Pozostałe

Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Strona 1 z 3

Komisja Europejska publikuje nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. W listopadzie 2007 r. Komisja przedstawiła propozycje dotyczące reformy unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji, których celem byłoby stworzenie jednolitego unijnego rynku telekomunikacyjnego, a tym samym wzmocnienie praw konsumentów i przedsiębiorców, zwiększenie konkurencyjności oraz przyciągnięcie inwestycji z myślą o przyspieszeniu upowszechniania się usług transgranicznych i bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu dla wszystkich (IP/07/1677). Nowe dokumenty przedstawione przez Komisję zostaną omówione podczas posiedzenia Rady Ministrów Telekomunikacji w dniu 27 listopada. Zasadniczy element kompromisu stanowi utworzenie nowego, małego i niezależnego biura europejskich regulatorów telekomunikacji, którego zadaniem jest wsparcie Komisji przy zwiększaniu spójności środków regulacyjnych na europejskich rynkach telekomunikacji. Oczekuje się, że nowe ramy prawne zaczną obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich UE do 2010 r.

„Parlament Europejski i Rada zgadzają się z Komisją co do potrzeby wzmocnienia jednolitego unijnego rynku telekomunikacyjnego. Kolejnym krokiem jaki należy wykonać teraz, po osiągnięciu konsensu w sprawie celów, jest porozumienie w sprawie konkretnych dokumentów legislacyjnych. Zamierzeniem dokumentów opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Komisję jest ułatwienie pracy twórcom europejskiego prawa. Skupiliśmy się na tym, co ważne, a opuściliśmy to, co nie jest istotne w tym momencie", powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Mam nadzieję, że pomoże to Francji, sprawującej obecnie przewodnictwo w Radzie, w dokonaniu istotnych postępów w pracach nad unijną reformą telekomunikacyjną w związku z nadchodzącym posiedzeniem Rady w dniu 27 listopada."

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący unijnej reformy telekomunikacyjnej obejmuje następujące główne punkty:

1. Europejski urząd ds. telekomunikacji, którego stworzenie zaproponowała Komisja, będzie znacznie mniejszy niż początkowo przewidywano, zarówno pod względem rozmiaru, jak i kompetencji.

Zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Parlament i Radę, będzie to niewielkie i wydajne biuro ukierunkowane na regulowanie telekomunikacji i nie będzie posiadało kompetencji w zakresie widma i bezpieczeństwa sieci. W przeciwieństwie do pierwotnego wniosku Komisji, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nie zostanie połączona z nowym biurem i będzie w dalszym ciągu działać osobno, zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Parlament i Radę. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym niedawno przez Europejską Grupę Regulatorów (ERG) , niezależne krajowe organy regulacyjne stanowić będą zrąb nowego urzędu pod nazwą Organ Europejskich Regulatorów Telekomunikacji, która to nazwa ma podkreślać tę zmianę podejścia. Szefowie krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji będą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu nowym urzędem oraz w mianowaniu jego dyrektora zarządzającego, przy czym zagwarantowana zostanie pełna personalna i finansowa niezależność Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji. Komisja akceptuje także propozycję Parlamentu, by 50 proc. personelu nowego urzędu stanowiły osoby oddelegowane przez krajowe organy regulacyjne. Wniosek Komisji przewiduje, że łącznie z oddelegowanymi pracownikami nowy urząd powinien zatrudniać nie więcej niż dwudziestu ekspertów, tj. dziesięć osób zatrudnionych przez sam urząd i kolejne dziesięć oddelegowanych przez krajowe organy regulacyjne.

2. Komisja podtrzymuje swoją propozycję z 13 listopada 2007 r. dotyczącą zabezpieczenia personalnej i finansowej niezależności krajowych organów regulacyjnych w zreformowanych unijnych przepisach dotyczących telekomunikacji, która to propozycja uzyskała poparcie Parlamentu Europejskiego.

3. Bardziej spójne środki prawne dla unijnego rynku telekomunikacyjnego: Istniejące przepisy, zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne konsultują projekty środków regulacyjnych z Komisją i swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich, zostały wzmocnione w celu zagwarantowania bezpośredniego i skutecznego udziału nowego Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji w tym procesie. Przewidziano w szczególności, że krajowe organy regulacyjne mogą zostać zobowiązane do zmiany lub wycofania projektu środka regulacyjnego, który, zdaniem zarówno Komisji, jak i nowego organu, stwarza bariery na jednolitym rynku lub jest z innych względów niezgodny z prawem wspólnotowym.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.12.2018

  Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

  Wskaźnik opłaty na 2019 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

 • 28.5.2018

  Bezpieczne wizy do UE?

  Bardziej wnikliwe badanie podań o tzw. wizy Schengen, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych baz danych – KE modernizuje wizowy system informacyjny, aby lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne (...)

 • 24.3.2014

  Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

  OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny w Polsce. Wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego powołującego OFE (od początku 1999 roku) każda osoba, która (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.