Pozostałe

Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

Zmiany Prawa energetycznego w konsultacjach

W Ministerstwie Energii została opracowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.

 Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a także do świadomego zarządzania popytem oraz rozliczania odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia.

Co przewidziano?

Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in. w następujących obszarach:

  • wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej oraz dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;
  • nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE;
  • Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych;
  • umożliwia się wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej.

Dodatkowo wprowadza się systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania polegające na obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2026 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach pomiarowych stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie oraz na powołaniu Operatora Informacji Pomiarowych.

Jak można zgłaszać uwagi?

W dniu 23 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 9 listopada br. został wyznaczony jako termin na zgłoszenie uwag do projektu. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa oraz na adres e-mail: lukasz.bartuszek@me.gov.pl

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: