Świadczenia

Pozostałe

Dla kogo kary NFZ za nieuprawnione wystawianie recept itp.?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Co zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

Rządowa propozycja zakłada zmianę katalogu przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli.

Dzięki nowym przepisom, kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych (np. niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby wystawiającej receptę) – zostaną ujednolicone, co do charakteru i wysokości. Projektowana zmiana ma więc służyć zrównaniu sytuacji podmiotów podlegających kontroli na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej przez ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej, czy też niezgodnego ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy refundacyjnej.

Głównym celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399), zwanej dalej „ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.”, jest zatem zmiana objętej tą ustawą nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz, 1844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą refundacyjną”. 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. w zmienianym art. 52a ustawy refundacyjnej, wprowadziła możliwość nakładania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kar administracyjnych na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy refundacyjnej, w przypadku stwierdzenia podczas kontroli:

 • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
 • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
 • wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

Proponuje się zmianę brzmienia art. 52a ustawy refundacyjnej nadanego ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., poprzez usunięcie z tego przepisu pkt  5-7, tak aby nie obejmował swą normą sytuacji:

 • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
 • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
 • wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że art. 52a ust. 1 pkt 6 ustawy refundacyjnej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., wprowadza nieistniejącą obecnie możliwość nałożenia sankcji za wypisanie recepty niezgodnej z uprawnieniami osoby uprawnionej, której celem jest zwiększenie kontroli nad ordynacją leków, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, proponuje się przeniesienie tej normy do art. 48 ust. 7a pkt 3 ustawy refundacyjnej. 

Projekt zakłada również wprowadzenie przepisu określającego jednoznacznie sposób postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł. Projekt przewiduje zatem dodanie art. 19a w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. Jest to przepis przejściowy, który przewiduje, że nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r., których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  E-recepty nadchodzą

  Parlament uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dzięki niej będzie mogła być wystawiana elektroniczna recepta.

 • 11.1.2019

  Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

  Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji (...)

 • 29.4.2017

  Od połowy 2018 roku zwolnienia tylko elektronicznie

  Senat przyjął bez poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Jakich zaświadczeń (...)

 • 27.5.2017

  Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych (...)

 • 26.4.2019

  Kara łączna czasem niekonstytucyjna

  18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny).