Zmiany w PIT na 2007 rok

Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku. Poniżej wskażemy najważniejsze z nadchodzących zmian.

Według jakich skal będziemy płacili podatek w kolejnych latach?

Nowelizacja przewiduje, że w przyszłym roku nadal będziemy płacić podatek według stawek 19, 30 i 40%. Wzrosną jednak progi podatkowe i kwota wolna od podatku. W 2007 roku progi podatkowe będą one na poziomie: 43.405 zł i 85.528 zł, a kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali wyniesie 572,54 zł.

W 2008 roku wzrosną progi podatkowe do: 44.490 zł i 85.528 zł.

Dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18 i 32% ma być wprowadzona dopiero od 2009 r. Wówczas to będzie obowiązywał jeden próg podatkowy na poziomie 85.528 zł. 

Wyłączono z opodatkowania PIT przychody opodatkowane nowym podatkiem tonażowym.

Jakie zmiany zainteresują osiągających przychody zza granicy?

Doprecyzowano, że pojęcia rezydencji podatkowej (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz braku rezydencji podatkowej (ograniczony obowiązek podatkowy) odnoszą się również do przychodów podatnika.

Dodano ponadto definicję miejsca zamieszkania jako ośrodka interesów życiowych w Polsce albo pobytu w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Polacy pracujący za granicą będą mogli od rocznej podstawy opodatkowania odliczyć 30 %. diety za każdy dzień przepracowany poza krajem. Nie dotyczy pracowników przebywających w podróży służbowej za granicą - oni mogą bowiem odliczyć całość diet.

Zamiany dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzedaży mieszkań

Zamiast 10 % podatku od przychodów ze sprzedaży mieszkań, zapłacimy 19 % podatek od dochodu. Dochód do opodatkowania stanowić będzie różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a udokumentowanymi kosztami jej nabycia lub wybudowania, powiększonymi o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nadal będzie zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanego po 5 latach od jego nabycia.

Dodatkowo wolne od podatku będą przychody ze sprzedaży domu czy mieszkania, jeśli podatnik był tam zameldowany na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia (a nie uzyskania przychodu). Dotyczy to obojga małżonków (oboje muszą być zameldowani). Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie złożenie w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni oświadczenia o spełnieniu warunków.

Zniknie natomiast od 2007 roku zwolnienie od podatku w przypadku deklaracji przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży mieszkania w ciągu 2 lat na inne cele mieszkaniowe.

Co się zmieni w zakresie ulg podatkowych?

Wprowadzona zostanie od 1 stycznia 2007 r. nowa ulga podatkowa dla osób wychowujących dziecko własne lub przysposobione (tzn. adoptowane). Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych będą więc mogli odliczyć od podatku kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 120 zł. Odliczenie będzie dotyczyło łącznie obojga rodziców.  

Nowe odliczenie od dochodu przewidziano także dla krwiodawców - według ekwiwalentu pieniężnego za krew, z limitem do 6% dochodu.

Od przyszłego roku zlikwidowana zostanie natomiast ulga odsetkowa. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego na dotychczasowych zasadach zachowają jednak podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006. Warto przy tym pamiętać, iż o nabyciu przez podatnika prawa do ulgi odsetkowej decyduje fakt zawarcia do końca 2006 r. umowy kredytu, której przedmiotem będzie sfinansowanie jednej z inwestycji wymienionej w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś powinność banku wynikająca z tej umowy, polegająca na uruchomieniu transz kredytowych. 

1 stycznia 2007 r. ma zniknąć z ustawy również ulga na zatrudnienie pomocy domowych. Podatnicy, którzy do tego czasu podpiszą z osobą bezrobotną umowę aktywizacyjną, zachowają prawa do ulgi.

Uproszczono natomiast zasady przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Od 2007 r. urząd skarbowy ma przekazywać kwotę 1% podatku należnego na podstawie wniosku podatnika w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania (a nie od złożenia zeznania), pod warunkiem że podatnik złożył zeznaniem w terminie. Co roku podawany jest wykaz organizacji, które mają prawo do 1%. Do upływu terminu złożenia zeznania za 2006 r. można dokonywać wpłat i odliczać je na zasadach dotychczasowych.

W rozliczeniu za 2007 r. będzie można przekazać równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych przysługuje jednak pod następującymi warunkami:

  • udokumentowania oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz

  • podania podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Listę polskich organizacji pożytku publicznego opublikuje Minister Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym.

Zmiany dotyczące samozatrudnionych

Zgodnie z dodanym art. 5b ust. 1, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonywanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą.

Przepis ten niepokoi podatników świadczących czynności na podstawie tzw.

samozatrudnienia. Jednak, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, celem przyjętej przez Sejm modyfikacji definicji pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania działalności gospodarczej jedynie ze względu na chęć obniżenia kosztów pracy, pomimo, że w rzeczywistości charakter świadczonej pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy nie uległ zmianie.

Przyjęta nowelizacja nie odbiera zaś możliwości wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadzie tzw. samozatrudnienia. Tym samym osoby "samozatrudnione" nadal będą mogły dla dochodów z działalności gospodarczej wybrać opodatkowanie według 19% stawki podatku. Osoby te mogą jednak utracić prawo do opodatkowania ww. stawką, jeżeli z tytułu tej działalności uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Nie są to jednak regulacje "nowe" - obowiązują od momentu włączenia do systemu podatkowego, opodatkowania według 19% stawki podatku, tzn. od 1 stycznia 2004 r.

Samo tylko wykonywanie czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, nie jest przesłanką wystarczającą do utraty statusu przedsiębiorcy. Do stwierdzenia, że podatnik świadczący usługi na zasadzie samozatrudnienia nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich przesłanek określonych ww. punktach. Podatnik musi zatem równocześnie z wykonywaniem czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, m. in. nie ponosić ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność (w tym również osoba samozatrudniona) prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Ryzyko gospodarcze, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest jednak innym ryzykiem od ryzyka, jakie ponosi pracownik w ramach stosunku pracy. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą to np. ryzyko inwestycyjne czyli prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych (względnie oczekiwanych) wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem. Występowanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona ze sobą pociąga.

W ramach stosunku pracy natomiast, pracownik, jeśli wykonywał starannie swoje obowiązki, ma prawo do wynagrodzenia, chociażby rezultat pracy był nieudany, a zatem nie ponosi ryzyka gospodarczego. W takiej sytuacji ryzyko gospodarcze ponosi zawsze pracodawca.

Osoba samozatrudniona utraci status przedsiębiorcy dopiero w sytuacji, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający, są one wykonywane pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, a dodatkowo osoba samozatrudniona nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co zmieni się w zasadach amortyzacji?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą uzyskają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro. Nie będzie zaś już możliwości amortyzacji 30 % dla nowych środków trwałych. Amortyzujący według dotychczasowych zasad, będą je jednak kontynuować.

Pozostałe zmiany

W przypadku rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych obowiązek podatkowy ma powstawać ostatniego dnia okresu zgodnie z umową czy fakturą, nie rzadziej niż raz w roku.

Płatnicy (także komornicy) nie będą przekazywać deklaracji miesięcznych, tylko roczne - do końca stycznia roku następnego albo z końcem okresu prowadzenia działalności.

Do kosztów będzie można zaliczyć wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników.

Przyjęto bardziej restrykcyjną, ale podobną do obowiązującej już na gruncie ustawy o VAT, definicję samochodu osobowego. Według słowniczka ustawowego od 1 stycznia 2007 r. samochodem osobowym będzie pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.

Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będą mogli opodatkować dochody stawką liniową.

Zachowano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który od 2008 r. będzie ograniczony do podatników, których przychody nie przekraczają 150 tys. euro (obecnie: 250 tys.).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1588)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika