Podatek VAT i akcyza

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Strona 1 z 12

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - warunki dla dostawcy i nabywcy 

Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż będziemy mogli uznać WDT za dokonaną. W pewnych sytuacjach natomiast przepisy wyraźnie stanowią, iż mimo przemieszczenia towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego WDT nie wystąpi (będzie o tym mowa niżej). 

Nabywca w WDT 

Na początek należy określić, jakie warunki musi spełnić nabywca towaru, aby można było mówić o WDT. Przepisy wskazują, iż WDT stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wyjaśnijmy teraz, o jakich podmiotach mówi ustawodawca.

Przede wszystkim nabywca w transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinien być podatnikiem unijnym, który jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii. Polski podatnik będzie wówczas uprawniony do zastosowania do WDT stawki 0%.   

Kontrahent polskiego podatnika może być również osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, ale jest zidentyfikowana w swoim kraju (innym niż Polska) na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Może być bowiem tak, że w danym państwie Unii Europejskiej określony podmiot - osoba prawna - nie będzie podatnikiem, ale będzie miała prawo do skutecznego dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, WDT występuje również wtedy, gdy nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej albo osobą prawną, która nie jest takim podatnikiem, niewymienionym w dwóch poprzednich sytuacjach.

Status nabywcy nie ma natomiast znaczenia w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. W praktyce oznacza to, że podatek od nabycia nowego środka transportu zawsze będzie zobowiązany rozliczyć nabywca, nawet jeśli nie jest on podatnikiem podatku od wartości dodanej.  

W tej sytuacji warto wskazać, jakie środki ustawodawca uznaje za nowe środki transportu. Zgodne z ustawą o VAT, przez nowe środki transportu rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów:

a)  pojazdy lądowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 12)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mmllmm

28.7.2011 22:58:19

Re: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Na stronie http://zmianywpodatkach.pl/ jest możliwośc sprawdzenia hurtowego numerów VAT UE. Nie ma potrzeby wklepywania numeru jeden po drugim, wystarczy skopiować liste z numerami i wkleić do formularza. Oczywiście wyniki są zgodne ze stroną jaką poleca MF. bezpośredni link: http://zmianywpodatkach.pl/vies-hurtowa-weryfikacja.html


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 4.1.2006

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

 • 6.2.2007

  Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

  Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 6.9.2005

  Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

  1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, (...)