Wymiana dowodu osobistego

Czym jest dowód osobisty?

 Dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzającym tożsamość osoby,

 • poświadczającym obywatelstwo polskie,

 • uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Zobacz także: Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku.

Ostatnie z powyższych uprawnień jest dobrodziejstwem wynikającym z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dzięki temu, jeżeli zamierzamy podróżować wyłącznie na jej obszarze, nie będzie koniecznym wydawania pieniędzy na kolejny dokument – paszport – a wystarczy sam dowód osobisty.

Kiedy musimy wymienić dowód osobisty?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa; 
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

Nowe dowody osobiste nie są ważne bezterminowo.

Co do zasady co 10 lat jesteśmy zmuszeni do wizyty w urzędzie, po to by dokonać kolejnej opłaty. W nagrodę otrzymamy nowy dokument, w którym będziemy mogli umieścić aktualne zdjęcie. Jeżeli dowód osobisty został wydany dla osoby, która nie ukończyła 18 lat, wówczas dokument taki jest ważny zaledwie przez lat 5. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Ile zapłacimy w urzędzie?

 Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty!


 

Kto i kiedy musi mieć dowód osobisty?

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia,

 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Co zrobić jeżeli utracimy dowód osobisty?

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. 

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Jak wygląda procedura wymiany dowodu osobistego?

Zgodnie z przepisami, należy stosować tą samą procedurę, która dotyczą wydania tego dokumentu.

Co do zasady, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego może nastąpić wyłącznie osobiście. Podobnie jest z jego odbiorem. Innymi słowy należy się osobiście pofatygować do urzędu. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Jeżeli dana osoba nie może stawić się osobiście z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać wszystkich koniecznych czynności w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy. Można go składać również za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Do wniosku załącza się:

 • dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

Odpis aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa nie bedzie konieczny, jeżeli zostały one sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 1974 r., Nr 14, poz. 85 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.2009.47.384 z późn. zm.).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Jan 2018-03-25 18:33:06

  Artykuł nieaktualny. Zmieniły się pewne zasady, a w szczególności wymogi dotyczące wizualizacji na zdjęciu. Dlaczego e-prawnik wprowadza nas w błąd? Pozdrawiam.

 • barbara 2014-06-15 21:12:39

  Witam mam sprawe w pazdzierniku biore ślub potem chciałabym wymienic dowód osobisty ale miesiac sie czeka a ja po 2 tygodnich wyjezdzam z męzem na stałe zagranice i niewiem czy nie da sie przyspieszyc odbioru dowodu. A chciałabym sie dowiedziec na ile jest wazny dowód dla dziecka 6 letniego poniewaz tez musze wyrobic bo tez razem z nami wyjezdza. czekam na odpowiedz i pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika