Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku?

Chcesz prowadzić placówkę zapewniającą całodobową opiekę niepełnosprawnym? A może będą w niej osoby przewlekle chore lub w podeszłym wieku? Musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej placówki. Przeczytaj, jak je otrzymać.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie lub
  • listownie.

Porady prawne

Kto może prowadzić placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku?

Warunkiem prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na lokalizację placówki.

O prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mogą się ubiegać:

  • osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą;
  • kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;
  • przedsiębiorcy z państw Unii Europejskiej,Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy chcą ją prowadzić czasowo.

Kiedy należy załatwić sprawę?

Zezwolenie trzeba uzyskać zanim rozpocznie się prowadzenie placówki. Zatem odpowiednio wcześniej należy złożyć wniosek.

Gdzie załatwić sprawę?

Usługę można zrealizować we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Co zrobić krok po kroku?

1. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu 4. Koncepcja prowadzenia placówki 5. Informacja o sposobie finansowania placówki 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W 8. Zaświadczenia o niekaralności 9. Zaświadczenie lekarskie

Wybierz odpowiedni wniosek – w zależności od tego, czy składasz go jako przedsiębiorca, albo osoba reprezentująca inną instytucję, np. kościół, związek wyznaniowy lub organizację społeczną, fundację i stowarzyszenie (wzór wniosku dla placówki statutowejwzór wniosku dla przedsiębiorcy).

Dołącz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości. Mogą to być np.: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia. Dokumenty te powinny dotyczyć tej nieruchomości, na której usytuowana jest placówka.

Zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, które potwierdzi możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dołącz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego. Te dokumenty są traktowane jako informacja o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS.

Zaświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć osoby, która będzie kierowała placówką. Aby je uzyskać złóż do KRK "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".

Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno potwierdzać, że osoba która będzie kierowała placówką jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do prowadzenia placówki. 

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz prowadzenie placówki. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

2. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Weryfikacja złożonego wniosku:

  • weryfikacja kompletności dokumentów wg listy,
  • weryfikacja zawartości wniosku.

W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Oględziny obiektu/placówki

Pracownicy właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody dokonują oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.

Oględziny zostaną wykonane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Otrzymasz zezwolenie na prowadzenie placówki zezwalającą na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wojewoda wydaje zezwolenie. Określa w nim przeznaczenie placówki. Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony – zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy o pomocy społecznej, zezwolenie jest wydawane z urzędu na czas określony. Po uzyskaniu zezwolenia wojewoda wpisuje twoją placówkę do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wpis znajdziesz na stronie internetowej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań, to urząd odmówi ci zezwolenia.

Urząd wojewódzki ma 14 dni ma wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku– licząc od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.

Ile trzeba zapłacić?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile trzeba czekać?

Sprawę można załatwić w 44 dni.

Jak można się odwołać?

Od wydanej przez wojewodę decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wojewody zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika