e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Komunikat w sprawie fałszywych poborców skarbowych

3.12.2008

Podajemy komunikat Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w sprawie fałszywych poborców skarbowych:

"W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach podających się za poborców skarbowych oferujących po atrakcyjnych cenach towar z zajęć, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu przypomina, iż zajęcia ruchomości oraz ich późniejsza sprzedaż przez organy egzekucyjne, tj. naczelników urzędów skarbowych, odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).

Zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez poborcę skarbowego. Na każdej zajętej ruchomości poborca skarbowy umieszcza znak, ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. W przypadku zajęcia środka transportu podlegającego rejestracji na podstawie odrębnych przepisów, organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący rejestrację o dokonanym zajęciu celem ujawnienia zajęcia, poprzez dokonanie stosownej wzmianki w aktach rejestracyjnych pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym.
Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić nie wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. Sprzedaży można dokonać bezpośrednio po dokonaniu zajęcia, wyłącznie wówczas, gdy zajęcie obejmuje np.: rzeczy ulegające łatwemu zepsuciu lub inwentarz żywy.

Sprzedaży zajętych ruchomości zgodnie z art. 105 ww. ustawy dokonuje organ egzekucyjny, tj. naczelnik urzędu skarbowego. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić wyłącznie w następujących formach:
1. w drodze publicznej licytacji,
2. sprzedaży po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową,
3. poprzez zlecenie sprzedaży zajętej ruchomości podmiotom prowadzącym działalność handlową,
4. poprzez sprzedaż w przetargu ofert,
5. poprzez sprzedaż z wolnej ręki.

Najczęściej występującą formą sprzedaży zajętych ruchomości, jest licytacja publiczna. Organ egzekucyjny ogłasza o licytacji publicznej, poprzez obwieszczenie, które zawiera m.in.: oznaczenie miejsca i terminu licytacji.
Najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, organ egzekucyjny jest obowiązany do umieszczenia obwieszczenia o licytacji w miejscu, w którym ma odbyć się licytacja, na tablicy ogłoszeń organu egzekucyjnego i w innych miejscach, gdzie umieszczenie takiego obwieszczenia uzna za celowe.

Jeżeli wartość oszacowania zajętej ruchomości przekracza kwotę 4.500,00 zł obwieszczenie o licytacji zamieszcza się również w prasie, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.
Z przebiegu licytacji sporządza się protokół. Protokół, sporządza się również w przypadkach nie dojścia licytacji do skutku. Do przeprowadzenia licytacji, wyznaczony przez organ egzekucyjny poborca skarbowy dobiera sobie świadka, który podpisuje protokół z przebiegu licytacji.
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Organ egzekucyjny podobnie jak w przypadku pierwszej licytacji ogłasza o jej przeprowadzeniu w obwieszczeniu, które umieszcza w miejscu gdzie ma odbyć się licytacja, na tablicy ogłoszeń organu egzekucyjnego lub w innych miejscach, gdzie umieszczenie takiego obwieszczenia uzna za celowe.

Organ egzekucyjny może również zorganizować przetarg ofert, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w wyniku sprzedaży zajętej ruchomości w drodze licytacji publicznej nie uzyska się korzystnej ceny. Organ egzekucyjny zaprasza do udziału w przetargu ofert, zamieszczając ogłoszenie w formie obwieszczenia.
Oferty otwiera, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, komisja powołana przez organ egzekucyjny. Należy zaznaczyć, iż w przetargu ofert uczestniczą wyłącznie oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert. Jeżeli sprzedaż zajętych ruchomości w drodze przetargu ofert nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny sprzedaje je w drodze licytacji publicznej.

Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane w sposób przedstawiony wyżej, a w przypadku sprzedaży licytacyjnej - w drugim jej terminie, organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 1/3 ich wartości szacunkowej. Organ egzekucyjny powinien ogłosić o organizowanej sprzedaży z wolnej ręki poprzez obwieszczenie. Powyższe obwieszczenie powinno zawierać m.in. termin, do którego należy zgłaszać oferty oraz miejsce ich składania. W przypadku przedstawienia organowi egzekucyjnemu oferty spełniającej warunek dotyczący ceny, organ egzekucyjny nie może odmówić przyjęcia oferty.

Jeżeli zajęte ruchomości nie zostaną sprzedane w trybach o których mowa powyżej, organ egzekucyjny sprzedaje je jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych.

Podsumowując, Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, iż w obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw dopuszczających możliwość osobistego przedstawiania, przez poborcę skarbowego ofert sprzedaży i pobierania przez niego jakichkolwiek zaliczek od osób zainteresowanych nabyciem ruchomości.

p.o. Dyrektor Izby Skarbowej
we Wrocławiu
Józef Dolata"

Źródło: Izba Skarbowa we Wrocławiu - www.is.wroc.pl 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ