmiot uprawniony do znaku towarowego pragnie zgłosić go do Urzędu Patentowego za pośrednictwem jednostki świadczącej usługi w tym zakresie i w tym celu jednostkę tę upoważni, oświadczenie kierownika tej jednostki, wskazujące rzecznika patentowego zatrudnionego w tej jednostce traktowane jest tak jak pełnomocnictwo udzielone przez podmiot uprawniony. Jednakże do takiego oświadczenia kierownika tej jednostki należy dołączyć kopię upoważnienia udzielonego tej jednostce.

Podanie przy rejestracji znaku towarowego

W podaniu, które należy złożyć przy rejestracji znaku towarowego, należy zamieścić:

 1. nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,

 2. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,

 3. wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy,

 4. określenie znaku towarowego,

 5. wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony,

 6. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest w imieniu państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego należy podąć nazwę tego organu lub jednostki a jeżeli osoba podpisująca podanie za zgłaszającego nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane przez siebie stanowisko służbowe.

Określenie znaku towarowego

Określenie znaku towarowego polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju , a w razie potrzeby jego opisaniu. W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób:

 1. jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu, - należy także zamieścić opis znaku towarowego, jeżeli samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania.

 2. jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania (etykieta, kontretykieta, krawatka), należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze - należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany. Kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną,

 3. jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być nakładany, linią przerywaną,

 4. jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków obok siebie - gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach - należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany

 5. jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy,

 6. jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

W przypadku każdego znaku towarowego zawierającego litery, cyfry lub napisy należy w opisie znaku podąć:

 1. tłumaczenie napisów obcojęzycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku polskim,

 2. transliteracje na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie, jeżeli użyto liter innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie.

Dodatkowo do podania należy dołączyć:

 1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie,

 2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika,

 3. spis załączonych dokumentów.

Rozpatrywanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy

Po wpłynięciu wniosku o rejestracje znaku towarowego, Urząd Patentowy nadaje zgłoszeniu numer, stwierdza datę wpływu oraz powiadamia o tym zgłaszającego.

Urząd Patentowy zbada także, czy wnioskodawca wniósł odpowiednią opłatę za zgłoszenie. Jeżeli stwierdzi brak takiej opłaty, wzywa zgłaszającego pod rygorem umorzenia postępowania do jej uiszczenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo własności przemysłowej, niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia Urząd Patentowy ogłasza fakt zgłoszenia znaku towarowego. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu praw ochronnych na zgłoszony znak towarowy.

Decyzja ta zawiera:

 1. numer i datę zgłoszenia znaku towarowego,

 2. określenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,

 3. znak towarowy mający być przedmiotem prawa ochronnego,

 4. wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych

Prawo ochronne na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Świadectwo ochronne

Po dokonaniu wpisu do rejestru znaków towarowych o udzielonym prawie ochronnym Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu świadectwo ochronne, które zawiera:

 1. potwierdzenie udzielenia prawa bądź wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, na wspólny znak towarowy lub na wspólny znak towarowy gwarancyjny,

 2. wskazanie uprawnionego i numeru prawa, o którym mowa w pkt 1,

 3. określenie znaku towarowego,

 4. określenie daty i numeru zgłoszenia,

 5. oznaczenie uprzedniego pierwszeństwa,

 6. datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,

 7. wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych

 8. numer i rocznik "Wiadomości Urzędu Patentowego", w którym zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronnego

Pamiętaj że:

 • Znak towarowy przypisany jest do określonych towarów, których wykaz należy dołączyć do podania zgłaszającego,

 • Przed zgłoszeniem należy uiścić stosowną opłatę,

 • Polska jest stroną Porozumienia Madryckiego - oznacza to, że począwszy od rejestracji dokonanej w Biurze Międzynarodowym, ochrona znaku w każdym z Umawiających się Państw będzie taka sama, jak gdyby znak ten został zgłoszony w kraju, który jest stroną tego porozumienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. 2002 r., Nr 115, poz. 998 ze zmianami).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • asss 2015-09-16 10:40:51

  .


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika