Krajowa droga ku cyfrowej dekadzie

Zaproszenie do kolejnego etapu konsultacji społecznych w ramach tworzenia Krajowego planu działania do programu polityki "Droga ku Cyfrowej Dekadzie" do 2030 r.

Ministerstwo Cyfryzacji, wspólnie z innymi zaangażowanymi resortami, zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Zdrowia, opracowało projekt Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.” Zaprasza do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych tego dokumentu.

Porady prawne

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 ustanowiony został program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r., który określa kierunek transformacji cyfrowej Unii Europejskiej, poprzez wskazanie wspólnych celów ogólnych i cyfrowych do osiągnięcia. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przedłożenia Komisji do 9 października 2023 r. krajowych strategicznych planów działania, które mają być spójne z celami ogólnymi i cyfrowymi oraz określać sposób realizacji tych ambitnych założeń.

Prekonsultacje dotyczące przygotowywanego Krajowego planu działania dla Polski, zakończone 16 czerwca 2023 roku, udowodniły wysokie zainteresowanie interesariuszy transformacją cyfrową, a zgłoszone opinie i pomysły, znalazły odzwierciedlenie w projektowanych interwencjach. Najistotniejsze i najczęściej powtarzane kwestie dotyczyły: budowy nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, usunięcia tzw. „białych plam” na telekomunikacyjnej mapie Polski, rozwijania kompetencji cyfrowych na każdym etapie edukacji, wsparcia edukacji w dziedzinie IT, cyfryzacji usług publicznych w obszarze obiegu dokumentów, stworzenia narzędzi przyśpieszających rozwój cyfrowy przedsiębiorstw, przejrzystego procesu zapisywania i przechowywania danych, zmniejszenia obciążenia biurokratycznego podmiotów administracji, wsparcia cyfryzacji usług w zakresie opieki zdrowotnej: dostępu do dokumentacji, zapisów na wizyty lekarskie w formie online, rozwoju systemów biometrycznych oraz zacieśnienia współpracy w obszarze B&R.

Celem obecnego etapu konsultacji jest zebranie uwag do zaproponowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Krajowego planu działania. Po raz kolejny, każda zainteresowana strona ma okazję wyrazić swoje opinie, pomysły i propozycje zmian. Otwarta debata społeczna ma na celu włączenie jak najszerszego spektrum interesariuszy, abyśmy wspólnie mogli budować silną i efektywną transformację cyfrową w Polsce. Cele programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.” opierają się na wartościach koncentrujących się na człowieku, przejrzystości, otwartości, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju. Resort wierzy, że wspólnie osiągniemy strategiczną cyfrową suwerenność Unii oraz stworzymy dynamiczny i konkurencyjny cyfrowy ekosystem.

Resort cyfryzacji zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna będzie do dnia 17 listopada 2023 roku.

Cele cyfrowe w Unii Europejskiej

Wyznaczone do osiągnięcia cele cyfrowe w Unii Europejskiej obejmują 4 obszary:

 • Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej, z dbałością o osiągnięcie równowagi płci: co najmniej 80% osób w wieku 16–74 lat posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz co najmniej 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT jest zatrudnionych w Unii – przy promowaniu dostępu kobiet do tej dziedziny oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków związanych z ICT;
 • Bezpieczne, odporne, wydajne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe, m.in. wszyscy użytkownicy końcowi przebywający w stałej lokalizacji są objęci siecią gigabitową aż do punktu zakończenia sieci, a wszystkie obszary zaludnione są objęte ultraszybką siecią bezprzewodową nowej generacji o wydajności dorównującej co najmniej sieci 5G; produkcja najnowocześniejszych półprzewodników w Unii stanowi co najmniej 20% wartości produkcji światowej; co najmniej 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych jest wdrożonych niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstwa; do 2025 r. Unia dysponuje swoim pierwszym komputerem z przyspieszeniem kwantowym;
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw: co najmniej 75% przedsiębiorstw unijnych korzysta z co najmniej jednego z działań tj. usług przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji; ponad 90% unijnych MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych; Unia ułatwia rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw scale-up i poprawia ich dostęp do finansowania, dzięki czemu co najmniej podwoiła się liczba jednorożców;
 • Cyfryzacja usług publicznych: 100% kluczowych usług publicznych jest dostępnych online dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii; 100 % obywateli Unii ma dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej; 100% obywateli Unii ma dostęp do środków w zakresie identyfikacji elektronicznej (eID) uznawanych w całej Unii i zapewniających im pełną kontrolę nad transakcjami wymagającymi weryfikacji tożsamości i nad udostępnianymi danymi osobowymi.

Cele ogólne do wspierania i osiągania na szczeblu Unii Europejskiej, określone w art. 3 Decyzji 2022/2481, obejmują promowanie, wzmacnianie i rozwijanie m.in.:

 • skoncentrowanego na człowieku i opartego na prawach podstawowych, inkluzywnego, przejrzystego i otwartego środowiska cyfrowego;
 • zbiorowej odporności i niwelowania przepaści cyfrowej;
 • strategicznej, cyfrowej suwerenności Unii;
 • zdolności cyfrowych;
 • kompleksowego i zrównoważonego ekosystemu interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej;
 • unijnego, cyfrowego otoczenia regulacyjnego;
 • udziału online w życiu demokratycznym oraz bezpiecznego środowiska usług publicznych online; zrównoważonych, odpornych oraz energo- i zasobooszczędnych infrastruktur i technologii, w tym łańcuchów dostaw;
 • sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunków dla użytkowników;
 • europejskiej zielonej i cyfrowej transformacji, poprzez efektywną koordynację i spójność polityk oraz unikanie powielania działań i minimalizowanie obciążeń administracyjnych.

Zob. Zał​_1​_projekt​_Krajowego​_planu​_DD​_6112023​_r


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika