Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.

Z dniem 20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U.2015.1925 z dnia 2015.11.20).

Ustawa wprowadza możliwość udzielenia  kredytobiorcy zwrotnego wsparcia finansowego, który jest zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego i który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.  Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

Tu podkreślić należy, iż w przypadku zaciągnięcia kredytu przez kilka osób koniecznym jest aby pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli de facto miały wspólne miejsce zamieszkania. O pomoc wystąpić może wyłącznie osoba fizyczna, nie dotyczy to więc transakcji zawieranych na rzecz osób prawnych takie jak np. spółki prawa handlowego.

Kredyt musi zostać zaciągnięty w zw. z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, a nie żadnej innej osoby. Może on zostać zaciągnięty na:

 1. 1.       kupno domu jednorodzinnego,
 2. 2.      kupno lokalu mieszkalnego,
 3. 3.      nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. 4.      nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 5. budowę domu jednorodzinnego.

Aby domagać się przyznania pomocy osoba musi spełniać następujące warunki:

 1. 1.       w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadać status bezrobotnego,
 2. jeżeli miesięczna wartość spłaty kredytu wynosi 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe (a więc osoby zamieszkującej tą nieruchomość),

lub

 1. jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa pomniejszając o miesięczną spłatę kredytu w przypadku 1-osobowego gospodarstwa nie przekracza kwoty 461 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na każdą osobę  nie przekracza kwoty 316 zł.

Ustawodawca wprowadził nadto ograniczenie kręgu kredytodawców, którym może być wyłącznie bank krajowy, oddział instytucji krajowej, oddział banku zagranicznego o którym mowa w art 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 Prawa bankowego, lub kasa oszczędnościowo-kredytowa. Wyłączona została więc możliwość wsparcia w przypadku kredytów uzyskanych od innych osób lub instytucji nie spełniających szczególnych obwarowań.

Możliwość ubiegania się o wsparcie została wyłączona w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nie jest właścicielem innej nieruchomości, takiej jak lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do  lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków, czy też jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy czym brak w ustawie wskazania czy nieruchomość ta może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu oznacza, że nie jest istotne czy jest ona obciążana wierzytelnością na rzecz innej osoby (np. zabezpiecza spłatę innego kredytu).

Wniosek o udzielenie wsparcia może zostać złożony do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Co ważne w sprawie realizacji ustawy to Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę, a nie osoba wnioskującą o wsparcie. Natomiast umowę o udzielnie wsparcia zawiera kredytodawca z kredytobiorcą. W terminie 30 dni od zebrania kompletu dokumentów, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie następuje zawarcie umowy. O zawarciu umowy kredytodawca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje wsparcie w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Udzielnie wsparcia wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kredytobiorca informuje kredytodawcę o wszelkich okolicznikach mających wpływ na zdolność do spłaty kredytu, takich jak np. zwiększenie dochodów, czy o okolicznościach zw. z przedmiotem kredytu np. zbycie nieruchomości. Po uzyskaniu takich informacji kredytodawca ma obowiązek przekazania ich Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który w przypadku spełnienia się określonych warunków wstrzymuje wsparcie. Obligatoryjne wstrzymanie wsparcia ma miejsce w przypadku:

 1. utraty statusu bezrobotnego
 2.  zbycia przedmiotu kredytowania
 3. wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego
 4. podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 5. spłaty kredytu
 6. zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 7. zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3ustawy.

Podkreślić należy, iż wsparcie jest zwrotne. Zwrot wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Kredytodawca, a więc podmiot udzielający wsparcia  informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat. Nie dotyczy to przypadku zbycia nieruchomości objętej wsparciem, wówczas zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

 

Wskazać również należy, iż wprowadzono regulację, która pozwala na odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie obowiązku zwrotu wsparcia. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Rady Funduszu. 


Urszula Borowicz

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika