Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Warunkiem jest, aby wniosek został złożony w odpowiednim terminie:

 

Okres wystawienia faktury Termin graniczny złożenia wniosku
od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Nowa ustawa zawęża krąg podmiotów, którym przysługiwać będzie zwrot. Może się o niego ubiegać jedynie osoba fizyczna, jeżeli do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie ukończyła 36 lat. Ponadto wydatki musiały zostać poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jedynie w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego,
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,
 • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie to było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Konieczne jest także, aby powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekraczała odpowiednio:

 • 75 m2 i 100 m2,
 • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki ustawowe;

Zwrot wydatków otrzyma jedynie osoba, która do dnia złożenia wniosku nie była:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, na który zostały poniesione wydatki.

Można ubiegać się o zwrot wydatków tylko na te materiały, które przed dniem 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane podatkiem 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Katalog takich materiałów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, pod linkiem: http://www.transport.gov.pl/files/0/1346/zalacznikdoobwieszczeniaMTiB.pdf Do materiałów tych zaliczany jest m.in. żwir i piasek, listwy dębowe do parkietów, gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego.

Podstawę do obliczenia kwoty zwrotu stanowi faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Warunkiem jest, aby faktura ta została wystawiona od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. Wysokość kwoty zwrotu zależna jest od czynników przedstawionych w poniższej tabeli. Ustawodawca zabezpieczył się na wypadek wzrostu stawki podatku VAT i podał również wskaźniki, które będą w użyciu dopiero po ewentualnym podniesieniu jej do poziomu 24% lub 25%.

 

Stawka VAT dla zakupionych materiałów budowlanych Wysokość kwoty zwrotu wydatków Maksymalna kwota zwrotu wydatków – określony procent kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
22% 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,295%
23% 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,195%
24% 62,50% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12,097%
25% 60% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur nie więcej niż 12%

Wskaźnik ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ogłaszany jest przez Prezesa GUS w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku. Należy pamiętać, że dla każdego kwartału wyliczona kwota będzie inna.

Kwotę zwrotu wydatków oblicza się uwzględniając sumę wszystkich wydatków udokumentowanych na podstawie faktur VAT wystawionych dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r. Podlega ona zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, obliczona w powyższy sposób dotyczy łącznie obojga małżonków.

Aby otrzymać zwrot części podatku VAT, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym. Wniosek taki należy złożyć raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych przez małżonków może złożyć każdy małżonek odrębnie, albo oboje wspólnie.

Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a

- w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano identyfikatora podatkowego - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 • rodzaj poniesionych wydatków – czy były poniesione w celu budowy domu jednorodzinnego, czy nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na te cele,
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z opisanymi powyżej zasadami;
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
 • odpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 • oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, zgodnie z którym osoba ta nie była:
 • nie była:
 • - właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  - osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  - właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, na który zostały poniesione wydatki.

Urząd skarbowy w sprawie zwrotu wydatków wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku urząd wypłaca zwrot wydatków w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Jeżeli osoba fizyczna uprawniona do otrzymania zwrotu nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu może zostać wypłacona:

 • w kasie
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy czym w tym przypadku kwota ta jest pomniejszana o koszty jej przesłania,
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Robi 2016-05-15 14:09:47

  Do ga:. Warunkiem jest uzyskanie pozwilenia PO 31.12.2013 r., więc jest OK.

 • ga 2014-01-07 12:19:48

  Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie to było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. chyba PRZED 1 stycznia 2014!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika