Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów.

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

 • osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • pozostają w zatrudnieniu,
 • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

PIT-0 dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego to kolejne pieniądze dla seniorów. Nowy instrument zachęci do kontynuacji pracy na emeryturze.

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, podatkowe fair play w postaci jednakowej dla wszystkich stawki składki zdrowotnej, zerowa stawka podatkowa dla emerytów. Te wszystkie zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, zostaną sfinansowane przez państwo. Istotnym źródłem finansowania reformy będzie projekt uszczelnienia systemu podatkowego.

Porady prawne

Najważniejsze zmiany

 • Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł.
 • Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.
 • Ulga dotyczy kobiet w wieku powyżej 60. lat i mężczyzn powyżej 65.

Doświadczeni seniorzy, którzy, mimo nabycia uprawnień do emerytury, czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo, dzięki Polskiemu Ładowi mogą skorzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

W sumie, dzięki reformie podatkowej Polskiego Ładu, pracujący seniorzy zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł podatku.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą korzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,

jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jakie przychody obejmuje ulga?

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przy chodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga?

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na pod stawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika