e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Usługi wodno-kanalizacyjne uregulowane

13.1.2018

Regulacje nowej ustawy zmierzają do prawnego zabezpieczenia interesu odbiorców usług przez ustanowienie niezależnego i specjalistycznego organu regulacyjnego, który sprawować będzie dodatkowy nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za świadczenie usług oraz jednolitych warunków prowadzenia działalności w tym zakresie.

Jaki jest cel nowych przepisów?

Celem ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw jest wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe regulacje zmierzają do prawnego zabezpieczenia interesu odbiorców usług przez ustanowienie niezależnego i specjalistycznego organu regulacyjnego, który sprawować będzie dodatkowy nadzór nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czym organ regulacyjny ma się zajmować?

Ustawodawca postanowił wprowadzić instytucję organu regulacyjnego, któremu zostanie przekazana część instrumentów prawnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które aktualnie należą do kompetencji gminy. Zgodnie z postanowieniami ustawy, funkcję organu regulacyjnego powierzono dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „Wodami Polskimi”. Powołanie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich przewidziała ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (do dnia 31 grudnia 2017 r. zadania organu regulacyjnego wykonywał Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej).

Do zadań organu regulacyjnego należeć będzie:

  1. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  2. zatwierdzanie w drodze decyzji taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (z wyłączeniem zmiany taryfy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług);
  3. rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług;
  4. wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  5. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowanie informacji o tych cenach;
  6. porządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rolą organu regulacyjnego będzie m.in. zapewnienie weryfikacji i zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, mając na względzie w szczególności ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez organ regulacyjny ustawa przewiduje uiszczenie opłaty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w wysokości 500 zł (wpływy z opłat stanowić będą przychód Wód Polskich).

Ustawa przywiduje, że zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Ustawa przewiduje ponadto, że organ regulacyjny będzie właściwy w zakresie rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jak również odcięcia dostawy wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W sprawach powyższych organ regulacyjny rozstrzygał będzie w drodze decyzji, zaś postępowanie wszczynane będzie na wniosek strony. Zgodnie z regulacjami ustawy od decyzji organu regulacyjnego w przedmiocie ww. spraw przysługiwać będzie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Taryfy dłużej obowiązujące

Ponadto przepisy ustawy wprowadzają zmiany w okresie obowiązywania taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określać będzie taryfę na okres 3 lat. Dotychczas taryfy obowiązywały przez okres 1 roku. Wydłużenie okresu obowiązywania taryf, w myśl uzasadnienia do ustawy, uwzględnia w szczególności „możliwość bilansowania dostępnych zasobów wodnych w okresie dłuższym niż 1 rok z uwagi na możliwość wystąpienia zjawisk ekstremalnych (np. suszy) oraz wyceny dostępności tego zasobu, a tym samym pewności tej wyceny dla odbiorców usług wodnych, a co za tym idzie odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych”.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie 12 grudnia 2017 r., z wyjątkiem wprowadzanego do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 24c pkt 1 lit. b – dotyczącego dokonywania przez organ regulacyjny oceny zgodności projektu taryfy z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zob. też: Nowe Prawo wodne a ceny wody dla mieszkańców

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ