Emerytura

Legalne korzystniejsze zasady przyznawania emerytur dla osób urodzonych od 1949 r.

Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych w ocenie TK

Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie narusza zasady równości.

26 września 2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie (sygn. akt P 2/16) wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasad przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) w zakresie, w jakim odnosi się do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 tej ustawy, przebytych przez ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949r., jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził naruszenia przez zaskarżony przepis konstytucyjnej zasady równości, mimo iż wprowadza bardziej korzystne zasady przeliczania tzw. okresów nieskładkowych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów nieskładkowych nakazuje on stosować wskaźnik 1,3% podstawy wymiaru, podczas gdy w stosunku do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. wskaźnik ten wynosi 0,7%.

Czego dotyczyło orzeczenie?

Skutkiem reformy systemu emerytalnego było wyróżnienie dwóch zasadniczych grup uprawnionych: osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wobec których zastosowanie znajdują odmienne reżimy emerytalne. Osoby z pierwszej grupy przechodzą na emeryturę w systemie tzw. zdefiniowanego świadczenia, zaś osoby z drugiej grupy w tzw. systemie zdefiniowanej składki.

Wprowadzenie różnych reżimów prawnych, wyodrębnionych na podstawie kryterium daty urodzenia, było głównym założeniem reformy emerytalnej i ukształtowania systemu emerytalno-rentowego na nowych zasadach.

Trybunał podkreślił, że rozstrzyganie tak trudnych dylematów, związanych z doborem kryteriów, na podstawie których dokonuje się zróżnicowania sytuacji podmiotów uprawnionych, należy do ustawodawcy. Jego odpowiedzialność za kształtowanie efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych, gwarantującego realność świadczenia emerytalnego, wiąże się ze znaczną swobodą polityczną w zakresie kształtowania tego systemu. Ocena trafności takich rozwiązań należy zatem do dziedziny ocen politycznych (dokonywanych zwłaszcza przez wyborców).

W takiej sytuacji Trybunał ograniczył się tylko do zbadania, czy wybór tych kryteriów jest uzasadniony i czy nie prowadzi do dyskryminacji lub rażąco niesłusznego uprzywilejowania pewnych kategorii obywateli.

Dlaczego TK uznał zakwestionowane regulacje za konstytucyjne?

Biorąc pod uwagę, że celem ustawodawcy było wprowadzenie nowej formuły wymiaru emerytury w sposób ewolucyjny i możliwie najmniej uciążliwy dla ubezpieczonych, a także ograniczanie postępującego rozwarstwiania się wysokości przeciętnej emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia i systemie zdefiniowanej składki, Trybunał uznał, że zaskarżony przepis spełnia wymagania dotyczące różnicowania sytuacji prawnej poszczególnych grup podmiotów. Ustawodawca nie naruszył istoty prawa zabezpieczenia społecznego osób, które otrzymują świadczenie w systemie zdefiniowanego świadczenia. Nie zmienił zasad naliczania ich emerytury, natomiast wprowadził korzystniejszy sposób przeliczania okresów nieskładkowych dla osób, którym ustala się kapitał początkowy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

  Reforma systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie od 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy (...)

 • 27.6.2017

  Świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  Nowelizacja zmienia definicję osoby represjonowanej, zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej oraz wydawania legitymacji i nadawania odznaki działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 26.3.2014

  System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)