Koncesje i zezwolenia

Kolejne kroki w ramach unijnej reformy sektora telekomunikacji

Strona 1 z 2

Komisja Europejska opublikowała 7 listopada 2008 r. nowe dokumenty prawne w sprawie unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie.

W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła propozycje dotyczące reformy unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji, których celem byłoby stworzenie jednolitego unijnego rynku telekomunikacyjnego, a tym samym wzmocnienie praw konsumentów i przedsiębiorców, zwiększenie konkurencyjności oraz przyciągnięcie inwestycji z myślą o przyspieszeniu upowszechniania się usług transgranicznych i bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu dla wszystkich. W czerwcu bieżącego roku Rada Ministrów Telekomunikacji po raz pierwszy przedstawiła swoją opinię na temat propozycji Komisji. Parlament Europejski omówił proponowaną reformę najpierw na szczeblu komisji, a następnie na sesji plenarnej w dniu 2 września 2008 r., głosowanie plenarne odbyło się 24 września 2008 r. Nowe dokumenty przedstawione przez Komisję zostaną omówione podczas posiedzenia Rady Ministrów Telekomunikacji 27 listopada. Komisja ma prawo zmieniać swoje wnioski na dowolnym etapie procesu legislacyjnego. Stanowi to ważny element jej prawa inicjatywy i jest wyraźnie przewidziane w art. 250 Traktatu. Głosowanie Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu jest przewidziane na kwiecień 2009 r.
Zasadniczy element kompromisu stanowi utworzenie nowego, małego i niezależnego biura europejskich regulatorów telekomunikacji, którego zadaniem jest wsparcie Komisji przy zwiększaniu spójności środków regulacyjnych na europejskich rynkach telekomunikacji. Oczekuje się, że nowe ramy prawne zaczną obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich do 2010 r. Zmieniony wniosek Komisji dotyczący unijnej reformy telekomunikacyjnej obejmuje następujące główne punkty:

1. Europejski urząd ds. telekomunikacji, którego stworzenie zaproponowała Komisja, będzie znacznie mniejszy niż początkowo przewidywano, zarówno pod względem rozmiaru, jak i kompetencji. Zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Parlament i Radę, będzie to małe biuro ukierunkowane na regulowanie telekomunikacji, nieposiadające kompetencji w zakresie widma i bezpieczeństwa sieci.


 
2. Komisja podtrzymuje swoją propozycję z 13 listopada 2007 r. dotyczącą zabezpieczenia personalnej i finansowej niezależności krajowych organów regulacyjnych w zreformowanych unijnych przepisach dotyczących telekomunikacji, która to propozycja uzyskała poparcie Parlamentu Europejskiego.

3. Bardziej spójne środki prawne dla unijnego rynku telekomunikacyjnego. Istniejące przepisy, zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne konsultują projekty środków regulacyjnych z Komisją i swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich, zostały wzmocnione w celu zagwarantowania bezpośredniego i skutecznego udziału nowego Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji w tym procesie. Przewidziano w szczególności, że krajowe organy regulacyjne mogą zostać zobowiązane do zmiany lub wycofania projektu środka regulacyjnego, który, zdaniem zarówno Komisji, jak i nowego organu, stwarza bariery na jednolitym rynku lub jest z innych względów niezgodny z prawem wspólnotowym.

4. W zmienionym wniosku potwierdza się uprawnienie krajowych organów regulacyjnych do stosowania środka naprawczego w postaci rozdziału funkcjonalnego tam, gdzie jest to konieczne dla usunięcia trwałych utrudnień dla istnienia konkurencji. Środek naprawczy polegałby na nałożeniu na dominującego operatora wymogu rozdzielenia swojej infrastruktury sieciowej od działu usługowego (bez zmiany struktury własności) w celu poprawy konkurencji na rynku. Środek ten może być stosowany przez krajowy organ regulacyjny wyłącznie za zgodą Komisji, która musi zapewnić stosowanie tego środka w sposób zgodny z zasadami zawartymi w unijnych przepisach w dziedzinie telekomunikacji.

5. W zakresie polityki w dziedzinie widma radiowego, Komisja przedkładać będzie wieloletni program tej polityki do wspólnego zatwierdzenia przez Parlament i Radę wzmocniona została koordynacja działań dotyczących spektrum na szczeblu politycznym.

6. Parlament potwierdził i wzmocnił istniejące unijne zasady dotyczące inwestycji w szybkie sieci szerokopasmowe, odrzucając wszystkie wnioski o vacatio legis i promując skuteczne inwestycje w nowe sieci światłowodowe, a Komisja przyjęła te doprecyzowania. Zgodnie z tym w 2009 r. Komisja przedstawi bardziej szczegółowe wytyczne regulacyjne dotyczące sieci dostępu nowej generacji.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.12.2017

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE, która wejdzie w życie w przyszłym roku zakłada: umocnioną siłę przetargową rolników wobec supermarketów, lepsze (...)

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 25.8.2017

  Jaki będzie budżet na rok 2018?

  Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu (...)

 • 18.2.2019

  PROW sfinansuje gwarancje do kredytów

  Zaproponowano przepisy, które umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę (...)

 • 19.7.2018

  Realizacja projektów infrastrukturalnych w formule PPP będzie efektywniejsza

  Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ma na celu zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie obciążeń (...)