Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela?
 1. nauczyciel stażysta;
 2. nauczyciel kontraktowy;
 3. nauczyciel mianowany;
 4. nauczyciel dyplomowany.

Możliwym jest także rozpoczęcia zatrudnienia przez nauczyciela od wyższego stopnia awansu. Od nauczyciela kontraktowego zaczynają nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy. Natomiast od stopnia nauczyciela mianowanego zaczynają nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, kiedy rozpoczynają zatrudnienie w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Jak uzyskać kolejne stopnie awansu?

Karta Nauczyciela wymienia następujące warunki niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu:

 • posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli i podjęcie pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje (w zależności od rodzaju szkoły),
 • odbycie stażu
 • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Każdy z poszczególnych stopni awansu narzuca jeszcze konieczność spełnienia innych warunków

 1. w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie,
 2. w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
 3. w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest przeprowadzane przez komisje na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę, lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, lub właściwego ministra.

Porady prawne

Jeden z tych organów - właściwy w danym przypadku - wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku nauczycielowi, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku. Jeżeli nauczyciel złoży taki wniosek do 31 października danego roku, decyzja wydawana jest w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Jak rozpocząć, na czym polega i jak długo trwa staż?

Nauczyciel, który nie posiada stopnia awansu zawodowego rozpoczyna swoje zatrudnienie od stażu. Staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku, natomiast pozostali na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Czas trwania staży jest uzależniony od tego, o uzyskanie jakiego stopnia awansu chodzi. I tak w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa 9 miesięcy, natomiast w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu nauczyciel ma obowiązek realizować własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którego zadaniem jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Dorobek nauczyciela odbywającego staż jest następnie oceniany. Ocenę tę ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły. W przedmiocie tym powinna także wypowiedzieć się rada rodziców (w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela).

Jak uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego?

Ubiegać się o niego może dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy.

W tym celu może on złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

O stopień nauczyciela dyplomowanego może ubiegać się także nauczyciel mianowany zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata. W tym celu może on złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

Przed kim toczy się postępowanie o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego?

W tym celu powoływana jest komisja kwalifikacyjna. Dokonuje tego dyrektor szkoły, pamiętając, że w skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
 2. przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
 3. opiekun stażu.

Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.


Pamiętaj, że:

 • Nad postępowaniem o nadanie kolejnego stopnia awansu sprawowany jest nadzór. Nadzorujący jest różny w zależności od tego, kto prowadzi czynności o nadanie stopnia awansu, np. w przypadku dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły - organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego,
 • Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia,
 • Od 31 sierpnia 2004 r.

  został zniesiony ustawowy wymóg ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego,

 • Od 31 sierpnia 2004 r. wprowadzono obowiązkowe przerwy między stażami wymaganymi dla uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997 r., Nr 56, poz. 357 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika