e-prawnik.pl Porady prawne

Ochrona środowiska

Pozostałe

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

30.11.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne

Innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu oraz zmiany w zakresie polityki energetycznej – to główne cele projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który został 24 listopada 2020 r. przyjęty przez Radę Ministrów. Celem przepisów ustawy było m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy rynkowej 2019/944.

Przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

System inteligentnego opomiarowania

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, wdrożony zostanie m.in. system inteligentnego opomiarowania. Przewiduje on zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarowych u odbiorców końcowych, dzięki czemu, będą oni rozliczani za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia a nie, jak dotychczas, według prognoz. Odbiorcy końcowi uzyskają także dostęp do swoich danych pomiarowych a za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej, będzie im przysługiwała automatycznie naliczana bonifikata. Sam pomiar zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie bez konieczności fizycznej obecności inkasenta. W celu przesyłania informacji pomiarowych, dotyczących zarówno energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci, liczniki zdalnego odczytu umożliwią komunikację dwukierunkową z dedykowanym systemem. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w terminie do 31 grudnia 2028 roku.

Po zmianie ustawy informacje i dane przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Dzięki CSIRE nastąpi m.in. skrócenie czasu potrzebnego na zmianę sprzedawcy energii i zniesienie barier towarzyszących wchodzeniu na rynek przez nowych sprzedawców. Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona Operatorowi Systemu Przesyłowego - Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.).

Dzięki wprowadzeniu systemu:

 • odbiorcy – głównie w gospodarstwach domowych – będą rozliczani za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz;
 • odczyt odbędzie się bez konieczności fizycznej obecności inkasenta;
 • odbiorcy uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych;
 • możliwe będzie automatycznie naliczanie bonifikaty za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej;
 • skrócony zostanie czas związany ze zmianą sprzedawcy energii;
 • zniesione zostaną bariery dotyczące wejścia na rynek nowych sprzedawców.
Do końca 2028 r. planuje się zainstalowanie liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych.

Pozostałe rozwiązania

Inne najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie to :
 • kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii – rozwój energetyki rozproszonej i OZE;
 • zwiększenie ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych poprzez wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej tzw. door to door;
 • ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych, m.in. stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań w zakresie rozliczeń za energię elektryczną zwróconą do sieci trakcyjnej w następnie hamowania pojazdów trakcyjnych;
 • sprawniejsza kontrola i nadzór nad rynkiem energii, paliw gazowych i paliwami ciekłymi;
 • uporządkowanie przepisów w zakresie koncesjonowania czy obowiązek posiadania instrukcji operatora systemu magazynowania przy świadczeniu usług magazynowania na rynku gazu;
 • przyznanie Prezesowi URE kompetencji do uznawania kwalifikacji ww. osób nabytych w państwach członkowski UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Świadectwa będą tracić ważność w terminie 5 lat od dnia ich wydania, co zapewni odpowiednie bezpieczeństwo kwalifikacji ww. osób.

Zwiększona zostanie więc ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Chodzi o wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej, tzw. „door to door”.

Wprowadzone będzie kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi magazynów energii. 

Przewidziano też usprawnienie kontroli i nadzoru na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.

Wprowadzone będą ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych polegające m.in. na stworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Ustawa przewiduje, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ