Zmiany VAT 2013

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z proponowanych tam rozwiązań wejdą w życie z dniem 1 stycznia (bądź jak proponuje Senat z dniem 1 kwietnia) 2013 r., dlatego też poniżej pokrótce przedstawiamy najważniejsze zmiany wchodzące w życie nowym roku podatkowym.

Zmianie ulegnie definicja działalności gospodarczej - zgodnie z nowymi przepisami działalność gospodarcza obejmować będzie wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że z definicji usunięto zapis w myśl którego działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Takie zapis – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej – ma na celu uproszczenie definicji działalności gospodarczej, poprzez jednoznaczne wskazanie, że nie obejmuje ona czynności okazjonalnych związanych z działalnością gospodarczą.

Nowelizacja wprowadzi również nowe definicje importu oraz eksportu. W chwili obecnej importem jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.  Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów importem będzie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją eksportem jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (dostawy towarów), jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Natomiast zgodnie ze znowelizowanymi przepisami eksportem będzie dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej

przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Powyższe zmiany mają na celu przede wszystkim lepsze odzwierciedlenie przepisów 2006/112/WE w tym zakresie.

Zmienione zostaną również w pewnym stopniu uregulowania dotyczące nieodpłatnego przekazania. Zgodnie z nowymi zasadami przez dostawę towarów, rozumieć należy również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie również nowa definicja próbki. Zgodnie z nią próbką określany będzie identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Stawki VAT

W dalszym ciągu stawka podstawowa podatku VAT wynosić będzie 23%, natomiast stawka obniżona 8%.  

Zaznaczyć należy, że stawką podstawową opodatkowane będą napoje przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego

tego naparu w przygotowywanym napoju.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika