Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Czym skutkuje wniesienie wniosku o wpis?

Wniesienie wniosku o wpis powoduje wszczęcie postępowania rejestrowego. Postępowanie przed sądem rejestrowym, które zostaje zainicjowane poprzez wniesienie wniosku o wpis do KRS przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym (konkretnie przepisów o postępowaniu rejestrowym).

 Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

Czy Sąd rozpatrzy wniosek źle wypełniony?

Wniosek złożony z naruszeniem przepisów (np. na nie urzędowym formularzu) lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych braków (np. brak jakiegoś załącznika) Sąd wezwie o ich uzupełnienie.

  W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

  Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

Jakie dane podlegają wpisowi do Rejestru?

Ilekroć do Rejestru wpisuje się:

 1. osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany „numerem PESEL”,  

 2. inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej „numerem REGON, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze

  Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a także czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru są prawdziwe. Jeżeli sąd rejestrowy poweźmie uzasadnione wątpliwości w pozostałym zakresie danych, które zawarte są w załączonych dokumentach, bada czy są one zgodne ze stanem rzeczywistym.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis do KRS?

  Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

  Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czy i jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do KRS?

Jeżeli upłynął już termin do złożenia obowiązkowego wniosku o wpis do Rejestru bądź złożenia wymaganych dokumentów, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.
Wyżej wspomniana grzywna może być przez sąd rejestrowy ponawiana. Jeżeli jednak nawet ponowiona kilkakrotnie grzywna nie spowoduje złożenia wniosku o wpis lub wymaganych dokumentów i nadto w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Wobec osobowych spółek handlowych wpisanych do Rejestru przewidziano możliwość zastosowania sankcji największego kalibru, tzn. kiedy spółka taka pomimo zastosowanej już wobec niej grzywny nie wykonana obowiązku złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub nie złoży wymaganych dokumentów, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Jeżeli w podobnej sytuacji obowiązków tych nie dopełnia osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nie przekraczający roku. Okres ten jednak może zostać przedłużony przez sąd rejestrowy na okres nie przekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony. Wtedy obowiązki, które nie zostały dopełnione przez osobę prawną ma obowiązek spełnić kurator.

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

 1. firmę lub nazwę,  

 2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,  

 3. siedzibę i adres,  

 4. numer NIP. 

 5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze. 

  Za niedopełnienie powyższego obowiązku, sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę do wysokości 5000 zł na osoby, które są odpowiedzialne za jego wykonanie.

Pamiętaj, że:

 • Co do zasady wystąpienie z wnioskiem o dokonanie wpisu jest obowiązkowe, jest tzw. wpis obligatoryjny, od zasady tej jednak zostały przewidziane wyjątki, kiedy to wpis ten ma charakter fakultatywny, wyjątki te zawarte są w kodeksie spółek handlowych,
 • Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie,
 • Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca od daty jego złożenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika