Terminy przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego za 2004 r.

Kluczową datą w tym wypadku jest 28 lutego 2005 r. Do tego dnia płatnicy składek mają obowiązek przesłania podatnikom informacji o wysokości dochodów uzyskanych od tych płatników w 2004 r.

PIT-11

Zakłady pracy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną. PIT-11 to imienna informacja o wysokości dochodu podatnika oraz potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne oraz należnego i pobranego podatku.

Jeżeli jesteś zatem pracownikiem, takiego dokumentu możesz właśnie oczekiwać. Gdyby obowiązek poboru zaliczki ustał w ciągu roku podatkowego – przekazanie powyższego dokumentu powinno być dokonane do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

PIT-11A

Takie dokumenty sporządzić i przekazać powinny organy rentowe m. in. podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to także imienna informacja o wysokości dochodu podatnika o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

PIT-8B

Także zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia takiej imiennej informacji o dochodach podatnika oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zleceniodawca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Termin co do zasady jest taki jak w innych przypadkach, jednak z zastrzeżeniem, że zleceniodawca powinien to uczynić do dnia zaprzestania działalności w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności).

PIT-8C

Przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty świadczeń mają obowiązek sporządzić informację o wysokości przychodów z tytułu wypłaconych podatnikowi należności i świadczeń. Dotyczy to jednak wypłaty przychodów, od których płatnicy nie byli obowiązani pobierać zaliczek na podatek.

PIT-8S

Jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia w roli płatników stypendiów mają obowiązek sporządzenia informacji o wysokości wypłacanego podatnikowi stypendium.

PIT-R

Ten dokument sporządza podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Ma to być informacja sporządzona przez płatników dokonujących wypłat osobom fizycznym z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości kwot wolnych od podatku. W tym wypadku zatem podatnik otrzyma informację o kwotach należności przekraczających kwotę wolną od podatku w informacji PIT-8B lub PIT-11.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika