Będą zmiany ustawy o cudzoziemcach

Rada Ministrów przyjęła 19 października br. projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz zajmie się nim Sejm. Rząd chce usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw mają usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Projekt zawiera szereg uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. To między innymi rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W projekcie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Przewidziano też wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wprowadzone zostanie także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie takiego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki (podmioty te określi minister właściwy do spraw gospodarki).

Wprowadzone zostanie rozwiązanie dotyczące odniesienia wynagrodzenia, jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.

Ponadto przewidziano zmiany w zakresie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka oraz szczególna regulacja, o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika