Zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych

Powiedz się najważniejszych rzeczy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na temat stawek podatku, składania deklaracji i innych.

Wysokość podatku

Podatek wynosi (wg art. 19 ustawy o CIT):

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln. euro (od 1 stycznia 2020 r., wcześniej było to 1 200 000 euro).

9% stawkę podatku mogą stosować podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika. Status ten określa się na podstawie wielkości przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, których suma nie może przekraczać, włącznie z wartością należnego podatku od towarów i usług, równowartości 2 mln. euro. 

Nie stosują tej stawki podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których utworzeniu towarzyszyły określone w ustawie okoliczności (przekształcenia, aporty, wg art. 19 ust. 1a ustawy o CIT).

Podatek od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Rozliczenia podatku

Podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych. Są natomiast zobowiązani do wpłacania zaliczek (art. 25 ustawy o CIT). Wysokość zaliczek wynika z wielkości uwzględnianych w rachunku podatkowym według ogólnych zasad - narastająco od początku roku podatkowego.

Zaliczki są wpłacane zasadniczo miesięcznie. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek kwartalnie.

Szczególnym sposobem obliczania wysokości zaliczek jest system uproszczony. Wysokość zaliczek jest w nim uzależniona od podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy lub – w przypadku poniesienia w tym roku straty - w zeznaniu złożonym w roku, który poprzedza dany rok podatkowy o 2 lata (art. 25 ust. 6-10 ustawy o CIT). W tym systemie zaliczki wpłacane są miesięcznie.

Podatnicy, którzy w swojej działalności wykorzystują określone środki trwałe o sumie wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, mają obowiązek obliczania podatku od tej nadwyżki (art. 24b ustawy o CIT). W praktyce wyznacza on minimalną wysokość należnego podatku dochodowego, ponieważ jest odliczany od obliczonego podatku, także na etapie ustalania wysokości zaliczek.

Forma zwykła płacenia zaliczek

Zaliczki na podatek mogą być obliczane i wpłacane za okresy miesięczne lub za okresy kwartalne. Przy czym prawo do kwartalnego rozliczania podatku mają jedynie podmioty, które rozpoczynają działalność w bieżącym roku lub tacy którzy mają status małego podatnika. W każdym z tych przypadków podatnik wpłaca zaliczkę w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Taką wiadomość podatnicy przekazują w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku podatkowego.

Forma uproszczona płacenia zaliczek

Zaliczki miesięczne podatnicy mogą wpłacać w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Uwaga! Nie ma możliwości kwartalnego opłacania zaliczek metodą uproszczoną.

Podatnicy, którzy wybrali formę  uproszczoną wpłacania zaliczek, są obowiązani:

 • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
 • wpłacać zaliczki w terminach miesięcznych,
 • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.

Uwaga! Nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Taką wiadomość podatnicy przekazują w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku podatkowego.

Zwolnienie z opłacania zaliczek

Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z  obowiązku wpłacania zaliczek pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych - w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Częściowe zwolnienie z opłacania zaliczek 

Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

Schemat wyliczania zaliczki na podatek CIT

 • Od kwoty przychodu (od początku roku) należy odjąć koszty poniesione przez ten okres. W ten sposób zostanie obliczona kwota dochodu;
 • Otrzymany dochód należy zaokrąglić do pełnych złotych;
 • Podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez stawkę podatku - w ten sposób otrzymasz kwotę podatku;
 • Od wyliczonego podatku należy odjąć sumę zaliczek dotychczas wpłaconych w danym roku podatkowym. W ten sposób otrzymasz kwotę należnej zaliczki na podatek za dany miesiąc/kwartał;
 • Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał należy zaokrąglić do pełnych złotych. Tak uzyskaną kwotę, należy wpłacić do urzędu skarbowego na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Przy ustalaniu zaliczek w rozliczeniach miesięcznych, możliwe jest uwzględnienie ulgi podatkowej na złe długi. 

Podstawa prawna:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika