Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Niniejsza porada przedstawia zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe, określa zasady ustalania podstawy wymiaru składki a także przedstawia zasady jej uiszczania.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe jest ujednym z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Jako jedyne, ubezpieczenie to możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadzie obligatoryjności. Nie można zostać objętym ubezpieczeniem wypadkowym na swój wniosek.

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, z kilkoma istotnymi wyjątkami.

Objęci ubezpieczeniem wypadkowym to:
 • pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, z zastrzeżeniem ,o którym poniżej,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • posłowie i senatorowie pobierający uposażenie,
 • osoby pobierające stypendium sportowe,
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierający stypendium,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • bezrobotni absolwenci pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • duchowni,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracującymi, objęcie ubezpieczeniem wypadkowym następuje tylko wówczas, gdy praca tych osób wykonywana jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalnmości gospdoarczej zleceniobiorcy.

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Składki na ubezpieczenie wypadkowe:

 • pracowników,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej,

finansują w całości płatnicy tych składek.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe duchownych podlegających finansują:

 • duchowni (w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny) w wysokości 80% składki,
 • Fundusz Kościelny w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych.

Natomiast w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, składki opłacają w całości te osoby. Osoby te opłacają także w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Inny wyjątek od zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe przez płatników składek wprowadza ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrdunianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 25 tej ustawy, za pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej lub w zakładzie aktywizacji zawodowej, składki na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa wymiaru i wysokość składki

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi przychód ubezpieczonego, obliczany analogicznie jak w przypadku ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przypadku jednak ubezpieczenia wypadkowego nie ma zastosowania ograniczenie istniejące w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym, zgodnie z którym roczna podstawa wymiaru skłądek w danym roku kalendarzowym nie może być większa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W związku z tym w przypadku składek na ubezpieczenie wypadkowe, ustalenie ich podstawy nie jest ograniczone powyższym limitem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest procentowo i jest uzależniona od zakwalifikowania do poszczególnych grup kategorii ryzyka, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Sandra 2018-03-13 14:35:11

  Jeśli nie pracuje na UOP to zaświadczenie mnie nie dotyczy ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika