Podatek VAT i akcyza

VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 68 poz. 360 ze zm).

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 35) regulacje dotyczące faktur zostaną zawarte w art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nowymi przepisami fakturę - co do zasady -  należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty,  fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Ustawodawca przewidział też wyjątki od powyższej zasady, i tak:

1. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych fakturę należy wystawić nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług,

2. w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) fakturę należy wystawić nie później niż  60. dnia od dnia wydania towarów.  Jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

3. w przypadku wykonywania czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług fakturę należy wystawić nie później niż 90. dnia od dnia wykonania czynności.

4. w przypadku:

            a. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

            b. świadczenia usług:

                        -  telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

                        -  wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

                        -  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

                        -  ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

                        -  stałej obsługi prawnej i biurowej,

                        -  dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

                        -  z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług

fakturę należy wystawić nie później, niż z upływem terminu płatności.

5. w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania  - art. 29a ust. 12 ustawy o VAT - fakturę wystawia się nie później niż:

            a. 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

            b. 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

 Co do zasady faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia:

 1. przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
 2. przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W przypadkach enumeratywnie w ustawie wskazanych fakturę można wystawić wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 35).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

 • Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)

 • Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

 • Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych (...)

NA SKÓTY